Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma

Terveys- ja hoitosuunnitelma on Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalvelussa ylläpidettävä asiakirja, jota kaikki potilaan hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset ylläpitävät yhteisesti.

Terveys- ja hoitosuunnitelma on tarkoitettu potilaan hoidon kokonaisvaltaiseen koordinointiin ja suunnitteluun sekä tukemaan hoidon jatkuvuutta. Terveydenhuoltolaki edellyttää potilaan hoidon tueksi laadittua terveys- ja hoitosuunnitelmaa. Sen laativat potilas ja terveydenhuollon ammattihenkilö yhdessä. Terveys- ja hoitosuunnitelmaan kirjataan tunnistetut hoidon tarpeet ja hoidolle asetetut tavoitteet.

Terveys- ja hoitosuunnitelma tukee kokonaisvaltaisen hoidon toteutumista

Terveys- ja hoitosuunnitelmasta saa nopeasti käsityksen hoitoon liittyvästä kokonaistilanteesta. Yhteisellä suunnitelmalla voidaan välttää päällekkäiset tutkimukset ja eri käyntejä voidaan yhdistää samalle kerralle.

Terveys- ja hoitosuunnitelman avulla voidaan

 • koordinoida ja suunnitella potilaan hoitoa
 • sitouttaa ja motivoida potilasta omaan hoitoonsa  
 • ohjeistaa potilasta tai potilaan läheisiä.
 • Terveys- ja hoitosuunnitelman käyttö ei rajoitu yhteen tietojärjestelmään tai yhden sairauden hoitoon.

Kenelle terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan?

Terveys- ja hoitosuunnitelma laaditaan kaikille potilaille, joiden hoito edellyttää koordinoimista ja jotka hyötyvät tehdystä suunnitelmasta. Tällaisia ovat erityisesti pitkäaikais- ja monisairaat potilaat, joita halutaan motivoida omasta terveydestä huolehtimiseen.

Terveys- ja hoitosuunnitelma tehdään esimerkiksi, kun yksi tai useampi alla kuvatuista ehdoista täyttyy:

 • potilas käyttää paljon terveydenhuollon palveluja
 • potilaan sairaus tai terveydentila vaatii pitkäaikaista seurantaa, hoitoa tai kuntoutusta
 • potilaalla on akuutti vaiva, joka edellyttää useamman tahon (organisaation tai terveydenhuollon
 • ammattihenkilön) tutkimuksia tai hoitoa
 • potilas haluaa itselleen terveys- ja hoitosuunnitelman.

Terveys- ja hoitosuunnitelmaa ylläpidetään Tiedonhallintapalvelussa

Potilaalla voi olla vain yksi voimassa oleva terveys- ja hoitosuunnitelma kerrallaan. Kun terveys- ja hoitosuunnitelmaa halutaan päivittää, potilasta hoitava terveydenhuollon ammattilainen hakee suunnitelman Potilastiedon arkiston Tiedonhallintapalvelusta omaan potilastietojärjestelmäänsä muokattavaksi. Tämän jälkeen päivitetty suunnitelma arkistoidaan Tiedonhallintapalveluun, jolloin se on jälleen kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien käytettävissä ajantasaisena potilastietona.

Terveys- ja hoitosuunnitelman rekisterinpitäjä on aina se terveydenhuollon palvelunantaja, joka on suunnitelmaa viimeiseksi muokannut.

Yhtenäinen tietosisältö

Terveys- ja hoitosuunnitelmalle on määritelty yhtenäinen tietosisältö, jonka on tarkoitus sisältää hoidon tarpeen, tavoitteiden ja keinojen lisäksi potilaan kokonaisterveyttä kuvaavia tietoja. Se sisältää sekä tekstimuotoista eli kuvailevaa tietoa että rakenteista eli luokitusten avulla kirjattua potilastietoa.

Ylläpidettävänä asiakirjana terveys- ja hoitosuunnitelma tallennetaan aina YHOS-näkymälle.
Yhtenäinen tietorakenne mahdollistaa sen, että terveys- ja hoitosuunnitelman hyödyntäminen potilaan luvalla hoidossa ei ole riippuvainen hoitopaikasta tai potilastietojärjestelmästä.

Terveys- ja hoitosuunnitelman rakenteinen tieto koostuu seitsemästä pääkomponentista:

 • terveys- ja hoitosuunnitelman perustiedot
 • hoidon tarve
 • hoidon tavoite
 • suunnitellun hoidon toteutus ja keinot
 • suunniteltu tuki
 • seuranta ja arviointi
 • terveydenhuollon ammattihenkilö
 • terveys- ja hoitosuunnitelman lisätiedot.

Potilas näkee suunnitelman OmaKannasta ja voi vaikuttaa tietojen luovutukseen

Potilas näkee aina viimeisimpänä tallennetun version terveys- ja hoitosuunnitelmasta omalta sivultaan OmaKannasta.

Terveys- ja hoitosuunnitelma on kaikkien potilaan hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten käytettävissä, kun potilas on antanut luvan tietojensa luovuttamiseen.

Jos potilas ei ole antanut luovutuslupaa tai on kieltänyt tietojen luovutuksen, ei terveys- ja hoitosuunnitelma näy kattavasti eri palvelunantajille. OmaKanta huomauttaa tästä automaattisesti.

Suostumuksia ja kieltoja hallinnoidaan Tahdonilmaisupalvelussa

Ottamassa käyttöön Terveys- ja hoitosuunnitelmaa?

Tutustu käyttöönoton materiaaleihin.

Lue lisää