Innehållspresentatör

Kontrollera att recepten fungerar vid införandet av funktionen sköta ärenden för minderåriga – instruktioner till hälso- och sjukvården

Meddelande Skrivet 11.03.2020 Alla meddelanden

Vårdnadshavarnas möjlighet att sköta ärenden för sina minderåriga barn på Mina Kanta-sidor utvidgas snart också till barn över 10 år. Detta kräver ändringar i patientdatasystemen samt i Patientdataarkivets och Receptets funktioner.

I fortsättningen ska man inom hälso- och sjukvården i samband med besök och recept dokumentera i strukturerad form uppgift om den minderårigas beslutskapacitet och vilja att lämna ut uppgifterna i fråga till sina vårdnadshavare. Inom hälso- och sjukvården kan samma uppgift utnyttjas när uppgifter om den minderåriga lämnas ut till vårdnadshavarna på papper.

Inom hälso- och sjukvården kommer införandena av funktionen att dra ut över en rätt lång tidsperiod, vilket föranleder ytterligare krav för att säkerställa Recepttjänstens funktion. Receptet har nytt informationsinnehåll, när den minderårigas vilja beträffande utlämnande av uppgifter till vårdnadshavarna kan dokumenteras i strukturerad form. 

Om man vid en hälso- och sjukvårdsenhet inte genast inför hela funktionen Sköta ärenden för minderåriga, ska man åtminstone ta i bruk en version där det är säkerställt att receptet är framåtkompatibelt.  

Framåtkompatibla recept

Att ett recept är framåtkompatibelt betyder att även om en hälso- och sjukvårdsenhet inte kan producera recept med det nya informationsinnehållet, kan den ändå behandla alla recept. 

Ett recept som producerats med en nyare specifikationsversion än vad informationssystemet stöder får inte rättas. Rättelse ska förhindras programmässigt i patientdatasystemet. Om det är nödvändigt att rätta ett recept som gjorts upp av en annan enhet, ska receptet makuleras och göras upp på nytt. Eftersom receptet följer det gamla informationsinnehållet, visas det inte på Mina Kanta-sidor för föräldrar till barn över 10 år. Om en minderårig efter detta vill försäkra sig om att receptuppgifter inte lämnas ut till vårdnadshavarna på apoteket, görs ett normalt förbud mot utlämnande av receptuppgifter för receptet inom hälso- och sjukvården.

Patientdatasystemen ska före 1.5.2020 testa om recept är framåtkompatibla. 

Inom hälso- och sjukvården ska åtminstone en version med framåtkompatibla recept vara i bruk senast 1.10.2020, då Kanta-tjänsterna inleder produktion med funktionerna som gäller skötsel av ärenden för minderåriga. Efter det kan man inom hälso- och sjukvården börja införa funktionen Sköta ärenden för minderåriga. 

  • Man måste använda en version där det har säkerställts att recept är framåtkompatibla. I detta fall måste man senare ta i bruk en version där funktionen Sköta ärenden för minderåriga har implementerats.  
  • Det är också möjligt att införa hela funktionen 1.10.2020.

Mer information för hälso- och sjukvårdsorganisationer och systemleverantörer:

kanta@kanta.fi 

Meddelanden har uppdaterats 19.03.2020. Raderat avsnitt: Patientdatasystemet kan visa ett nytt recepts informationsinnehåll i visningsform och man kan se på receptet att uppgift om möjligheten att sköta ärenden för en minderårig dokumenterats vid en annan hälso- och sjukvårdsenhet. Patientdatasystemet saknar möjlighet till andra funktioner i samband med att sköta ärenden för en minderårig eller till anmärkningar.