Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter som hänför sig till enskilda tillämpningsområden

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter som hänför sig till enskilda tillämpningsområden

På den här sidan finns funktionella specifikationer samt informationsinnehålls- och gränssnittsspecifikationer som hänför sig till enskilda tillämpningsområden. Patientdatasystem och separata system arkiverar uppgifter i Patientdataarkivet med CDA R2 handlingsstrukturer enligt dessa specifikationer. Sidan finns endast på finska.

Exempel på specifikationer som hänför sig till enskilda tillämpningsområden är

  • optiksektorn
  • mun- och tandvård
  • prehospital akutsjukvård
  • medicinering.

I den här avdelningen finns också specifikationer för arkivering av uppgifter om remisser och svar i vården i Patientdataarkivet.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

​​​​​​

Sidan har uppdaterats 06.08.2021