Vilka uppgifter finns sparade om mig?

Vilka uppgifter finns sparade om mig?

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns sparade om dig i Kanta-tjänsterna. Dessutom har du rätt att få loggdata som gäller behandlingen av dessa uppgifter. Du kan begära uppgifterna från den registeransvariga.

Dina uppgifter som finns sparade i Kanta-tjänsterna eller loggdata som gäller behandlingen av dess uppgifter kan du begära från den registeransvariga. Registeransvaret för var och en Kanta-tjänst och uppgifter sparade i denna tjänst har fastställts i lagstiftningen.

Vilka uppgifter får jag från FPA?

I MittKanta ser du

 • vilka uppgifter som sparats om dig i Kanta-tjänsterna
 • var dina uppgifter har behandlats.

Ifall du vill kontrollera de sparade uppgifterna noggrannare, kan du göra en uppgiftsbegäran till FPA. Med denna begäran får du från FPA

 • Dina ordinationsuppgifter och loggdata sparade i Receptcentret
 • Dina uppgifter och loggdata om utlämnande sparade i Viljeyttringstjänsten
 • Dina loggdata om utlämnande i Informationshanteringstjänsten
 • Dina inloggningsloggdata för MittKanta-tjänsten
 • Dina loggdata för Datalagret för egna uppgifter
 • Dina loggdata för Kelain
 • Dina loggdata för den nationella kontaktpunkten (patientöversikt och gränsöverskridande recept).

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och FPA är sedan 1.1.2024 gemensamt personuppgiftsansvariga för materialet från serviceproducenter som avslutat sin verksamhet. FPA är kontaktpunkt och du kan skicka begäranden om information om handlingarna per e-post till toimintansa.lopettaneet@kela.fi. FPA förmedlar begärandena om information till välfärdsområdet eller Helsingfors stad, som sköter utlämnandet av informationen till kunden.

I dataskyddsbeskrivningarna har närmare berättats om uppgifterna som sparas om dig.

Uppgiftsbegäranden är kontrollbegäran och loggdatabegäran

Med en kontrollbegäran kan du utreda vilka uppgifter om dig som har sparats i tjänsterna. Om du vill kan du begära uppgifter endast från en begränsad tidsperiod.

Du får svar på kontrollbegäran inom en månad efter att begäran mottagits. Om svaret på din kontrollbegäran inte kan levereras inom denna tid, kan man fortsätta behandlingen av begäran med högst två månader.

Med en loggdatabegäran kan du utreda hur dina uppgifter har behandlats eller utlämnats inom social- och hälsovården eller på apoteken. Loggdata utlämnas högst för de föregående två åren. Endast av specialskäl är det möjligt att få loggdata från en längre tid än detta.

Svaret på loggdatabegäran levereras inom två månader efter att begäran mottagits.

Svaret på uppgiftsbegäran levereras som ett rekommenderat brev och det kan avhämtas på posten mot uppvisat identitetsbevis.

I fråga om privata serviceproducenter som avslutat sin verksamhet är det välfärdsområdet eller Helsingfors stad som svarar på begäranden och lämnar ut information.

Så här gör du en kontroll- eller loggdatabegäran

Du kan göra en kontroll- eller loggdatabegäran antingen med en officiell blankett eller fritt formulerat.

Kontrollbegäran

Loggdatabegäran

Blanketter får du också från hälso- och sjukvården, apoteken eller FPA:s kontor.

I en fritt formulerad kontroll- eller loggdatabegäran ska du uppge

 • ditt personsignum
 • dina namn- och kontaktuppgifter
 • information om vilka uppgifter du vill ha och från vilken tid.

Du kan lämna begäran till FPA

 • per post (FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA) 
 • på FPA:s kontor (kela.fi)
 • per telefon (020 634 4588)
 • per e-post (kirjaamo@kela.fi).

Du tar väl i beaktande att om du skickar begäran med e-post så rekommenderar vi att man använder skyddad e-post. Bekanta dig med anvisningarna för att skicka skyddad e-post (kela.fi, pdf).

Vilka uppgifter ska jag begära av social- och hälsovårdsaktörer?

Aktörer inom hälso- och sjukvården är personuppgiftsansvariga för patientuppgifter. Patientuppgifter är de uppgifter som registrerats om dig inom hälso- och sjukvården.

Du kan begära patientuppgifter och logguppgifter om behandlingen av dem av den hälso- och sjukvårdsaktör som har registrerat uppgifterna.

Aktörer inom socialvården är personuppgiftsansvariga för klientuppgifterna inom socialvården. Klientuppgifter och logguppgifter om behandlingen av dem kan du begära av den socialvårdsaktör som har registrerat uppgifterna.

Kanta-tjänsterna har inte rätt att lämna ut klient- och patientuppgifter.

Vem ska jag kontakta vid misstanke om missbruk?

Kontakta dataskyddsombudet på den social- och hälsovårdsenhet eller på det apotek där du misstänker att missbruk ägt rum.

Misstanke om missbruk av uppgifter utomlands

Om du misstänker att dina recept- eller patientuppgifter har missbrukats på ett apotek eller inom hälso- och sjukvården i ett annat europeiskt land ska du kontakta FPA:s registratorskontor och begära att ärendet utreds:

 • Postadress: FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA 
 • E-post: kirjaamo@kela.fi
 • Telefon: 020 634 7710

Mer information

Sidan har uppdaterats 22.2.2024