Informointi Rajat ylittävästä sähköisestä lääkemääräyksestä Virossa

Informointi Rajat ylittävästä sähköisestä lääkemääräyksestä Virossa

Lyhyt esittely siitä, miten palvelu toimii Virossa ja miten siellä tietoja käsitellään.

27.11.2018

1.1 Mikä on sähköisten terveyspalvelujen digitaalinen palveluinfrastruktuuri?

Sähköisten terveyspalvelujen digitaalisessa palveluinfrastruktuurissa (eHealthDigital Service Infrastructure, eHDSI) EU:n asukkaiden lääketieteelliset tiedot ovat turvallisesti ja helposti terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla sähköisessä muodossa, ajasta ja paikasta riippumatta sekä asianomaisen henkilön tahtoa ja oikeuksia kunnioittaen.

Tietoja pääsee katsomaan kunkin maan nimeämän sähköisten terveyspalvelujen kansallisen yhteyspisteen tarjoaman suojatun yhteyden  kautta. Viron sähköisten terveyspalvelujen kansallinen yhteyspiste on terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmäkeskus (Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus ).

Kukin sähköisten terveyspalvelujen kansalliseksi yhteyspisteeksi nimetty organisaatio vastaa tietojen käsittelijänä tietojen keräämisestä, säilyttämisestä, siirtämisestä ja muista käsittelytoimista.

Näin ollen henkilötietosi tallennetaan, siirretään ja säilytetään Viron lainsäädännön eli lääkelain (Ravimiseadus, 33 §) ja terveyspalveluiden järjestämistä koskevan lain  (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus, 32 luku) mukaisesti.

Tässä tiedotteessa kerrotaan niistä henkilökohtaisista terveystiedoista ja tietojenkäsittelytoimista, joita tarvitaan hankkiessasi kotimaassa sähköisellä reseptillä määrättyjä lääkkeitä Virosta.

1.2 Sähköiseen lääkemääräykseen sisältyvät henkilökohtaiset terveystiedot 

Lääkkeiden toimittaminen sähköisen lääkemääräyksen perusteella  – voit saada lääkemääräyksen vakuutusmaasi  terveydenhuollon ammattilaiselta ja hankkia lääkkeet Virossa sijaitsevasta apteekista. Sähköinen lääkemääräys sisältää periaatteessa samat tiedot kuin tavallinen paperimuodossa oleva resepti eli lääkärin, potilaan ja määrätyn lääkkeen tunnistetiedot. Sähköisestä lääkemääräyksestä  ilmenevät myös toimitetun lääkkeen tiedot.

Nämä tiedot ovat saatavana siltä osin kuin henkilötietojasi on jo valmiiksi rekisteröity sähköisessä muodossa vakuutusmaassasi. 

1.3 Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Sähköisen lääkemääräyksen tietoja käytetään ainoastaan lääkkeiden toimittamiseen sekä henkilötietosuojalain (Isikuandmete Kaitse Seadus, 16 §) nojalla tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin Viron julkisen terveydenhuollon laadun parantamiseksi.

Tietoja voidaan tarvittaessa käyttää myös muihin tarkoituksiin (esim. ongelmanratkaisu ja valvonta).

Jos terveyspalvelujen digitaalisessa palveluinfrastruktuurissa mukana olevat  EU:n jäsenvaltiot käyttävät tietoja toissijaisiin tarkoituksiin, ne sitoutuvat tarpeen vaatiessa ottamaan käyttöön asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia (esim. henkilötietojen anonymisointi). 

1.4    Kuka tietoja käsittelee ja kenellä on pääsy niihin? (henkilötietojen vastaanottajat)

Virossa henkilötietoihin on pääsy vain salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvalla laillistetulla ja tunnistettavissa olevalla farmaseuttisella henkilöstöllä , joka osallistuu lääkkeiden toimittamiseen. Terveydenhuollon ammattilaisten salassapitovelvollisuudesta säädetään velvoiteoikeuslaissa  (Võlaõigusseadus, 768 §) ja terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä koskevassa laissa (Tervishoiuteenuse korraldamise seadus, 41 §). 

