Dataskydd och datasäkerhet

Dataskydd och datasäkerhet

Med hjälp av Kanta-tjänsterna behandlas dina uppgifter på ett tillförlitligt och säkert sätt. Uppgifterna skyddas så att ingen utomstående kan se dina uppgifter.

I Kanta-tjänsterna följer man EU:s allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagstiftningen för att förverkliga personuppgifternas dataskydd och datasäkerhet. Kanta-tjänsterna och systemen i anslutning till dessa är certifierade i enlighet med THL:s bestämmelse och kunduppgiftslagen. FPA och alla instanser som använder Kanta-tjänsterna utför egenkontroll genom att utarbeta en dataskyddsplan. Dessutom övervakar de att planen genomförs och uppdateras.

Kanta-tjänsternas uppgift är att ansvara för de i Kanta sparade uppgifternas

  • användbarhet
  • förvaring
  • skydd.

I Kanta-tjänsterna behandlas personuppgifter endast i den omfattning som utredningen av en störnings- och felsituation kräver, vid behandling av uppgiftsbegäranden och i upprätthållande uppdrag som föreskrivits FPA.

Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och självständiga förskrivare av läkemedel ansvarar för att uppgifterna de sparar är riktiga och att uppgifterna behandlas korrekt.

Dataskyddsombuden följer upp hur dataskyddet förverkligas

Kanta-tjänsterna, tjänstetillhandahållarna inom social- och hälsovården och apoteken har utsett ett dataskyddsombud med uppgift att styra och följa upp hur dataskyddet förverkligas i den egna organisationen. Kunden kan be om råd eller åtgärder i ärenden som rör sina rättigheter från den dataskyddsansvariga.

Övervakning av behandlingen av uppgifterna

Tjänstetillhandahållarna övervakar behandlingen av kund- och patientuppgifterna med hjälp av loggdata. Loggdata sparas via Kanta-tjänsterna om all behandling av kund- och patientuppgifter. Med hjälp av loggdata är det möjligt att utreda vem som behandlat uppgifterna och på vilka grunder.

Du kan övervaka användningen av dina egna uppgifter

Du har möjlighet att övervaka användningen och utlämnandet av dina egna uppgifter. I MittKanta ser du vilka tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller apotek som har behandlat dina uppgifter. Dessutom kan du be den registeransvariga om information om vilka som har behandlat och tittat på uppgifterna om dig. För att titta på uppgifterna förutsätts en vård- eller kundrelation och ett tillstånd för utlämnande.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 6.4.2023

Undersidor för delen Dataskydd