Ändringssituationer för apotek

Ändringssituationer för apotek

När det är fråga om ändringar i anslutning till apotekets ledning eller ändring av anslutningspunkt för Recept-tjänsten måste saken anmälas på en traditionell blankett.

Ändringssituationer är 

 • Byte av apotekare
 • Ändring av uppgifterna om apotekets anslutningspunkt
 • Ändring av apotekets status
  • Huvudapotek ändras till filialapotek
  • Filialapotek ändras till huvudapotek
 • Filialapotek
  • Ett nytt filialapotek grundas
  • Ett filialapotek ställs under ett annat huvudapotek
 • Nedläggning och stängning av apotek
  • Ett huvudapotek eller ett filialapotek läggs ned
  • Tillfällig stängning av apoteket

Byte av apotekare

Den nya apotekaren anmäler vilken dag han eller hon övertar apoteket till Fimeas Apoteksregister och skickar ett undertecknat exemplar av den nya apotekarens förbindelseblankett till FPAs Kanta-tjänster senast tre veckor innan han eller hon övertar ansvaret för apoteket.

Den nya apotekaren uppdaterar apotekets kontaktuppgifter i Kanta-tjänsterna genast efter det att han eller hon övertagit apoteket i punkten för Anslutning och kunduppgifter i Kanta-Extranätet.

Den avgående apotekaren säger upp apotekets gällande avtal med Kanta-tjänsterna. Som tidpunkt för uppsägningen anges dagen före den dag då den nya apotekaren tar över apoteket. Ansökan ska vara undertecknad och lämnas in senast tre veckor före den dag då den avgående apotekaren överlåter apoteket.

Om en apotekare upphör att vara verksam som apotekare, ska han eller hon lämna in avvikande faktureringsuppgifter med uppsägningsblanketten. Om den avgående apotekaren fortsätter att verka som apotekare i något annat apotek, behöver inga separata faktureringsuppgifter lämnas till Kanta-tjänsterna, utan fakturan sänds till den faktureringsadress som apotekaren uppgett för det andra apoteket.

Ändring av uppgifterna om apotekets anslutningspunkt

Ändringar av uppgifterna om anslutningspunkt anmäls på ändringsblanketten.

Ändringar i uppgifterna om anslutningspunkt är till exempel:

 • teleförbindelsens ip-adress ändras
 • en nya anslutningspunkt läggs till (t.ex. ett nytt filialapotek)
 • en anslutningspunkt tas bort (t.ex. ett filialapotek läggs ned eller ställs under ett annat huvudapotek)

Anmälan om ändring av anslutningspunkt sänds till Kanta-tjänsterna senast tre veckor innan de nya uppgifterna träder i kraft per e-post kanta@kanta.fi

Ändring av apotekets status

Huvudapotek ändras till filialapotek (apotekaren byts ut)  

Den apotekare som överlåter huvudapoteket säger upp huvudapotekets förbindelse (se byte av apotekare).

Den nya apotekare som tar över filialapoteket behöver inte lämna in någon ny ändringsanmälan och förbindelse för filialapotekets del, eftersom filialapoteket ansluts med huvudapotekets förbindelse. På ändringsblanketten anmäler apotekaren uppgifterna om det nya filialapotekets anslutningspunkt.

Huvudapotek ändras till filialapotek (apotekaren byts inte ut)

Apotekaren säger upp förbindelsen för det huvudapotek som ändras till filialapotek och anmäler på ändringsblanketten uppgifterna om anslutningspunkt för det huvudapotek som ändras till filialapotek som en ytterligare anslutningspunkt för det kommande huvudapoteket.

Filialapotek ändras till huvudapotek

Att ett apotek ändras från filialapotek till huvudapotek betyder att det administrativt ansluts som kund hos Kanta-tjänsten. Det kommande huvudapotekets apotekare ska ta kontakt med Kanta-tjänsten om saken per e-post till adressen kanta@kanta.fi för närmare anvisningar.

Filialapotek

Inrättande av ett nytt filialapotek

Huvudapotekets apotekare skickar Kanta-tjänsten en anmälan om ändring av anslutningspunkt av vilken framgår uppgifter om anslutningspunkt för apotekets nya filialapotek.

Ett filialapotek ställs under ett annat huvudapotek

Filialapotekets tekniska anslutningspunkt ändras från det huvudapotek som avstår från filialapoteket till det nya huvudapoteket. Apotekaren på det huvudapotek som avstår från filialapoteket gör en ändringsanmälan, varmed apotekaren meddelar Kanta-tjänsten att anslutningspunkten tas bort. Apotekaren på det nya huvudapoteket meddelar det nya filialapotekets anslutningspunkt till huvudapoteket.

Den apotekare som avstår från filialapoteket behöver inte lämna in anmälan om uppsägning av förbindelsen till Kanta-tjänsten.

Nedläggning och stängning av apotek

Nedläggning av huvudapotek eller filialapotek

En apotekare som avstår från sitt huvudapotek säger upp sitt gällande avtal med Kanta-tjänsterna i fråga om det apotek som upphör med verksamheten. Om apotekaren upphör att vara verksam som apotekare, ska han eller hon lämna in avvikande faktureringsuppgifter med uppsägningsblanketten. Om den avgående apotekaren fortsätter att verka som apotekare i något annat apotek, behöver inga separata faktureringsuppgifter lämnas till Kanta-tjänsterna, utan fakturan sänds till den faktureringsadress som apotekaren uppgett för det andra apoteket.

Huvudapotekets apotekare skickar in uppsägning av förbindelsen för ett filialapoteks del.

Apotekaren på huvudapoteket för ett filialapotek som upphör med sin verksamhet anmäler att filialapotekets tekniska anslutningspunkt till huvudapoteket tas bort med ändringsanmälan till Kanta-tjänsten.            

Tillfällig stängning av apotek

Medan ett apotek är tillfälligt stängt avbryts förbindelsen till Receptcentret på apotekarens begäran. En tillfällig stängning syns inte i apoteksregistret. Apoteket meddelar stängningen till Kanta-tjänsten per e-post, adress kanta@kanta.fi. Förbindelsen till Receptcentret öppnas på apotekarens begäran, eller ifall apotekaren byts ut under avbrottet, när den nya apotekaren övertar apoteket.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 30.11.2018