Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Kelain

Tillgänglighetsutlåtande för tjänsten Kelain

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten Kelain på adressen www.kelain.fi. Utlåtandet har upprättats 10.7.2020. FPA ansvarar för webbtjänsten.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts på FPA. 

Hur tillgänglig är tjänsten?

Tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem i tjänsten. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • Kanta-logotypen i sidhuvudet saknar textbeskrivning. (WCAG 1.1.1.)
 • Textbeskrivningen för kortet Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården på ingångssidan måste preciseras. (WCAG 1.1.1.)
 • Riktlinjerna för semantisk kodning uppfylls inte. (WCAG 1.3.1.)
 • Recept som en minderårig förbjudit visning av för vårdnadshavarna visas i rött i förteckningen. (WCAG 1.3.3).
 • I en del felmeddelanden är färgen det enda visuella sättet att förmedla informationen. (WCAG 1.4.1)
 • Färgkontrasterna är till vissa delar otillräckliga. Till exempel är vissa knappar och rubriknivåer inte tillräckligt urskiljbara. (WCAG 1.4.3 och 1.4.11.). 
 • En del funktioner kan inte användas via tangentbordet. (WCAG 2.1.)
 • I vissa fall händer det att tangentbordets markör låser sig. (WCAG 2.1.2.)
 • Navigeringsordningen är inte till alla delar logisk i navigerbara element. (WCAG 2.4.3.)
 • Fokus är inte tydligt markerat vid tangentbordsnavigering. (WCAG 2.4.7.)
 • Namnen på vissa gränssnittskomponenter syns inte.  (WCAG 2.5.3.)
 • Språket har inte specificerats i HTML-koden. (WCAG 3.1.1.)
 • Språkangivelserna för de element som är skrivna på svenska är bristfälliga. (WCAG 3.1.2.)
 • När man skriver ut en sida avviker utskriftens uppställning påtagligt från uppställningen på webben. (WCAG 3.2.2.)
 • Skärmläsningsprogrammet känner inte igen felaktigt ifyllda formulärfält. (WCAG 3.3.1. och 4.1.3.)
 • Gränssnittet kan inte alltid användas smidigt med skärmläsningsprogram eller tangentbord. (WCAG 4.1. och 2.1.1.)

Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 31.12.2023.

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 
Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
•    Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
•    Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Vår strävan är att ovan uppräknade brister ska vara avhjälpta senast 31.03.2022.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.11.2023