Vilka uppgifter finns sparade om mig?

Vilka uppgifter finns sparade om mig?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig i Kanta-tjänsterna. Dessutom har du rätt att få loggdata som gäller behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den registeransvariga.

Dina uppgifter som finns sparade i Kanta-tjänsterna eller loggdata som gäller behandlingen av dess uppgifter kan du begära från den registeransvariga. Registeransvaret för var och en Kanta-tjänst och uppgifter sparade i denna tjänst har fastställts i lagstiftningen.

Vilka uppgifter får jag från FPA?

På Mina Kanta-sidor ser du

 • vilka uppgifter som sparats om dig i Kanta-tjänsterna
 • var dina uppgifter har behandlats.

Ifall du vill kontrollera de sparade uppgifterna noggrannare, kan du göra en uppgiftsbegäran till FPA. Med denna begäran får du från FPA

 • Dina ordinationsuppgifter och loggdata sparade i Receptcentret
 • Dina uppgifter och loggdata om utlämnande sparade i Viljeyttringstjänsten
 • Dina loggdata om utlämnande i Informationshanteringstjänsten
 • Dina inloggningsloggdata för Mina Kanta-tjänsten
 • Dina loggdata för Datalagret för egna uppgifter
 • Dina loggdata för Kelain. 

I dataskyddsbeskrivningarna har närmare berättats om uppgifterna som sparas om dig.

Uppgiftsbegäranden är kontrollbegäran och loggdatabegäran

Med en kontrollbegäran kan du utreda vilka uppgifter om dig som sparats i ovan beskrivna tjänster. Om du önskar kan du begära uppgifter endast från en begränsad tidsperiod.

Du får svar på kontrollbegäran inom en månad efter att begäran mottagits. Om svaret på din kontrollbegäran inte kan levereras inom denna tid, kan man fortsätta behandlingen av begäran med högst två månader.

Med en loggdatabegäran kan du utreda hur dina uppgifter har behandlats eller utlämnats inom social- och hälsovården eller på apoteken. Loggdata utlämnas högst för de föregående två åren. Endast av specialskäl är det möjligt att få loggdata från en längre tid än detta.

Svaret på loggdatabegäran levereras inom två månader efter att begäran mottagits.

Svaret på uppgiftsbegäran levereras som ett rekommenderat brev och det kan avhämtas på posten mot uppvisat identitetsbevis.

Så här gör du en kontroll- eller loggdatabegäran

Du kan göra en kontroll- eller loggdatabegäran antingen med en officiell blankett eller fritt formulerat.

Blanketter får du från hälso- och sjukvården, apoteken eller FPA:s kontor.

I en fritt formulerad kontroll- eller loggdatabegäran ska du uppge

 • ditt personsignum
 • dina namn- och kontaktuppgifter
 • information om vilka uppgifter du vill ha och från vilken tid.

Du kan lämna begäran till FPA

 • per post (FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA) 
 • på FPA:s kontor (kela.fi)
 • per telefon (020 634 4588) 
 • per e-post (kirjaamo@kela.fi).

Du tar väl i beaktande att om du skickar begäran med e-post så rekommenderar vi att man använder skyddad e-post. Bekanta dig med anvisningarna för att skicka skyddad e-post (kela.fi, pdf).

Vilka uppgifter begär jag från tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården?

Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården är registeransvarig för patientuppgifter. Patientuppgifter är de uppgifter som registrerats om dig inom hälso- och sjukvården.

Kanta-tjänsterna har inte rätt att utlämna patientuppgifter. Patientuppgifter och loggdata om behandling av dessa kan du begära från den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som har registrerat uppgifterna.

Vem ska jag kontakta vid misstanke om missbruk?

Kontakta dataskyddsombudet på den social- och hälsovårdsenhet eller på det apotek där du misstänker att missbruk ägt rum.

Misstanke om missbruk av receptuppgifter på ett apotek utomlands

Ifall du misstänker att dina receptuppgifter missbrukats på ett apotek i ett annat europeiskt land, gör en utredningsbegäran genom att kontakta FPA:s registratorskontor:

 • Postadress: FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA 
 • E-post: kirjaamo@kela.fi
 • Telefon: 020 634 7710

Mer information

Sidan har uppdaterats 21.12.2022