Användningsavgifter

Användningsavgifter

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tjänstetillhandahållare och apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna.

Avgifterna används för att täcka FPA:s driftskostnader för produktionen av Kanta-tjänster och kostnaderna för MDB:s certifikattjänster. Kostnaderna uppskattas i förväg och avgifterna bestäms utifrån en årlig uppskattning. Användningsavgiftens storlek fastställs årligen i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården.

Med användningsavgifterna finansieras kostnader och gäller tjänster som är i produktion, sakkunnigtjänster och personarbetskostnader samt administrativa allmänna kostnader som kan hänföras till Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänster som är i produktion ingår bl.a. Receptet, Läkemedelsdatabasen, Kelain, Patientdataarkivet och Mina Kanta-sidor samt kund- och supporttjänster i anslutning till dessa.

I beredningen av avgiftsförordningen beaktas också finansieringen av nya tjänster som kommer att tas i produktion. 

I användningsavgiften ingår tjänster som hänför sig till Recepttjänsten och Patientdataarkivet. I den användningsavgift som tas ut av apoteken ingår enbart Recepttjänsten.

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2021

  • Den användningsavgift som tas ut hos apoteken är 0,053 € per expedierat recept. I användningsavgiften ingår inte makulerade läkemedelsexpedieringar.
  • Den användningsavgift som tas ut hos den offentliga hälso- och sjukvården är 2,432 € per invånare i kommunen.
  • Den avgift som tas ut hos tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är 0,431 euro för varje recept som tillhandahållaren skriver.  Med recept som tillhandahållaren skriver avses ett (1) ordinerat läkemedel. 
Faktureringsperioderna och förfallodagarna för användningsavgifterna för Kanta-tjänsterna 2021.
Aktör Faktureringsperiod Förfallodag
Apoteken

1.1.–30.6.2021
1.7.–31.12.2021

30.9.2021
28.2.2022
Den offentliga hälso- och sjukvården i två lika stora poster
i två lika stora poster
30.3.2021
31.12.2021
Den privata hälso- och sjukvården 1.1–30.6.2021
1.7–31.12.2021
30.09.2021
28.02.2022

Avgift för Kelain

Då läkare skriver ett recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten. Kelain-tjänsten får utnyttjas endast om skrivandet av elektroniska recept sker utan förtjänstsyfte och sporadiskt.

Begäran om omprövning

Om ett apotek, en tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården, en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt eller en medlemskommun i samkommunen anser att det skett ett fel vid bestämmandet av avgiften, kan fakturamottagaren begära omprövning. Omprövningsmyndighet är FPA.

Begäran om omprövning ska göras inom sex månader efter att avgiften fastställts (fakturadatum).

I begäran om omprövning ska anges

  • tjänstetillhandahållare som begär omprövning, kontaktperson och kontaktinformation
  • faktura som begäran om omprövning gäller
  • ändring som yrkas i fakturan
  • motivering till ändringsyrkandet
  • begäran om omprövning måste vara egenhändigt undertecknad av en person med firmateckningsrätt för organisationen.

Begäran om omprövning ska inom tidsfristen för omprövningsbegäran skickas till: kanta@kanta.fi eller FPA, Registratorskontoret, PB 450, 00056 FPA.

Begäran om omprövning kan skickas elektroniskt, via post eller med bud. Om begäran om omprövning skickas via post ska begäran postas i så god tid att den hinner fram senast på tidsfristens sista dag.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 13.10.2021