Chatbot-upotus

Information om Gränsöverskridande recept

Information om Gränsöverskridande recept

En kort översikt av tjänsten och uppgifterna som behandlas i den.

1.1.2024

1. Vem kan använda tjänsten? 

En person med en finsk personbeteckning kan med ett elektroniskt recept köpa läkemedel som ordinerats i Finland i andra europeiska länder. Läkemedlet köps alltid personligen och på plats i apoteket. Om du har förbjudit utlämnande av uppgifterna i ett recept, kan du inte med ifrågavarande recept köpa läkemedel i ett annat europeiskt land. Personen söker själv eventuella läkemedelsersättningar från FPA. 

Med ett finskt elektroniskt recept kan man köpa läkemedel på apotek i de europeiska länder som har beredskap att expediera elektroniska recept som har skrivits ut i ett annat land. Läs förteckningen över de länder i vilka man för närvarande kan köpa läkemedel med ett finskt elektroniskt recept.

Dina receptuppgifter överförs från Receptcentret till ett annat europeiskt lands apotek via en nationell kontaktpunkt. FPA upprätthåller den nationella kontaktpunkten i Finland och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lagras där och ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett tillförlitligt och säkert sätt. Varje land ansvarar för den egna nationella kontaktpunktens verksamhet. I varje land behandlas dina receptuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning och den nationella lagstiftningen. 

2.    Vilka uppgifter om dig behandlas?

Till apoteket i det andra landet överförs följande uppgifter från Receptcentret:

  • en förteckning över dina giltiga recept frånsett de recept, vars uppgifter du förbjudit att utlämnas
  • närmare uppgifter om det recept mot vilket du vill köpa läkemedel. 

I receptförteckningen kan också finnas sådana läkemedel som inte kan köpas på recept i det andra europeiska landet. De här läkemedlen syns ändå i förteckningen så att den person som expedierar läkemedel kan beakta dem när han eller hon bedömer hur läkemedlen passar ihop och deras trygga användning. Se förteckningen över läkemedel som man inte kan köpa med ett recept från ett annat europeiskt land. Förteckningen kan uppdateras. 

Apoteket förmedlar uppgifterna om expedieringen av läkemedel via de nationella kontaktpunkterna till Receptcentret, där uppgifterna lagras.  Därefter är uppgifterna tillgängliga på samma sätt som uppgifter om expedieringen av läkemedel i Finland. 

Läs mer om hur dina receptuppgifter behandlas i det land där du köper läkemedlet.

3.    Enligt vilka grunder behandlas dina uppgifter? 

Utlämnandet av dina uppgifter baserar sig på 23 a § i lagen om elektroniska recept (61/2007).

Även de förbud mot att lämna ut receptuppgifter som du låtit registrera inverkar på utlämnandet av receptuppgifter. Om du har förbjudit utlämnande av uppgifterna i ett visst recept, lämnas uppgifterna inte ut från Receptcentret och du kan således inte köpa det receptbelagda läkemedlet i fråga i ett annat europeiskt land.

Dina uppgifter behandlas och lagras i de europeiska länderna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (eur-lex.europa.eu), den nationella lagstiftningen i landet och förfarandena på apoteken.

4.    I vilket syfte behandlas dina uppgifter?

Dina receptuppgifter behandlas endast för att expediera dina läkemedel.

I vissa europeiska länder kan dina uppgifter emellertid i vissa situationer också användas för andra ändamål, om vilka det har föreskrivits i lag. Sådana användningsändamål kan vara till exempel statistikföring, uppföljning och forskning för att förbättra kvaliteten. För dessa sekundära användningsändamål förbinder sig det land som behandlar uppgifterna att vidta tillräckliga skyddsåtgärder, såsom till exempel anonymisering av uppgifterna.

Närmare information om eventuell sekundär användning av dina uppgifter i olika europeiska länder.

5.    Vem kan behandla dina uppgifter? 

Dina uppgifter behandlas endast av identifierade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som har behörighet att behandla uppgifterna då de expedierar dina läkemedel. Uppgifterna överlåts inte till utomstående.

Varje land ansvarar för att de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvården och serviceproducenterna har tillräckliga kunskaper och färdigheter för expediering av dina läkemedel.

Då dina uppgifter överlämnas från Finland till ett annat europeiskt land överförs också ansvaret för att uppgifterna behandlas korrekt. 

Dessa ansvariga aktörer är 

  • det apotek där du köper läkemedlet
  • Finlands nationella kontaktpunkt
  • kontaktpunkten i det land där du köper läkemedlet.

6.    Var och hur länge lagras dina uppgifter? 

Dina uppgifter kan lagras i datasystemen hos de organisationer som behandlar uppgifterna. Uppgifterna får endast lagras så länge som det är nödvändigt med tanke på syftet med uppgifterna. Lagringstiderna varierar från land till land. Längre lagringstider kan endast användas för arkivering och vetenskaplig eller historisk forskning. 

Närmare information om lagringstiderna i olika länder.

7.    Dina rättigheter

Om du har förbjudit utlämnande av uppgifterna i ett visst recept, lämnas uppgifterna inte ut från Receptcentret till andra europeiska länder. I tjänsten MittKanta ser du till vilken organisation dina uppgifter överlämnats.

Du har rätt att be FPA om att få kontrollera uppgifterna i de recept som lagrats i Receptcentret. Du har också rätt att begära logguppgifter och få information om vem som behandlat receptuppgifterna samt om orsaken till att receptuppgifterna har behandlats. Du kan också be FPA korrigera expedieringsuppgifter som lagrats i Receptcentret via ett annat europeiskt land. 

Om inte annat fastställs i landets lagstiftning har du rätt att begära att de uppgifter om dig som har lagrats i det land där du köpt läkemedel korrigeras eller raderas utan dröjsmål.

Du har rätt att lämna in klagomål i frågor som gäller behandlingen av dina uppgifter till den övervakande myndigheten (tietosuoja.fi)

8.    Ansökan om FPA-ersättning 

Man får inte automatiskt FPA-ersättning för läkemedelsinköp i andra europeiska länder. Man kan emellertid ansöka om ersättning för sådana läkemedelsinköp med FPA:s blankett SV 128r (Ansökan om ersättning av sjukvårdskostnader som uppstått utomlands). Ansökan om ersättning ska göras inom sex månader från den dag då läkemedlen betalades.

FPA kan betala ersättning för ett i ett annat europeiskt land köpt läkemedel som motsvarar ett ersättningsgillt läkemedel i Finland. Motsvarigheten bedöms utifrån läkemedelsformen, läkemedelssubstansen och dess styrka. Grunden för ersättningen är försäljningspriset eller referenspriset i Finland för motsvarande läkemedel.

Spara läkemedlets skyddsförpackning. Uppgifterna på skyddsförpackningen kan behövas när det utreds om du kan få ersättning för läkemedelsinköpet.

Närmare information om läkemedelsersättningar finns på FPA:s webbplats (kela.fi).

9.    Kontaktinformation

Min hälsa @ EU-logo. Infrastruktur för digitala e-hälsotjänster. En EU-tjänst.