Förbud mot utlämnande av receptuppgifter

Förbud mot utlämnande av receptuppgifter

Du kan bestämma att förbud mot utlämnande av receptuppgifter ska gälla enskilda recept. Uppgifter i sådana recept utlämnas till tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster och apotek endast i undantagsfall.

Om du har förbjudit utlämnande av uppgifterna i ett recept, syns inte receptet i apoteket vid en sökning på din personbeteckning. För att apoteket ska kunna expediera ett recept som omfattas av förbud, behöver du ha med dig receptets patientanvisning eller ett sammandrag som skrivs ut från Mina Kanta-sidor och där receptet syns.

Var kan man meddela förbud?

Du kan meddela och återta förbud på Mina Kanta-sidor. Du kan också be att en yrkesutbildad person som vårdar dig ska registrera eller återta ett förbud via patientdatasystemet.

Du kan kontrollera dina gällande förbud på Mina Kanta-sidor. Om du har meddelat förbud i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården syns förbuden på Mina Kanta-sidor när de har registrerats i Kanta inom hälso- och sjukvården.

Du kan alltid återta ett förbud. 

Användning av receptuppgifter i nödsituationer

Uppgifterna i ett recept som omfattas av förbud kan inte användas om du är medvetslös till exempel på grund av en akut nödsituation och inte kan återta ett förbud. Du kan emellertid tillåta att uppgifterna i ett recept som omfattas av förbud får lämnas ut till hälso- och sjukvården i en nödsituation. Du kan ge tillåtelse till utlämnandet av uppgifterna på Mina Kanta-sidor eller inom hälso- och sjukvården. 

Förbud mot utlämnande av recept och europeiska apotek

Recept som du har förbjudit att lämnas ut lämnas inte heller ut till apotek i utlandet. Om du har för avsikt att köpa läkemedel på ett apotek i utlandet, måste du först återta det förbud som gäller receptet på Mina Kanta-sidor.

Förbud gäller inte vissa receptuppgifter

Vissa receptuppgifter kan visas, trots att du har belagt receptet med förbud. Trots att receptet omfattas av förbud visas

  • uppgifter om alla i huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel (HCI) och narkotiska läkemedel som förskrivits dig samt uppgifter om deras expediering, om läkaren tänker skriva ut sådana läkemedel till dig
  • för tillhandahållare av social- eller hälsovårdstjänster eller läkemedelsförskrivare uppgifter om recept som du begärt att få förnyade
  • för läkemedelsförskrivaren uppgifter om recept som han eller hon skrivit ut till dig och deras expedieringsuppgifter, om vårdrelationen fortsätter
  • för läkemedelsförskrivaren uppgifter om de recept som apoteket lagrat i Receptcentret och där han eller hon antecknats som läkemedelsförskrivare, samt dessa recepts expedieringsuppgifter
  • för teknisk personal hos tillhandahållaren av hälso- och sjukvårdstjänster, Folkpensionsanstalten eller leverantören av datasystemet i den omfattning som krävs för att utreda en störning i samband med störningar och fel i datasystemen.
Sidan har uppdaterats 18.11.2021