Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Kundrelation till Kanta-tjänsterna

Tillhandahållarna av social- och hälsovårdstjänster samt apoteken är Kanta-tjänsternas kunder.

Tillhandahållarna av hälsovårdstjänster samt apoteken har lagstadgad skyldighet (lagen om elektroniska recept 61/2007 och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) att använda Kanta-tjänsterna. För både offentliga och privata socialvårdsorganisationer är det tills vidare frivilligt att ta i bruk Klientdataarkivet för socialvården.

Kundrelationen till Kanta-tjänsterna börjar i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk, när en person(er) med firmateckningsrätt för kunden undertecknar förbindelsen angående kundrelationen till Kanta-tjänsterna. Genom sin underskrift förbinder sig kunden att iaktta de allmänna leveransvillkoren för Kanta-tjänsterna. Kundrelationen är i kraft så länge Kunden har någon Kanta-tjänst i bruk. Uppgifterna om kundrelationen underhålls på Kanta Extranätet.

Användningsavgifter

Användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster tas ut av tjänstetillhandahållare och apotek som anslutit sig till Kanta-tjänsterna. 

Avgifterna används för att täcka FPA:s driftskostnader för produktionen av Kanta-tjänster och kostnaderna för Befolkningsregistercentralens certifikattjänster. Kostnaderna uppskattas i förväg och avgifterna bestäms utifrån en årlig uppskattning. Användningsavgiftens storlek fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården (710/2017).
Med användningsavgifterna finansieras kostnader och gäller tjänster som är i produktion, sakkunnigtjänster och personarbetskostnader samt administrativa allmänna kostnader som kan hänföras till Kanta-tjänsterna. I Kanta-tjänster som är i produktion ingår bl.a. Receptet, Läkemedelsdatabasen, Kelain, Patientdataarkivet och Mina Kanta-sidor samt kund- och supporttjänster i anslutning till dessa.

I beredningen av avgiftsförordningen beaktas också finansieringen av nya tjänster som kommer att tas i produktion. Nya tjänster är bl.a. Klientdataarkivet för socialvården, Datalagret för egna uppgifter på Mina Kanta-sidor och Förfrågnings- och förmedlingstjänsten.

Användningsavgifter för Kanta-tjänsterna 2018

I användningsavgiften ingår tjänster som hänför sig till Recepttjänsten och Patientdataarkivet. I den användningsavgift som tas ut av apoteken ingår enbart Recepttjänsten.

  • Den användningsavgift som tas ut hos apoteken är 0,051 € per expedierat recept. I användningsavgiften ingår inte makulerade läkemedelsexpedieringar.
  • Den användningsavgift som tas ut hos den offentliga hälso- och sjukvården är 2,133 € per invånare i kommunen.
  • Den avgift som tas ut hos tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster är 0,372 euro för varje recept som tillhandahållaren skriver.  Med recept som tillhandahållaren skriver avses ett (1) ordinerat läkemedel.

Avgifterna faktureras två gånger per år. 

Aktör Faktureringsperiod Förfallodag
Apoteken 1.1- 30.6.2018  
1.7- 31.12.2018
30.09.2018
28.02.2019
Den offentliga hälso- och sjukvården i två lika stora poster
i två lika stora poster
30.03.2018
31.12.2018
Den privata hälso- och sjukvården 1.1- 30.6.2018
1.7- 31.12.2018
30.09.2018
28.02.2019

Avgift för Kelain 2018

Då läkare skriver recept med stöd av rätten att utöva yrke utan förtjänstsyfte tas ingen avgift ut för utnyttjandet av Kelain-tjänsten.

Då läkare skriver recept som självständig yrkesutövare är avgiften för Kelain 120 euro per månad. Som faktureringsgrund används hela användningsmånader. Avgiften tas ut även om läkaren inte skriver ett enda recept under perioden. Användningsavgifterna för Kelain faktureras enligt betalningstidtabellen för den privata hälso- och sjukvården.

Begäran om omprövning

Om ett apotek, en tjänstetillhandahållare inom den privata hälso- och sjukvården, en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt eller en medlemskommun i samkommunen anser att det skett ett fel vid bestämmandet av avgiften, kan fakturamottagaren begära omprövning. Omprövningsmyndighet är FPA.

Begäran om omprövning ska göras inom sex månader efter att avgiften fastställts (fakturadatum).

  • I begäran om omprövning ska anges
  • Tjänstetillhandahållare som begär omprövning, kontaktperson och kontaktinformation
  • Faktura som begäran om omprövning gäller
  • Ändring som yrkas i fakturan
  • Motivering till ändringsyrkandet
  • Begäran om omprövning måste vara egenhändigt undertecknad av en person med firmateckningsrätt för organisationen

Begäran om omprövning ska inom tidsfristen för omprövningsbegäran skickas till: 
kanta@kanta.fi

eller

FPA, Kanta-tjänster
PB 450, 00056 FPA

Begäran om omprövning kan skickas elektroniskt, via post eller med bud. Om begäran om omprövning skickas via post ska begäran postas i så god tid att den hinner fram senast på tidsfristens sista dag.

Ett elektroniskt meddelande anses ha kommit in till en myndighet när det finns tillgängligt för myndigheten i en mottagaranordning eller ett datasystem på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas.

Sidan har uppdaterats 15.10.2018