Arkivering av gamla patientuppgifter

Arkivering av gamla patientuppgifter

På den här sidan publiceras specifikationer, anvisningar och krav som gäller arkivering av gamla patientuppgifter. Sidan finns endast på finska.

Med gamla patientuppgifter avses patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem eller arkiverats i pappersform före införandet av tjänsten Patientdataarkivet. Till gamla patientuppgifter hör också sådana patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem efter införandet, men som börjar förmedlas till tjänsten Patientdataarkivet först i ett senare skede i enlighet med SHM:s förordning om informationssystemtjänster (1257/2015) .

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

 Mer information

Sidan har uppdaterats 4.10.2023