Arkivariens användargränssnitt

Arkivariens användargränssnitt

Via Arkivariens användargränssnitt behandlas uppgifter som den egna organisationen sparat i Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Via användargränssnittet kan man söka, granska och jämföra handlingar och deras metadata. Alla handlingstyper som går att granska kan dessutom makuleras via Arkivariens användargränssnitt, om det inte finns något annat sätt att rätta felaktiga uppgifter.

Huvudregeln är att arkivarien endast har rätt att behandla uppgifter som finns i den egna organisationens register:

  • patient- och klienthandlingar som producerats inom den personuppgiftsansvariges egen verksamhet efter anslutningen till arkivet
  • handlingar som någon annan tjänsteproducent arkiverat i den personuppgiftsansvariges register i en köptjänstsituation
  • uppgifter som arkiverats i den personuppgiftsansvariges register med hjälp av tjänsten Arkivering av gamla patientuppgifter.

Handlingar som sparats i Informationshanteringstjänsten, så som handlingar om samtyckeshantering samt viljeyttringar visas inte, eftersom FPA är personuppgiftsansvarig för dem.

Åtkomsträttigheter och inloggning

Åtkomsträtt till användargränssnittet har en person som på Kanta Extranätet utsetts till organisationens arkivarie. Arkivarierna kan emellertid också vara fler än en, och en och samma person kan vara arkivarie för flera personuppgiftsansvariga. Personerna identifierar sig i Arkivariens användargränssnitt med certifikatkort från MDB (f.d. BRC).

Personerna loggar in i Arkivariens användargränssnitt med certifikatkort och kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client, som kan laddas ned via MDB:s webbtjänst (dvv.fi).

Internetadressen till Arkivariens användargränssnitt meddelas via e-post till den administrativa kontaktperson som anmälts på Kanta Extranätet, när aktören godkänns som användare av Patientdataarkivet eller Klientdataarkivet för socialvården.

Arkivariens användargränssnitt finns endast på finska.

Läs anvisningarna

Sidan har uppdaterats 03.09.2021