Chatbot-upotus

Anvisningar om begäran om receptförnyelse

Anvisningar om begäran om receptförnyelse

I MittKanta kan du enkelt själv skicka begäran om förnyelse av ditt recept till hälso- och sjukvården, om den hälso- och sjukvårdsenhet där du får vård tar emot elektroniska begäranden om receptförnyelse. Vårdnadshavare kan också skicka begäran om förnyelse av recept för sina barn som är under 10 år.

Hur ber jag att få ett recept förnyat i MittKanta?

Gör såhär:

 • Välj Recept.
 • Klicka på länken Förnyelse av recept.
 • Välj de recept som du vill förnya och klicka på Fortsätt.
 • Välj mottagare av förnyelsebegäran.
 • Om du vill kan du lämna ditt telefonnummer.
 • Klicka på Fortsätt.
 • Granska att de uppgifter som du gett är korrekta och klicka på Skicka.

Du får bekräftelse på att förnyelsebegäran skickats. När läkaren förnyar ett recept kan han eller hon se recept som andra läkare utfärdat i Receptcentret.

Hur vet jag när ett recept har förnyats?

Det kan ta 8 dygn att behandla en begäran om receptförnyelse.

Om du ger ditt telefonnummer i samband med din begäran får du ett sms med uppgift om att receptet har förnyats.

I MittKanta kan du också kontrollera läget för din begäran om receptförnyelse.

 • Välj sidan "Recept".
 • Välj sökvillkoret ”Recept där en begäran om förnyelse lämnats in” och klicka på ”Sök recept”. 
 • Läs informationen om läget för din begäran om förnyelse.

Om din begäran om förnyelse har godkänts ser du det nya receptet i receptlistan genom att välja till exempel sökvillkoret ”Recept med kvarstående uttag”.

Vilka recept kan jag förnya?

Du kan begära att sådana recept ska förnyas på vilka läkemedel redan har köpts.

Recept som är giltiga i två år kan förnyas under 28 månader räknat från förskrivningsdatum. Recept som är giltiga i ett år kan förnyas under 16 månader.

Läkaren förnyar inte nödvändigtvis ett recept, om

 • det är fråga om ett preparat som ordinerats som en kur, till exempel antibiotika eller hostmedicin, som förutsätter att patienten undersöks
 • medicinens effekt och säkerhet i vården av patienten har inte utvärderats under de föregående 16 månaderna
 • det ursprungliga receptet har gjorts upp någon annanstans och hälso- och sjukvårdsenheten har inte tillräckligt med uppgifter om patientens vård.

Du kan inte begära att få ett recept förnyat via MittKanta, om

 • receptet har belagts med förnyelseförbud
 • receptet har makulerats
 • receptet är reserverat för dosdispensering
 • det redan har skickats en förnyelsebegäran som gäller receptet
 • en tidigare förnyelsebegäran som gäller receptet har avslagits
 • receptet har gjorts upp för inköp utomlands
 • receptet avser ett preparat med specialtillstånd
 • receptet är ett telefonrecept som apoteket lagrat
 • läkemedel ännu inte har tagits ut med receptet.

Dessa recept syns inte alls på listan över recept som kan väljas.

Vilken hälso- och sjukvårdsenhet förnyar mitt recept?

Recept förnyas i första hand av den enhet där du får vård, till exempel den hälsostation som du har besökt tidigare.

Som mottagare av förnyelsebegäran föreslår MittKanta de hälso- och sjukvårdsenheter eller aktörer som tidigare har skrivit ut recept till dig. MittKanta föreslår en mottagare om aktören tar emot förnyelsebegäran.

Om MittKanta inte föreslår någon mottagare, kan du själv välja mottagare i menyn. Kom ihåg att förnyelsebegäran måste skickas till den enhet som ansvarar för din vård. 

Lägg märke till att alla enheter inte tar emot förnyelsebegäran. Sådana enheter kan inte väljas i MittKanta.

Kan jag förnya ett recept för ett minderårigt barn i MittKanta?

Via MittKanta kan vårdnadshavare skicka begäran om förnyelse av sitt minderåriga barns recept. Den minderårigas alla recept är inte nödvändigtvis synliga för vårdnadshavaren i MittKanta. 

När visas recepten för vårdnadshavaren?

 • Huvudregeln är att recept för barn under 10 år visas för vårdnadshavaren i MittKanta. 
 • Recept för barn över 10 år kan visas för vårdnadshavaren i MittKanta, när uppgift om barnets beslutsförmåga har antecknats på receptet. Det här kräver ändringar i patientdatasystemen. Ändringsarbetena fortskrider i enlighet med hälso- och sjukvårdsorganisationernas egna beslut.

Vilka recept visas inte för vårdnadshavarna?

 • Den minderårigas beslutsförmåga har inte varit känd när receptet utfärdades.
 • På ett recept för ett barn över 10 år har uppgift om den minderårigas beslutsförmåga inte kunnat antecknas på det sätt som krävs.
 • En ung person som bedömts vara beslutsförmögen har förbjudit att receptuppgifterna lämnas ut.
Sidan har uppdaterats 14.6.2023