Innehållspublicerare

Kanta-tjänsterna år 2018 – Användningen av Kanta-tjänsterna ökade avsevärt

Meddelande Skrivet 31.1.2019 Alla meddelanden

År 2018 var ett år av tillväxt för Kanta-tjänsterna. Nästan alla recept som gjordes upp var elektroniska och antalet personer som använde tjänsten fortsatte att öka. Störningarna i systemet minskade och nya funktioner togs i bruk enligt kundernas önskemål.

Kanta-tjänsterna är i dag en etablerad del av hälso- och sjukvården. Mina Kanta-sidor är en tjänst som användarna loggar in på med sina bankkoder, med ett elektroniskt identitetskort eller med ett mobilcertifikat. På Mina Kanta-sidor ser man sina recept och uppgifter om vård och behandling som registrerats av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Man kan också begära att få recept förnyade.

År 2018 gjordes nästan 17 miljoner inloggningar på Mina Kanta-sidor. Totalt 2 796 618 enskilda personer har använt Mina Kanta-sidor under den tid tjänsten har existerat.

Användarna fördelar sig på de olika åldersgrupperna enligt följande: 1,9 % under 18 år, 50,7 % 18–35 år, 48,9 % 36–50 år, 51,1 % 51–65 år och 36,7 % över 65 år.

Under 2018 gjordes 2,2 miljoner begäranden om receptförnyelse via Mina Kanta-sidor.

28 miljoner recept – 64 miljoner läkemedelsexpedieringar

 Nästan alla recept – 28 miljoner – gjordes upp elektroniskt. Antalet minskade något, från 32 miljoner året förut, eftersom giltighetstiden för recepten förlängdes till 2 år. Antalet läkemedelsexpedieringar var 64 miljoner, mot 61 miljoner föregående år. 

Patientdataarkivet möjliggör centraliserad elektronisk arkivering av patientuppgifter

Patientdataarkivet är ett datasystem för hälso- och sjukvården, som ger möjlighet till centraliserad elektronisk arkivering och långvarig lagring av patientuppgifter. Arkivet förmedlar uppgifter mellan serviceproducenter inom hälso- och sjukvården.

Fram till utgången av 2018 hade totalt 1,4 miljarder handlingar arkiverats i Patientdataarkivet. Handlingarna innehöll uppgifter om nästan 6 miljoner*  enskilda personer. Mer än 3 miljoner personer har gett sitt samtycke till att deras uppgifter får lämnas ut till yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Vid slutet av 2018 hade bara 93 700 personer förbjudit att uppgifter lämnas ut. 

Nya Kanta-tjänster i bruk bland yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och bland medborgarna

Under 2018 togs de första klientuppgifterna inom socialvården in i Kanta-systemet. Klientdataarkivet för socialvården testades i ett pilotprojekt i samarbete mellan Södra Karelens social- och hälsovårdsområde Eksote, Vasa stad, Förbundet för mödra- och skyddshem samt Åbo stad. Erfarenheterna var positiva.

I Datalagret för egna uppgifter kan man spara sina egna hälsouppgifter med olika applikationer. En hälsoapp kan vara exempelvis en mobilapplikation i en smarttelefon, en nättjänst som används i webbläsaren på en dator eller en mätapparat, såsom blodsockermätare eller aktivitetsmätare. I Datalagret för egna uppgifter sparas uppgifter som gäller hälsa och välbefinnande på ett och samma ställe, behändigt och tryggt.

Nu är det möjligt att i tjänsten Omapolku på webbplatsen Hälsobyn spara uppgifter som samlats in med pulsmätare, aktivitetsarmband eller våg. På det sättet får man dem också att synas på Mina Kanta-sidor.

Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote) tog i oktober som första aktör i bruk Arkivet över bildmaterial i Kanta-tjänsterna. Också andra hälso- och sjukvårdsorganisationer kan nu ansluta sig till den riksomfattande tjänsten.

År 2018 togs också Arkiveringen av gamla patientuppgifter i bruk. Till Arkiveringen av gamla patientuppgifter kan en hälso- och sjukvårdsenhet överföra sådana patientuppgifter som sparats i elektroniska datasystem före Patientdataarkivet togs i bruk. Då upphör också hälso- och sjukvårdens arkiveringsskyldighet, även om enheten kvarstår som personuppgiftsansvarig.

Under fjolåret kompletterades Kanta-tjänsterna också med en Förfrågningsservice. Den förmedlar elektroniskt uppgifter i ett läkarutlåtande som gäller körförmåga till transport- och kommunikationsverket Traficom, om kunden har gett sitt samtycke till detta. FPA tillhandahåller tekniken för tjänsten och fungerar som administratör.

Störningarna minskade och driftsäkerheten var god

Kanta-tjänsterna var allt som allt bättre tillgängliga än tidigare och driftsäkerheten var på en god nivå. Störningarna i Kanta-tjänsterna minskade jämfört med tidigare år. Tillgången till Patientdataarkivet var under hela året 99,87 %. Motsvarande siffra för Recepttjänsten var 99,98 % och för Mina Kanta-sidor 99,78 %.

Alla Kanta-tjänster hör till klass A och de är certifierade i enlighet med de krav som ställs i lag. Certifieringen säkerställer att klient- och patientuppgifterna hanteras på behörigt sätt samt att dataskyddet och datasäkerheten förverkligas.

Nytt grafiskt utseende sommaren 2018

Kanta-tjänsterna fick en ny logotyp och ett nytt visuellt uttryck. Också webbplatsen kanta.fi publicerades med det nya utseendet och en ny struktur. Kanta-systemet ger medborgarna och yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården åtkomst till samma information.

 

* Inkluderar också uppgifter om personer som avlidit efter att Patientdataarkivet togs i bruk. Dessutom ingår uppgifter om sådana i Finland bosatta utlänningar som har personbeteckning.


Närmare information:
 

FPA, Kanta-tjänsterna:
Pia Järvinen-Hiekkanen, utvecklingschef
pia.jarvinen-hiekkanen@fpa.fi, tfn 050 353 8011

Pirjo Ikävalko, kommunikationsspecialist
pirjo.ikavalko@fpa.fi, tfn 040 687 9964