Anvisningar om begäran om receptförnyelse

Anvisningar om begäran om receptförnyelse

På Mina Kanta-sidor kan du enkelt själv skicka begäran om förnyelse av ditt recept till hälso- och sjukvården, om den hälso- och sjukvårdsenhet där du får vård tar emot elektroniska begäranden om receptförnyelse. Vårdnadshavare kan också skicka begäran om förnyelse av recept för sina barn som är under 10 år.

Hur ber jag att få ett recept förnyat på Mina Kanta-sidor?

Gör såhär:

 • Välj Recept.
 • Klicka på länken Förnyelse av recept.
 • Välj de recept som du vill förnya och klicka på Fortsätt.
 • Välj mottagare av förnyelsebegäran.
 • Om du vill kan du lämna ditt telefonnummer. Du kan också ge ditt samtycke till att läkaren får läsa dina övriga receptuppgifter för receptförnyelsen.
 • Klicka på Fortsätt.
 • Granska att de uppgifter som du gett är korrekta och klicka på Skicka.

Du får bekräftelse på att förnyelsebegäran skickats.

Hur vet jag när ett recept har förnyats?

Det kan ta 8 dygn att behandla en begäran om receptförnyelse.

Om du ger ditt telefonnummer i samband med din begäran får du ett sms med uppgift om att receptet har förnyats.

På Mina Kanta-sidor kan du också kontrollera läget för din begäran om receptförnyelse.

 • Välj sidan "Recept".
 • Välj sökvillkoret ”Recept där en begäran om förnyelse lämnats in” och klicka på ”Sök recept”. 
 • Läs informationen om läget för din begäran om förnyelse.

Om din begäran om förnyelse har godkänts ser du det nya receptet i receptlistan genom att välja till exempel sökvillkoret ”Recept med kvarstående uttag”.

Vilka recept kan jag förnya?

Du kan begära att sådana recept ska förnyas på vilka läkemedel redan har köpts.

Recept som är giltiga i två år kan förnyas under 28 månader räknat från förskrivningsdatum. Övriga recept kan förnyas under 16 månader.

Läkaren förnyar inte nödvändigtvis ett recept, om

 • det är fråga om ett preparat som ordinerats som en kur, till exempel antibiotika eller hostmedicin, som förutsätter att patienten undersöks
 • medicinens effekt och säkerhet i vården av patienten har inte utvärderats under de föregående 16 månaderna
 • det ursprungliga receptet har gjorts upp någon annanstans och hälso- och sjukvårdsenheten har inte tillräckligt med uppgifter om patientens vård.

Du kan inte begära att få ett recept förnyat via Mina Kanta-sidor, om

 • receptet har belagts med förnyelseförbud
 • receptet har makulerats
 • receptet är reserverat för dosdispensering
 • det redan har skickats en förnyelsebegäran som gäller receptet
 • en tidigare förnyelsebegäran som gäller receptet har avslagits
 • receptet har gjorts upp för inköp utomlands
 • receptet avser ett preparat med specialtillstånd
 • receptet är ett telefonrecept som apoteket lagrat

Dessa recept syns inte alls på listan över recept som kan väljas.

Vilken hälso- och sjukvårdsenhet förnyar mitt recept?

Recept förnyas i första hand av den enhet där du får vård, till exempel den hälsostation som du har besökt tidigare.

Som mottagare av förnyelsebegäran föreslår Mina Kanta-sidor de hälso- och sjukvårdsenheter eller aktörer som tidigare har skrivit ut recept till dig. Mina Kanta-sidor föreslår en mottagare om aktören tar emot förnyelsebegäran.

Om Mina Kanta-sidor inte föreslår någon mottagare, kan du själv välja mottagare i menyn. Kom ihåg att förnyelsebegäran måste skickas till den enhet som ansvarar för din vård. 

Lägg märke till att alla enheter inte tar emot förnyelsebegäran. Sådana enheter kan inte väljas på Mina Kanta-sidor.

Kan jag förnya ett recept för ett minderårigt barn på Mina Kanta-sidor?

Via Mina Kanta-sidor kan vårdnadshavare skicka begäran om förnyelse av sitt minderåriga barns recept. Den minderårigas alla recept är inte nödvändigtvis synliga för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor. 

När visas recepten för vårdnadshavaren?

 • Huvudregeln är att recept för barn under 10 år visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor. 
 • Recept för barn över 10 år kan visas för vårdnadshavaren på Mina Kanta-sidor, när uppgift om barnets beslutsförmåga har antecknats på receptet. Det här kräver ändringar i patientdatasystemen. Ändringsarbetena fortskrider i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

Vilka recept visas inte för vårdnadshavarna?

 • En ung person som bedömts vara beslutsförmögen har förbjudit att receptuppgifterna lämnas ut. 
 • Den minderårigas beslutsförmåga är inte känd när receptet utfärdas. 
 • På ett gammalt recept för ett barn över 10 år har uppgift om den minderårigas beslutsförmåga inte antecknats. 
Sidan har uppdaterats 31.03.2021