Anslutningsmodeller

Anslutningsmodeller

Offentliga tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården samt apotekare väljer modellen med direktanslutning vid införandet av Kanta-tjänsterna. Privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården kan välja mellan flera anslutningsmodeller.

Privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården kan välja mellan modellen med direktanslutning eller modellen med gemensam anslutning. Utöver dessa har tjänstetillhandahållare inom socialvården möjlighet att ansluta sig som användare av Klientdataarkivet för socialvården med en parallell anslutningsmodell.

Med anslutningsmodell avses den administrativa modell som företaget tillämpar för att ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna. Anslutningsmodellerna är likadana både i Recepttjänsten och i Patientdataarkivet och Klientdataarkivet för socialvården.

Direktanslutning, den s.k. basmodellen 

Direktanslutning är den så kallade basmodellen, som används av följande som ansluter sig som användare av Kanta-tjänsterna

  • offentliga tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården
  • privata tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården vars personal är i anställningsförhållande
  • självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården
  • apotekare.

Gemensam anslutning

Företag inom social- och hälsovårdssektorn eller självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som använder huvudanslutarens informationssystem kan ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna via huvudanslutaren. Det här kallas modellen med gemensam anslutning.

  • Huvudanslutaren gör ansökan om anslutning.
  • När huvudanslutaren ansluter sig som användare av Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården kan han samtidigt ansluta andra verksamhetsenheter som är verksamma i samma företagskedja, t.ex. i franchising-kedjor eller koncerner, samt självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som använder huvudanslutarens patientdatasystem.

Vid modellen med gemensam anslutning delar tjänsteproducenterna på de administrativa arbetsuppgifterna. När man använder samma informationssystem minskar kostnaderna för att ansluta sig, och de som ansluter sig gemensamt kan utse en gemensam dataskyddsansvarig, arkivarie samt administratör.

Huvudanslutaren är personuppgiftsansvarig för handlingar som uppkommer i hans egen verksamhet medan de som ansluter sig gemensamt med huvudanslutaren är personuppgiftsansvariga för handlingar som uppkommer i deras verksamhet.

Ansvaren och skyldigheterna vid gemensam anslutning överenskoms genom avtal

Huvudanslutaren och de som ansluter sig till Kanta-tjänsterna via huvudanslutaren ska sinsemellan ingå ett avtal enligt Kanta-avtalsmodellen, där det konstateras att parterna följer de verksamhetsmodeller och anvisningar som Kanta-tjänsterna förutsätter samt parternas inbördes ansvar och skyldigheter i samband med detta. Avtalen är inte bilagor till ansökan och ska inte returneras till FPA.

Huvudanslutaren ska övervaka att de som ansluter sig tillsammans med huvudanslutaren använder Kanta-tjänsterna i enlighet med kraven på egenkontroll. Huvudanslutaren ansvarar för verksamheten hos de tjänstetillhandahållare som anslutit sig via huvudanslutaren som för sin egen verksamhet. 

När huvudanslutaren godkänner att en annan tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster använder Kanta-tjänsterna via huvudanslutarens patientdatasystem ska denne kontrollera att

  • aktören har giltiga nödvändiga tillstånd eller anmälningar för verksamhet som tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
  • aktörens uppgifter finns lagrade i Valviras Soteri-register och visas i uppdaterad form i Institutet för hälsa och välfärds (THL) SOTE-register eller i IAH-kodverket för självständiga yrkesutövare.​​​​

Parallell anslutningsmodell för socialvården

En tjänstetillhandahållare inom socialvården kan ansluta sig som användare av Klientdataarkivet för socialvården också med en parallell anslutningsmodell, där tjänstetillhandahållaren använder en serviceanordnares klientdatasystem. Målet är att både att göra det möjligt för privata aktörer att ansluta sig till Kanta-tjänsterna och att göra det möjligt för privata tjänsteproducenter att använda Kanta-certifierade informationssystem utan att skaffa ett eget informationssystem. Vid parallell anslutning ger den offentliga serviceanordnaren den privata tjänstetillhandahållaren rätt att använda sitt klientdatasystem. 

Krav och förutsättningar för den parallella anslutningsmodellen

Parallell anslutning förutsätter att serviceanordnarens informationssystem möjliggör hantering av användarna i tjänsteproducenternas organisationer och hantering av behörigheterna och funktionerna hos den privata tjänstetillhandahållaren. Dessutom ska funktioner som ger serviceanordnaren och tjänsteproducenten rätt att använda registret vara i bruk i serviceanordnarens informationssystem.

Stödmaterial för anslutningen

Sidan har uppdaterats 8.5.2024