Användningsavgifter

Användningsavgifter

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tjänstetillhandahållare och apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. Av tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården tas minst 90 euro ut för åren 2022–2025.

Avgifterna används för att täcka FPA:s driftskostnader för produktionen av Kanta-tjänster och kostnaderna för MDB:s certifikattjänster. Kostnaderna uppskattas i förväg och avgifterna bestäms utifrån en årlig uppskattning. Användningsavgiftens storlek fastställs årligen i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården.

Avgifterna används för att finansiera förvaltningen av tjänsterna

Användningsavgifterna används för att finansiera produktionen och förvaltningen av Kanta-tjänsterna.

I tjänsterna som finansieras med användningsavgifterna ingår

 • tjänsterna i anslutning till elektroniska recept
 • den riksomfattande arkiveringstjänsten för patientuppgifter
 • medborgargränssnittet MittKanta
 • informationshanteringstjänsten och viljeyttringstjänsten.

Den årliga minimiavgiften på 90 euro för den privata hälso- och sjukvården 2022–2025

Den årliga minimiavgiften på 90 euro gäller

 • de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som använder Recepttjänsten och för vilka användningsavgiften på basis av uppgjorda recept är mindre än 90 euro åren 2022–2025.
 • de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som använder både Patientdataarkivet och Recepttjänsten och för vilka användningsavgiften på basis av uppgjorda recept är mindre än 90 euro åren 2022–2025, och
 • också de tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården som anslutit sig till Patientdataarkivet men inte utfärdar recept över huvud taget.

Minimiavgiften tas ut om tjänstetillhandahållaren är Kanta-tjänsternas kund 1.1.2022–31.12.2025 eller vid någon tidpunkt under perioden i fråga. Tjänsten kan inte sägas upp retroaktivt.

Den årliga minimiavgiften tas ut i februari året efter det år för vilket avgiften fastställdes.

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2022–2023

Användningsavgifterna grundar sig på FPA:s och MDB:s uppskattningar av kostnaderna för åren 2022–2023.

 • Den användningsavgift som tas ut hos apoteken är 0,054 € per expedierat recept. I användningsavgiften ingår inte makulerade läkemedelsexpedieringar.
 • Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 2,509 euro per invånare i kommunen.
 • Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,489 euro. Med recept som tillhandahållaren skriver avses ett (1) ordinerat läkemedel. 
  • Den avgift som årligen tas ut är dock minst 90 euro.
Faktureringsperioderna och förfallodagarna för användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna 2022–2023.
Aktörer Faktureringsperioder Förfallodagar
Apoteken

1.1.–30.6. och 1.7.–31.12.

30.9. och 29.2.
Den offentliga hälso- och sjukvården i två lika stora poster 31.3. och 31.12.
Den privata hälso- och sjukvården 1.1.–30.6. och 1.7.–31.12. 30.9. och 29.2.
Den årliga minimiavgiften för den privata hälso- och sjukvården Minimiavgiften för 2022 och 2023 28.2.2023 och 29.2.2024

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2024–2025

Användningsavgifterna grundar sig på FPA:s och MDB:s uppskattningar av kostnaderna för åren 2024–2025.

 • Den användningsavgift som tas ut hos apoteken är 0,053 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. I användningsavgiften ingår inte makulerade läkemedelsexpedieringar.
 • Den avgift som tas ut hos välfärdsområdena och hos Helsingfors stad är 2,965 euro per invånare i varje kommun i respektive välfärdsområde eller i Helsingfors stad per år och inbegriper avgiften för användning av Klientdataarkivet för socialvården för 2025.
 • Den avgift som tas ut hos tjänstetillhandahållarna inom den privata hälso- och sjukvården är 0,482 euro för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren gjort upp. Med recept som tillhandahållaren skriver avses ett (1) ordinerat läkemedel. 
  • Den avgift som årligen tas ut är dock minst 90 euro. Minimiavgiften gäller också de tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster som inte skriver ut några recept alls.
Faktureringsperioderna och förfallodagarna för användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna 2024–2025.
Aktörer Faktureringsperioder Förfallodagar
Apoteken

1.1.–30.6. och 1.7.–31.12.

30.9. och 28.2.
Den offentliga hälso- och sjukvården i två lika stora poster 31.3. och 31.12.
Den privata hälso- och sjukvården 1.1.–30.6. och 1.7.–31.12. 30.9. och 28.2.
Den årliga minimiavgiften för den privata hälso- och sjukvården Minimiavgiften för 2024 och 2025 28.2.2025 och 28.2.2026

Avgift för Kelain

Då läkare skriver ett recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten. Kelain-tjänsten får utnyttjas endast om skrivandet av elektroniska recept sker utan förtjänstsyfte och sporadiskt.

Begäran om omprövning

Om ett apotek, en tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården, en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt eller en medlemskommun i samkommunen anser att det skett ett fel vid bestämmandet av avgiften, kan fakturamottagaren begära omprövning. Omprövningsmyndighet är FPA.

Begäran om omprövning ska göras inom sex månader efter att avgiften fastställts (fakturadatum).

I begäran om omprövning ska anges

 • tjänstetillhandahållare som begär omprövning, kontaktperson och kontaktinformation
 • faktura som begäran om omprövning gäller
 • ändring som yrkas i fakturan
 • motivering till ändringsyrkandet
 • begäran om omprövning måste vara egenhändigt undertecknad av en person med firmateckningsrätt för organisationen.

Begäran om omprövning ska inom tidsfristen för omprövningsbegäran skickas till: kanta@kanta.fi eller FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA.

Begäran om omprövning kan skickas elektroniskt, via post eller med bud. Om begäran om omprövning skickas via post ska begäran postas i så god tid att den hinner fram senast på tidsfristens sista dag.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 24.11.2023