Siirrettäessä tietoja toiseen EU-maahan sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin kautta kukin tiedon vastaanottaja vastaa näiden tietojen käsittelystä sille kuuluvien tietojenkäsittelytoimien mukaisesti. Vastuu tietojenkäsittelystä on seuraavilla tietojen vastaanottajilla:

  • apteekki, joka luovuttaa sinulle määrätyt lääkkeet
  • sen maan sähköisten terveyspalvelujen kansallinen yhteyspiste, jolle tiedot siirretään.

Tiedot siirretään kunkin maan nimeämän kansallisen yhteyspisteen tarjoaman suojatun yhteyden kautta.

Viron sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin verkkosivustolla https://www.tehik.ee/ehealth/crossborder on lisätietoa terveystietojen vaihdosta rajojen yli.

1.5    Millaisia henkilötietoja käsitellään?

Hankkiessasi Virosta lääkkeitä, joita sinulle on määrätty vakuutusmaassasi, käsitellään seuraavia tietoja: 

Lääkemääräyksen tiedot (lääkemääräyksen numero, antamispäivä)

  • potilaan tunnistetiedot (etu- ja sukunimi, sukupuoli, syntymäaika, alueellinen/kansallinen terveyspalvelutunniste )
  • lääkemääräyksen antavan terveydenhuollon ammattilaisen tunnistetiedot (etu- ja sukunimi, tunnistenumero, erikoislääkärin ammattiala, lääkemääräyksen antavan laitoksen osoite, lääkemääräyksen antajan organisaatio)
  • määrätyn lääkkeen tiedot (tuotenimi, anatomis-terapeuttis-kemiallisen luokitusjärjestelmän (ATC-järjestelmä) mukainen koodi ja nimi, vaikuttava(t) aine(et), lääkevalmisteen vahvuus, lääkevalmisteen pakkaustyyppi ja -koko, pakkausten määrä, lääkkeen annosmuoto, antoreitti, annostus, hoidon alkamispäivä, hoidon päättymispäivä, potilasohjeet, toimitusohjeet, lääkkeen vaihtokelpoisuus )

Lääkkeen toimitustiedot

  • potilaan tunnistetiedot (etu- ja sukunimi, alueellinen/kansallinen terveyspalvelutunniste)
  • Toimittajan tunnistetiedot (etu- ja sukunimi, farmaseutin  tunnistenumero, toimittavan laitoksen (apteekki) tunnistenumero, apteekkiorganisaatio )
  • Toimitettu lääke (lääkevalmisteen koodi Virossa, lääkkeen nimi, ATC-järjestelmän mukainen koodi ja nimi, vaikuttava(t) aine(et), lääkevalmisteen vahvuus, lääkkeen annosmuoto, antoreitti, lääkevalmisteen pakkauskoko, pakkausten määrä, toimituspäivä, reseptinumero, vaihtokelpoisuus).

1.6    Missä ja miten kauan tietoja säilytetään?

Henkilötietojasi voidaan säilyttää apteekissa, ja käsiteltävien tietojen rekisterit  säilytetään sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin yhteyspisteessä. Rajat ylittävän tietojenvaihtoalustan kautta käsiteltyjen tietojen yhdistämisestä, tietojenvaihdon järjestämisestä ja rekisterien säilyttämisen määräajasta  annetun sosiaaliministeriön asetuksen 92 §:n mukaan tietojasi säilytetään Viron sähköisten terveyspalvelujen digitaalisen palveluinfrastruktuurin yhteyspisteessä seitsemän vuotta. Apteekkipalvelujen tarjoamista koskevista edellytyksistä ja menettelyistä annetun sosiaaliministeriön asetuksen 20 §:n 2 alajakson mukaan apteekit säilyttävät henkilötietoja vähintään kolme vuotta. 

1.7 Tietojen käyttöoikeus

Jos et salli henkilötietojesi käsittelyä sähköisten terveyspalvelujen digitaalisessa palveluinfrastruktuurissa, niitä ei voida käyttää lääkkeittesi toimittamiseen tämän järjestelmän kautta toisessa EU-maassa. 

Jos annat luvan henkilötietojesi käsittelyyn tässä järjestelmässä, pääset katsomaan itseäsi koskevia tietoja Virossa pyytämällä siihen luvan Viron sosiaaliministeriöltä.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle joko omassa asuinmaassasi tai lääkkeen toimitusmaassa tilanteesi mukaan. Viron valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (Andmekaitse Inspektsioon). EU:n jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.aki.ee/en

Yhteystiedot:

Sivua päivitetty 22.05.2019