Förändringssituationer på apotek

Förändringssituationer på apotek

Ändringar som gäller apotek anmäls till Kanta-tjänsterna. Uppdateringarna görs antingen på Kanta Extranätet eller på en blankett minst tre veckor före ändringen.

När det är fråga om ändringar som gäller apotekets ledning eller ändring av anslutningspunkt för Recepttjänsten anmäls saken på en traditionell blankett. 

Förändringssituationer är

 • Byte av apotekare
 • Ändring av uppgifter om apotekets anslutningspunkt
 • Ändring av apotekets status 
  • Huvudapotek ändras till filialapotek
  • Filialapotek ändras till huvudapotek 
 • Ett nytt apotek grundas
 • Ändringar som gäller filialapotek
  • Ett nytt filialapotek grundas
  • Ett filialapotek ställs under ett annat huvudapotek 
 • Nedläggning och stängning av apotek 
  • Nedläggning av huvudapotek eller filialapotek
  • Tillfällig stängning av apotek

Byte av apotekare

Den nya apotekaren anmäler till Fimeas Apoteksregister vilken dag han eller hon tar över apoteket och skickar ett undertecknat exemplar av den nya apotekarens förbindelseblankett till Kanta-tjänsterna senast tre veckor innan han eller hon tar över ansvaret för apoteket.

Genast efter övertagandet uppdaterar den nya apotekaren apotekets kontaktuppgifter i punkten för Tjänster - Recept på Kanta Extranätet. 

Den avgående apotekaren säger upp apotekets gällande avtal med Kanta-tjänsterna. Som tidpunkt för uppsägningen anges dagen före den dag då den nya apotekaren tar över apoteket. Ansökan undertecknad och lämnas in senast tre veckor före den dag då den avgående apotekaren överlåter apoteket.

Om en apotekare upphör att vara verksam som apotekare, ska han eller hon lämna in avvikande faktureringsuppgifter med uppsägningsblanketten. Om den avgående apotekaren fortsätter att verka som apotekare på något annat apotek behöver inga separata faktureringsuppgifter lämnas till Kanta-tjänsterna, utan fakturan sänds till den faktureringsadress som apotekaren uppgett för det andra apoteket.

Ändring av tekniska uppgifter om apoteket

Ändring av tekniska uppgifter om apoteket anmäls med ändringsblanketten.

Exempel på ändringar av tekniska uppgifter:

 • teleförbindelsens IP-adress ändras
 • en ny anslutningspunkt läggs till (t.ex. ett nytt filialapotek)
 • en anslutningspunkt tas bort (t.ex. nedläggning av ett filialapotek)
 • apotekssystemet byts ut.

Ändringsanmälan sänds till Kanta-tjänsterna senast tre veckor innan de nya uppgifterna träder i kraft via e-post kanta@kanta.fi.

Ändring av apotekets status

Huvudapotek ändras till filialapotek 

Den apotekare som överlåter huvudapoteket säger upp huvudapotekets förbindelse (se byte av apotekare).

Den nya apotekare som tar över filialapoteket behöver inte lämna in någon ny ändringsanmälan och förbindelse för filialapotekets del, eftersom filialapoteket ansluts med huvudapotekets förbindelse. Om det sker ändringar i de tekniska uppgifterna om filialapoteket anmäler apotekaren dem till Kanta-tjänsterna med en ändringsanmälan (se ändring av tekniska uppgifter om apotek). 

Huvudapotek ändras till filialapotek (apotekaren byts inte ut)

Apotekaren säger upp förbindelsen för det huvudapotek som ändras till filialapotek. Om det sker ändringar i de tekniska uppgifterna om filialapoteket anmäler apotekaren dem till Kanta-tjänsterna med en ändringsanmälan (se ändring av tekniska uppgifter om apotek).

Filialapotek ändras till huvudapotek

Ändring av ett filialapotek till huvudapotek betyder att apoteket administrativt ansluts som kund hos Kanta-tjänsten. Apotekaren på det kommande huvudapoteket ska ta kontakt med Kanta-tjänsten om saken via e-post till adressen kanta@kanta.fi för att få närmare anvisningar.

Ett nytt apotek grundas

När ett nytt apotek grundas och ska börja använda Recepttjänsten måste apoteket administrativt ansluta sig som kund hos Kanta-tjänsterna. Den blivande apotekaren ska skicka följande blanketter till FPAs Kanta-tjänster senast tre veckor innan ett nytt apotek grundas:

 • förbindelse angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna
 • den nya apotekarens förbindelse
 • meddelande om ändring av tekniska uppgifter om apoteket
 • kundens kontaktuppgifter.

Apotekaren ska ta kontakt med Kanta-tjänsterna via e-post till kanta@kanta.fi för att få närmare anvisningar och för att be om blanketter. Dessutom ska apotekaren anmäla till Fimeas Apoteksregister vilken dag han eller hon tar över apoteket.

Den nya apotekaren kan uppdatera apotekets kontakt- och faktureringsuppgifter i punkten för Tjänster - Recept på Kanta Extranätet.

Förutom att ansluta sig till Kanta-tjänsten ska den nya apotekaren också ansluta sig till direktersättningsavtalet mellan FPA och apoteken. Det rekommenderas att anslutningen till direktersättningsavtalet görs 3 veckor innan det nya apoteket öppnas. Anvisningar om hur man ansluter sig finns på kela.fi.​​​​​​

Filialapotek

Ett nytt filialapotek grundas 

Apotekaren på huvudapoteket skickar en anmälan om ändring av anslutningspunkt till Kanta-tjänsten, där de tekniska uppgifterna om filialapoteket framgår.

Ett filialapotek ställs under ett annat huvudapotek

Om det sker ändringar i de tekniska uppgifterna om filialapoteket anmäler apotekaren dem till Kanta-tjänsterna med en ändringsanmälan (se ändring av tekniska uppgifter om apotek). Den apotekare som avstår från sitt filialapotek behöver inte lämna in anmälan om uppsägning av förbindelsen till Kanta-tjänsten.

Nedläggning och stängning av apotek

Nedläggning av huvudapotek eller filialapotek

Den apotekare som avstår från sitt huvudapotek säger upp sitt gällande förbindelse angående Kanta-tjänsterna för det apotek som upphör med verksamheten. Om en apotekare upphör att vara verksam som apotekare, ska han eller hon lämna in avvikande faktureringsuppgifter med uppsägningsblanketten. Om den avgående apotekaren fortsätter att verka som apotekare på något annat apotek behöver inga separata faktureringsuppgifter lämnas till Kanta-tjänsterna, utan fakturan sänds till den faktureringsadress som apotekaren uppgett för det andra apoteket.

Apotekaren på ett filialapotek som lägger ned verksamheten anmäler borttagningen av de tekniska uppgifterna om filialapoteket till Kanta-tjänsten genom en ändringsanmälan (se ändring av tekniska uppgifter om apotek).           

Tillfällig stängning av apotek

Medan ett apotek är tillfälligt stängt avbryts förbindelsen till Receptcentret på apotekarens begäran. En tillfällig stängning syns inte i Apoteksregistret. Apoteket meddelar Kanta-tjänsten om stängningen via e-post till kanta@kanta.fi. Förbindelsen till Receptcentret öppnas på apotekarens begäran eller, ifall apotekaren byts ut under avbrottet, när den nya apotekaren tar över apoteket.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 20.06.2022