Innehållspresentatör

Kanta-tjänsterna utvecklas för att passa kundernas behov bättre – i fortsättningen svarar FPA för införandena

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 19.12.2019 Alla meddelanden

De nationella ansvaren för Kanta-tjänsterna uppdateras 1.1.2020. En synlig förändring för organisationskunder är att FPA i fortsättningen svarar för stödet vid införandet av Kanta-tjänster och det praktiska kundsamarbetet.

Genom förändringarna vill man bättre svara på kundernas behov och förändringar i omvärlden. Målet är att snabbare få i bruk nya tjänster, informationsinnehåll och funktioner. Social- och hälsovårdsorganisationerna inbjuds att delta i planeringsarbetet och prioriteringen.

På vilket sätt syns förändringarna för kunderna?

I fortsättningen är det FPA som samordnar och stöder införandet av Kanta-tjänster. Institutet för hälsa och välfärd (THL) är starkt engagerat i stödet för införandet i egenskap av expert på innehåll och verksamhetsmodeller inom social- och hälsovården.

FPA svarar hädanefter också för det praktiska samarbetet med kunder och intressentgrupper. Den professionella social- och hälsovårdspersonalen betjänas av kundtjänsten på adressen kanta@kanta.fi. FPA och THL säkerställer tillsammans att kundernas frågor styrs till rätt mottagare under förändringsprocessen. Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för samarbetet med kunder och intressentgrupper på strategisk nivå.

Vid förändringen samlas allt material som rör Kanta-tjänsterna på webbplatsen kanta.fi. Tidigare har information också funnits på THL:s webbplats. Syftet med förändringen är att underlätta informationsgången och förtydliga kommunikationskanalerna. På THL:s webbplats finns övergripande information om informationshanteringen inom social- och hälsovården. Kanta-nyhetsbrevet utkommer även i fortsättningen, men det kommer att sammanställas av FPA.

Verksamhetsmodellen utvecklas under 2020

FPA, THL och social- och hälsovårdsministeriet (SHM) utvecklar Kanta-tjänsterna tillsammans med kunderna. FPA ansvarar för planeringen och genomförandet av Kanta-tjänsternas verkställighetsprojekt. THL fortsätter som myndighet för informationshanteringen inom social- och hälsovården och får ett bredare ansvar för utvecklingen av informationshanteringen.

THL stöder genom föreskrifter och anvisningar enhetliga sätt att genomföra informationshanteringen inom social- och hälsovården på nationell nivå. THL samarbetar med kunderna exempelvis för att ta fram nya Kanta-tjänster och säkerställa klient- och patientdatasystemens interoperabilitet.

SHM ansvarar för den allmänna strategiska styrningen och finansieringen av informationssystemtjänsterna för social- och hälsovården. SHM ställer upp en målbild för informationshanteringen inom social- och hälsovården och för Kanta-tjänsterna, drar upp riktlinjer för utvecklingen och följer resultaten.

Arbetet med att utveckla den nya arbetsfördelningen och verksamhetsmodellen fortsätter under hela 2020. Förändringen görs genom försök och i samarbete med kunder och partners. Exempelvis kommer de fortsatta rutinerna för expertnätverken och samarbetet med intressenter att utvärderas under 2020. 

Mer information:

kanta@kanta.fi 

Läs mer: