Innehållspublicerare

Kanta – lättare att le

Meddelande Skrivet 18.12.2017 Alla meddelanden

Att munhälsovårdsaktörerna kommer med i Kanta-systemet förbättrar nivån på patienternas vård både i tandläkarstolen och inom övriga delar av hälsovården.

På den privata sidan har för närvarande färre munhälsovårdsaktörer anslutit sig till Kanta jämfört med läkarstationer och sjukhus som tillhandahåller primärvård, men situationen förändras snabbt.

”Vid årsskiftet har säkert flera nya aktörer redan kommit med”, bedömer tandläkare Timo Mynttinen på Tiimihammaslääkärit Oy. Läkarstationen som hör till Kouvolan Hammastiimi var den första munhälsovårdsaktören som anslöt sig till Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv. Kliniken anslöt sig i maj 2017.

Mynttinen anser att tandvårdens nivå kommer att förbättras märkbart när munhälsovårdsaktörerna kommer med i Kanta.

En viktig förbättring är att munhälsovården knyts tätare till den övriga vården för patientuppgifternas del. Därmed kan munhälsovårdsaktörer som anslutit sig till Kanta lättare också utnyttja uppgifter från andra aktörer inom vården. Likaså har de andra aktörerna inom vården nytta av tandvårdsuppgifterna.

”Det händer ibland att en patient inte kommer ihåg allt från sin vårdhistoria eller om sitt hälsotillstånd. Via Kanta har vi i några fall kunnat söka närmare information om patientens hälsotillstånd.

En annan viktig fördel är att man snabbt får fram uppgifter när en patient kommer in för akut vård.

”I sådana situationer får vi enkelt tillgång till patientuppgifter som stöd för vården. Det här förbättrar patientsäkerheten och samtidigt patientvänligheten.”

En tredje fördel är smidigare tandvård utanför personens egen vårdort.

”Hittills har vi varit tvungna att beställa vårduppgifter på papper när en patient får vård på någon annan ort. Nu får vi uppgifterna genast, bara kunden har gett sitt samtycke till utlämning av elektroniska uppgifter.

”På Tiimihammaslääkärits mottagning har vi aktivt informerat kunderna om betydelsen av elektroniska patientuppgifter och samtidigt bett patienterna ge sitt samtycke till att deras patientuppgifter antecknas elektroniskt i Kanta.”

På Mina Kanta-sidor ser medborgarna uppgifter om sina tandläkarbesök vart efter som munhälsovårdsaktörerna ansluter sig till Kanta-tjänsternas Patientdataarkiv.