Innehållspresentatör

Funktionen Sköta ärenden för minderåriga utvidgas i Mina Kanta – beslutsförmåga registreras för barn i alla åldrar

Meddelande Skrivet 01.07.2020 Alla meddelanden

Social- och hälsovårdsministeriet har dragit riktlinjen att åldersbaserade standardinställningar i detta skede inte införs i informationssystemen för att registrera bedömning av beslutsförmågan.

För närvarande visas uppgifterna om barn under 10 år för vårdnadshavarna på Mina Kanta. Hantering av ärenden för samtliga minderåriga tas i bruk etappvis från och med oktober 2020. 

En utvidgning av möjligheten för vårdnadshavare att sköta ärenden för sina barn i Mina Kanta till att gälla alla minderåriga förutsätter ändringar i patientdatasystemen inom social- och hälsovården och utbildning av personalen att tillämpa den nya verksamhetsmodellen. Hälso- och sjukvården ska 1.10.2020 ha tillgång till en sådan version av informationssystemet, där minst funktionen av recept har säkerställts.

Åldersgränsen 12 år kommer inte att införas för registrering av beslutsförmåga 

I fortsättningen bedömer en yrkesperson inom hälso- och sjukvården den minderårigas förmåga att sköta sitt eget ärende. Om en minderårig bedöms ha beslutsförmåga inskrivs i patientdatasystemet om han eller hon tillåtit utlämning av sina uppgifter till vårdnadshavaren. Beslutsförmågan ska bedömas och registreras separat för varje besök eller vårdperiod.

För hantering av ärenden på minderårigas vägnar tar man inte i bruk den tidigare planerade lösningen, enligt vilken beslutsförmågan för barn under 12 år inte skulle ha behövt bedömas och registreras separat. Uppgifterna skulle i regel ha varit synliga för vårdnadshavaren i Mina Kanta.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har dragit riktlinjen att åldersgränsen 12 år inte tas i bruk, eftersom den inte uppfyller kraven i patientlagen. För att uppgiften om beslutsförmåga inte ska behöva registreras för de yngsta barnen separat för varje besök kan en åldersgräns för registreringsförfarandet emellertid fastställas i framtiden. SHM kommer att utreda på vilket sätt detta skulle föreskrivas genom lag.

THL har uppdaterat definitionerna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat klassifikationerna som gäller ärendehantering på minderårigas vägnar, tidigare funktionella definitioner av ärendehantering på minderårigas vägnar samt verksamhetsmodeller för hälso- och sjukvården och apoteken. 

Ministeriets riktlinje påverkar även samtestningen av informationssystem

Leverantörerna av informationssystem kommer informeras i ett senare skede om ändringar i samtestningen av hanteringen av ärenden för minderåriga och tidtabeller för den. Både pågående och planerade samtestningar av ärendehantering för minderåriga kan fortsätta efter det att ändringarna i definitioner har uppdaterats i testfallen för samtestningen och eventuella ändringar uppdateras i Kanta-kundtesttjänsten.

Mer information: