Samarbetspartner

Samarbetspartner

Kanta-tjänsterna byggs upp i samarbete.

Kanta-tjänsterna blir tillgängliga för den offentliga och den privata hälso- och sjukvården, socialvården, apoteken och medborgarna etappvis. De byggs upp i samarbete med flera nationella aktörer. I arbetet deltar FPA, Institutet för hälsa och välfärd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Valvira, social- och hälsovårdsministeriet, som ansvarar för den strategiska styrningen, samt hälso- och sjukvårdsaktörer, apotek och systemleverantörer. 

SHM, Social- och hälsovårdsministeriet

SHM ansvarar för samordningen och lagstiftningen i Kanta-tjänsterna.

FPA

FPA ansvarar för realiseringen och underhållet av informationssystemen för den Recepttjänsten och den därtill hörande Läkemedelsdatabasen, Patientdataarkivet och Mina Kanta-sidor för medborgare. 

Dessutom ansvarar FPA för backoffice och supporttjänster i anslutning till informationssystemen, det tekniska realiserandet av en nationell kodtjänst och för koordineringen av samtestningen.

THL, Institutet för hälsa och välfärd

Institutet för hälsa och välfärd svarar för den operativa styrningen av verksamheten i anslutning till den elektroniska informationshanteringen inom social- och hälsovården och definierar de datainnehåll, begreppsmodeller och verksamhetsprocesser som realiseringen av Kanta-tjänsterna kräver.

Institutet för hälsa och välfärd har i uppgift att handleda och ge råd samt att producera sådant material, men hjälp av vilket Kanta-tjänsterna kan införas inom uppgjord tidtabell.

Institutet för hälsa och välfärd deltar i preciseringen av ansvar, planerar faserna i införandet av Kanta-tjänsterna, informerar regionerna om införandeprocesserna samt om projektets tidtabell, utarbetar en handbok för införandet av tjänsterna, uppgör en tidtabell, producerar arbetsverktyg t.ex. modellplaner, testningsmodeller, godkännandekriterier, avtalsmodeller, utarbetar en allmän utbildningsplan och skapar ett nätverk av utbildningsansvariga.

Dessutom svarar institutet för de koder och den klassificering som används i informationssystemen. De enhetliga kodstrukturer som krävs för de elektroniska klientdatasystemen inom social- och hälsovården tillhandahålls i den nationella kodservern. Koderna kan hämtas avgiftsfritt för de nationella elektroniska dokumentsystemen inom social- och hälsovården.

Valvira, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Valvira ansvarar för de roll- och attributdatatjänster som behövs i Kanta-tjänsterna in hälso- och sjukvården och som grundar sig på uppgifterna i centralregistret om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (Terhikki) samt för de så kallade Valvira-kodsystemen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, MDB 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för identifierings- och certifikattjänsterna.

Personer som använder klientdatasystem, arkivtjänster och det elektroniska receptet ska kunna identifieras och verifieras på ett tillförlitligt sätt. Patienthandlingar och recept ska också kunna undertecknas elektroniskt. Identifieringen av och elektroniska signaturer som skrivs av yrkesutbildande inom hälso- och sjukvården och övrig personal hos tjänsteproducenter inom hälso- och sjukvården genomförs med hjälp av MDB:s certifikattjänster och hanteringen av verksamhetsenheternas användarbehörigheter.

Sidan har uppdaterats 27.02.2020