Innehållspresentatör

Meddelande om användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2017

Meddelande Skrivet 02.01.2017 Alla meddelanden

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tillhandahållare av tjänster samt apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna.

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2017

För apotek är användningsavgiften 0,045 € / expedierat recept.
För den offentliga hälso- och sjukvården är användningsavgiften 1,908 € per invånare i kommunen.
För tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är avgiften 0,331 € / uppgjort elektroniskt recept.

Avgifterna faktureras två gånger per år.   

 

faktureringsperiod

förfallodag

Apoteken

1.1 - 30.6.2017

30.9.2017

 

1.7 - 31.12.2017

28.2.2018

Den offentliga hälso- och sjukvården

i två lika stora poster

30.3.2017

 

i två lika stora poster

31.12.2017

Den privata hälso- och sjukvården

1.1 - 30.6.2017

31.8.2017

 

1.7 - 31.12.2017

28.2.2018

Avgiften för Kelain 2017

Om en läkare skriver ett elektroniskt recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för användningen av Kelain.

Om en läkare skriver ett elektroniskt recept som självständig yrkesutövare eller inom en hälso- och sjukvårdsorganisation, är månadsavgiften för Kelain 120 €. Som faktureringsgrund används hela användningsmånader. Av den privata hälso- och sjukvården debiteras därtill ovan nämnda 0,331 € / uppgjort elektroniskt recept. Tjänsten faktureras enligt ovan nämnda tidtabell.

Avgifterna används för att täcka kostnaderna för produktionen av Kanta-tjänsterna

Kostnaderna för förvaltande av patientens informationshanteringstjänst och den riksomfattande arkiveringstjänsten och kostnaderna för certifikattjänsterna i anslutning till dem finansieras med hjälp av avgifter som tas ut hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som använder sig av tjänsterna.

För lagring av elektroniska recept och expedieringsuppgifterna om dem, för certifiering samt för användning av uppgifterna i receptcentret, receptarkivet och läkemedelsdatabasen tas det ut en avgift som motsvarar kostnaderna för serviceproduktionen. Med uppgjort elektroniskt recept avses ett (1) förskrivet läkemedel. Användningsavgift tas även ut för makulerade elektroniska recept.


Användningsavgiftens storlek fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (911/2016).

Övrigt

Användningsavgifterna för 2017 baserar sig på en prognos för användningen av tjänsterna.

Användningsavgifter som tagits ut till för högt belopp 2016 beaktas i samband med beredningen av avgiftsförordningen för 2018.

Faktureringsadressen har hämtats från Kanta-tjänsternas kundregister. Vid behov kan ni uppdatera fakturerings- och andra kontaktuppgifter via Kanta-tjänsternas Extranät, http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille.

I Kanta Extranätet finns fakturaspecifikationer för den privata hälso- och sjukvården.

FPA, Kanta-tjänster

Mer information:

Avgiftsförordningen

asiakaspalvelu@kanta.fi