Innehållspresentatör

Kanta har förbättrat patientens dataskydd

De riksomfattande Kanta-tjänsterna är en central grund för att patientens uppgifter smidigt och tryggt ska kunna röra sig genom hela vårdkedjan. Kanta-tjänsterna har betydligt ökat transparensen i behandlingen av uppgifter. Tidigare var det inte lätt för en patient att få veta vad som antecknats om honom eller henne inom hälso- och sjukvården. Nu kan var och en själv kontrollera sina uppgifter via Mina Kanta-sidor. På Mina Kanta-sidor ser man också när uppgifterna har behandlats och av vilken vårdenhet.

Kanta-tjänsterna byggs upp i etapper. En hörnsten vid utvecklingen är informationssäkerhet och dataskydd, som säkerställer att de personliga uppgifterna är i tryggt förvar i Kanta-tjänsterna.

All överföring av uppgifter mellan hälso- och sjukvården, apoteken, Patientdataarkivet och Receptcentret sker krypterat mellan autentiserade parter. Yrkesutbildade personer loggar in i informationssystemen med sitt yrkeskort, alltså genom stark autentisering. För att få använda de uppgifter som finns i Kanta-tjänsterna krävs en vårdrelation eller någon annan saklig anknytning, som tekniskt säkerställs i patientdatasystemet.

På Mina Kanta-sidor ser du vilken aktör som har behandlat dina uppgifter

I logguppgifterna på Mina Kanta-sidor ser du till vilken vårdenhet dina patient- eller receptuppgifter har lämnats ut eller till vilket apotek dina receptuppgifter har lämnats ut från Kanta-tjänsterna. Användningsloggen för uppgifterna i Patientdatasystemet lagras inte och visas inte på Mina Kanta-sidor, utan vid verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård.

Med missbruk av uppgifter avses behandling av uppgifter utan grund. Uppgifterna får endast användas i en klient- eller vårdsituation, till exempel på läkarmottagningen eller när man tar ut läkemedel på apoteket, eller på någon annan laglig grund.

Det är ytterst sällsynt att någon tittar på uppgifter olovligt. Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården styrs i sin verksamhet av starka etiska normer, som var och en i yrkeskåren förbinder sig till redan under studietiden.

Om du misstänker att uppgifter har missbrukats kan du på följande sätt ta reda på hur dina uppgifter har behandlats inom hälso- och sjukvården eller på apoteket:

Receptuppgifter

FPA ger på begäran information om vilka personer som har behandlat och tittat på dina receptuppgifter i Receptcentret. Begäran ska göras skriftligen. Det finns en färdig blankett för begäran om logguppgifter. Blanketten finns att få på apoteken och FPA:s kontor samt vid verksamhetsenheterna för hälso- och sjukvård.

Om logguppgifterna ger anledning att misstänka att dina uppgifter har missbrukats ska du kontakta den dataskyddsansvariga vid den vårdenhet eller det apotek där uppgifterna har behandlats. 

Patientuppgifter

På Mina Kanta-sidor kan du se till vilka hälso- och sjukvårdsenheter dina uppgifter har lämnats ut. Vid behov kan du be den vårdenhet där dina uppgifter har behandlats lämna en utredning om hur dina uppgifter har använts samt logguppgifter om de personer som har tittat på och behandlat dina uppgifter. FPA får inte ge ut logguppgifter om vårduppgifter till patienten, utan enligt lagen är det hälso- och sjukvården som ska göra det.

När patientuppgifter används i hälso- och sjukvårdens eget patientdatasystem syns detta inte på Mina Kanta-sidor. De här uppgifterna fås på begäran från vårdenheten i fråga.

De yrkesutbildade personernas säkerhet måste också beaktas

Namnen på de personer som behandlat uppgifter visas inte på Mina Kanta-sidor på grund av den yrkesutbildade vårdpersonalens integritetsskydd. De yrkesutbildade personernas rättigheter och skyddet av personerna måste alltid beaktas även vid utlämning av logguppgifter. Bland annat lämnas logguppgifter inte ut om den yrkesutbildade personen kan råka i fara till följd av utlämningen.

Dataskyddet bör granskas ur såväl patientens som de yrkesutbildade personernas synvinkel. Frågan behandlas i personuppgiftslagen, receptlagen och klientuppgiftslagen.