Innehållspublicerare

Välj publiceringsår:

Meddelanden

3.1.2023, Meddelande - Vårdpersonal

I handläggningen av minderårigas patientuppgifter betonar man bedömningen av beslutsförmågan - inexakt dokumentation försvårar expediering och förnyande av läkemedel

Bedömningsresultatet av den minderårigas beslutsförmåga inom hälso- och sjukvården inverkar på utlämnandet av den minderårigas uppgifter till vårdnadshavarna. Resultatet av bedömningen dokumenterar man strukturerat i patientdatasystemet för varje servicehändelse (besök, vårdperiod eller distanskontakt) och alltid för varje recept som ordineras och förnyas.

19.12.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Ändring i verksamhetsmodellen: Tydligare anvisningar för expediering till minderårigas vårdnadshavare av recept med förbud mot utlämnande

En minderårigs recept med förbud mot att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna medför problem vid expedieringen. Verksamhetsmodellen Minderåriga och Kanta-tjänsterna preciseras när det gäller expedieringen av läkemedel utifrån recept med förbud mot att lämna ut uppgifter till vårdnadshavarna. På detta sätt tryggas genomförandet av läkemedelsbehandlingen för minderåriga.

19.12.2022, Meddelande - Utvecklare

Kunduppgiftslagen och de nya systemkraven inverkar år 2023 också på informationssystemleverantörernas arbete – läs materialen från samarbetsmötet

Kanta-tjänsterna ordnar regelbundet samarbetsmöten för informationssystemleverantörerna. Under mötena delar man information om Kanta-tjänsterna och utvecklingen av funktionerna i tjänsterna. Under årets sista möte behandlades kunduppgiftslagen och de nya systemkraven. Materialet från mötet finns på kanta.fi.

8.12.2022, Meddelande

Med hjälp av sekundär användning av uppgifter i Kanta-systemet främjas vårdens effekt och uppföljningen av tjänsterna underlättas

Den sekundära användningen av uppgifterna i Kanta-systemet har utvidgats under 2022. Att den sekundära användningen utvidgas till olika användningsändamål inom forskning och kunskapsbaserad ledning är till nytta för hela samhället. FPA utvecklar Kanta-dataplattformen och via den kan det nationella datakapitalet inom social- och hälsovården användas sekundärt på ett nyttigt, behändigt och informationssäkert sätt.

8.12.2022, Meddelande - Utvecklare

Fokusområdena för Kanta-tjänsterna 2023 har fastställts

Kanta-tjänsterna blir fler och mångsidigare i enlighet med kundernas behov och utvecklingen av lagstiftningen. I fokusområdena för utvecklingen och införandet av olika Kanta-tjänster 2023 betonas verkställigheten av kunduppgiftslagen och Kanta-medicineringslistan. I utvecklingsarbetet beaktas de informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen för med sig samt utnyttjandet av olika datainnehåll vid sekundär användning av personuppgifter och för informationsledning.

29.11.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Strukturerad dosering har införts i Kelain

Fördelarna med strukturerad dosering och den nya versionen av Läkemedelsdatabasen gäller nu också i Kelain. Detta stöder införandet av den egentliga Kanta-medicineringslistan.

23.11.2022, Meddelande - Utvecklare

Informationssystemleverantör, ge oss respons på Kanta-tjänsterna!

Vi utreder informationssystemleverantörernas åsikter om Kanta-tjänsterna genom en enkät. Det är första gången vi genomför en sådan enkät, så nu har kunderna möjlighet att påverka utvecklingen av Kanta-tjänsterna. Enkäten kan besvaras fram till den 16 december 2022.

17.11.2022, Meddelande - Vårdpersonal

Bekanta dig med de nya Kanta-webbskolorna

Vi har publicerat två nya webbskolor för social- och hälsovårdspersonal. Med hjälp av dem kan du lära dig om utlämnande av uppgifter inom social- och hälsovården samt om verksamhetsmodellerna för Patientdataarkivet.