Anslutningsmodeller

Anslutningsmodeller

Offentliga tillhandahållare inom social- och hälsovården väljer direktanslutning vid införandet av Kanta-tjänsterna. Privata tillhandahållare av hälsovården kan välja antingen direktanslutning eller gemensam anslutning vid införandet av Kanta-tjänsterna. Tillhandahållare av socialservice ska tills vidare alltid välja direktanslutning.

Med anslutningsmodell avses den administrativa modell som företaget tillämpar för att ansluta sig som användare av Kanta-tjänsterna. Anslutningsmodellerna är likadana för både Det elektroniska receptet och Patientdataarkivet.

Direktanslutning, den s.k. basmodellen 

  • privata tjänsteproducenter med anställd personal
  • självständiga yrkesutövare
  • tills vidare alla tillhandahållare av socialservice.

Gemensam anslutning

Självständiga yrkesutövare eller företag som verkar i huvudanslutarens lokaler och som använder dennes patientdatasystem kan ansluta sig till Kanta-tjänsterna via huvudanslutaren.

  • Huvudanslutaren gör ansökan om anslutning.
  • Huvudanslutaren kan tillsammans med sig själv ansluta andra verksamhetsenheter och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som är verksamma i samma företagskedja, till exempel franchisingkedjor eller koncerner, och som använder huvudanslutarens patientdatasystem.

Gemensam anslutning: Ansvar och skyldigheter överenskoms genom avtal

Huvudanslutaren och de som ansluter sig till Kanta-tjänsterna via huvudanslutaren ska sinsemellan ingå ett avtal enligt Kanta-avtalsmodellen, där det konstateras att parterna följer de verksamhetsmodeller och anvisningar som Kanta-tjänsterna förutsätter samt parternas inbördes ansvar och skyldigheter i samband med detta. Avtalen är inte bilagor till ansökan och ska inte returneras till FPA.

Huvudanslutaren ska övervaka att de som ansluter sig tillsammans med huvudanslutaren använder Kanta-tjänsterna i enlighet med kraven på egenkontroll. Huvudanslutaren ansvarar för verksamheten hos de tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som anslutit sig via huvudanslutaren som för sin egen verksamhet. 

När huvudanslutaren godkänner att en annan tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster använder Kanta-tjänsterna via huvudanslutarens patientdatasystem ska denne kontrollera att

  • aktören har giltiga nödvändiga tillstånd eller anmälningar för verksamhet som tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster
  • aktörens uppgifter finns lagrade i Valviras Valveri-register och visas i uppdaterad form i Institutet för hälsa och välfärds (THL) SOTE-register eller i IAH-kodverket för självständiga yrkesutövare.​​​​

Stödmaterial för anslutningen

Sidan har uppdaterats 19.04.2021