Innehållspresentatör

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna år 2020

Meddelande - Vårdpersonal Skrivet 30.12.2019 Alla meddelanden

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut hos tjänstetillhandahållare samt apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Avgifterna faktureras två gånger per år.

Användningsavgifter år 2020:

  • För apotek är användningsavgiften 0,048 euro / expedierat elektroniskt recept.
  • För den offentliga hälso- och sjukvården är användningsavgiften 2,196 euro per invånare i kommunen.
  • För tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är avgiften 0,371 euro / uppgjort elektroniskt recept.
  Faktureringsperiod Förfallodag
Apoteken 1.1.–30.6.2020
1.7.–31.12.2020
30.9.2020
28.2.2021
Den offentliga hälso- och sjukvården i två lika stora rater
i två lika stora rater
30.3.2020
31.12.2020
Den privata hälso- och sjukvården 1.1.–30.6.2020
1.7.–31.12.2020
30.9.2020
28.2.2021

Avgifterna används för att täcka kostnaderna för produktionen av Kanta-tjänster

Avgifterna används för att täcka underhållskostnaderna för Kanta-tjänsterna samt de certifikattjänster som produceras av Befolkningsregistercentralen (från och med 1.1.2020 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata). Kostnaderna för förvaltande av patientens informationshanteringstjänst och den riksomfattande arkiveringstjänsten tas ut hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som använder sig av tjänsterna.

För lagring av elektroniska recept och expedieringsuppgifterna om dem samt för användning av receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas det ut en avgift som motsvarar kostnaderna för serviceproduktionen. Med uppgjort elektroniskt recept avses ett (1) förskrivet läkemedel. Användningsavgift tas även ut för makulerade elektroniska recept.

Användningsavgiftens storlek fastställs genom social- och hälsovårdsministeriets förordning (1054/2019).  Användningsavgifterna för 2020 baserar sig på en prognos för användningen av tjänsterna.

Användningsavgifter som 2018 tagits ut till ett för stort belopp har beaktats vid fastställandet av användningsavgifterna för 2020. Användningsavgifter som 2019 tagits ut till ett för stort eller litet belopp beaktas 2021.

Faktureringsuppgifterna kan uppdateras på Extranätet

Faktureringsadresserna har hämtats från Kanta-tjänsternas kundregister. Vid behov kan ni uppdatera fakturerings- och andra kontaktuppgifter via Kanta-tjänsternas Extranät. På Kanta Extranätet finns fakturaspecifikationer för den privata hälso- och sjukvården.

Mer information