Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster är en funktion som ingår i Patientdataarkivet. Genom fullmakt ger en anordnare av köpta tjänster producenten rätt att använda de patientuppgifter som finns i anordnarens patientregister och tillåter producenten att i patientregistret lagra de patientuppgifter som uppkommer vid vård och behandling. En fullmakt för köpta tjänster omfattar även produktion av sådana tjänster som ordnas med servicesedlar.

 • De journalhandlingar som uppkommer i samband med köpta tjänster hör till patientregistret hos den som ordnar tjänsterna.
 • I patientregistret ingår alla de journaluppgifter, undersökningsresultat, utlåtanden och andra motsvarande handlingar som finns gällande enskilda patienter.
 • Producenten av köpta tjänster kan lagra journalhandlingar från sitt patientdatasystem direkt i tjänsteanordnarens register i Patientdataarkivet. Möjligheten till arkivering förutsätter att tjänsteanordnaren har gett en fullmakt som gäller de köpta tjänsterna.

Ordnandet av köpta tjänster ska överenskommas genom avtal  

Tjänsteanordnare i fråga om köpta tjänster är den tjänstetillhandahållare som bär ansvaret för att vården och behandlingen ordnas. Om anordnaren inte har möjlighet att själv producera tjänsterna kan de ordnas i form av tjänster som köps hos en utomstående producent. 

Den som producerar de köpta tjänsterna är en tjänstetillhandahållare som genomför den egentliga vårdservicen eller någon annan service. Den som ordnar respektive producerar köpta tjänster måste göra upp ett avtal om produktion av tjänsterna och om hur de ska ordnas.

Fullmakt för köpta tjänster görs upp på en fullmaktsblankett (OSVA/FKÖPTJ), som anordnaren lagrar i Patientdataarkivet. Uppgifterna för fullmaktsblanketten fås huvudsakligen direkt ur patientdatasystemet eller ur ett separat system.

Anordnaren av köpta tjänster fastställer genom fullmakten vilka åtkomsträttigheter producenten ska ha till anordnarens patientregister i Patientdataarkivet. Fullmakten avser enbart anordnarens patientregister. Patientuppgifter som andra organisationer har producerat söks i Patientdataarkivet genom utlämningssökning i Kanta-tjänsterna.  

 • Fullmakt för köpta tjänster på befolkningsnivå gäller tjänster för en bred befolkningsgrupp där enskilda patienter inte specificeras på förhand. 
 • Fullmakt som gäller patientspecifika köpta tjänster används då tjänster ordnas för en specificerad patient.
 • De uppgifter som uppkommer i samband med köpta tjänster ska tjänsteproducenten hålla åtskilda från de handlingar som uppkommer vid övrig verksamhet. För uppgifterna måste ett separat köptjänstregister upprättas. I registret lagras per personuppgiftsansvarig de journaler som hör till varje enskild tjänsteanordnares patientregister.
 • Uppgifter som uppkommit i köptjänstsituationer får lagras i tjänsteproducentens eget patientdatasystem med tanke på kvalitetskontroll, statistik och fakturering. Kopiorna måste förstöras efter att uppgifterna har använts för avsett ändamål.

Än så länge är det inte möjligt att sammanlänka köpta tjänster i Patientdataarkivet, det vill säga sådana fall där en producent av köpta tjänster skaffar tjänsterna som underleverans av en tredje part. I sådana situationer ger tjänsteanordnaren fullmakt för köpta tjänster även i fråga om underleverantören.

Se närmare uppgifter om hur man upprättar en fullmakt för köpta tjänster och vad den ska innehålla i webbskolan om Kanta-tjänsterna, i avsnittet om Patientdataarkivet, under Fullmakt för köpta tjänster.

Villkor för fullmakt

Både anordnaren och producenten av tjänsterna i fråga måste vara användare av Patientdataarkivet. Dessutom måste båda använda sig av ett certifierat datasystem.

Anordnaren av köpta tjänster ska i Patientdataarkivet lagra fullmakten för köpta tjänster producentspecifikt (befolkningsnivå/patientspecifik), och därmed får producenten av de köpta tjänsterna tillgång till de patientuppgifter som tjänsteanordnaren har fastställt i förväg. 

Åtkomsträttigheter till patientuppgifterna kan ges för en viss servicehändelse eller för en viss tidsperiod. I fråga om en fullmakt som avser befolkningsnivå måste producenten ges möjlighet att få tillgång till alla patientuppgifter som finns i anordnarens patientregister. De patientuppgifter som uppkommer lagrar producenten direkt i anordnarens register.

 • Det måste också finnas en vårdrelation mellan patienten och den som producerar köpta tjänster.
 • Patientdataarkivet kontrollerar automatiskt att det finns en vårdrelation och en giltig fullmakt.

Kraven på datasystemen

Fullmakt för köpta tjänster kan produceras med ett patientdatasystem eller t.ex. i ett separat system som anordnaren använder för administration av servicesedlar. Ett separat system hanterar endast fullmakter, inte journalhandlingar eller patientjournaler.

 • Tjänsteanordnarens patientdatasystem/separata system måste kunna skapa fullmakter för köpta tjänster och därtill hörande funktioner.
 • Dessutom måste producentens patientdatasystem kunna genomföra t.ex. sökningar samt lagring av patientuppgifter.  Vid behov måste producentens datasystem kunna lagra de uppkomna patientuppgifterna i en servicehändelse som anordnaren skapat.

Ibruktagande av fullmakt för köpta tjänster

Projektet för ibruktagning av fullmakt för köpta tjänster inleds så att en aktör inom hälso- och sjukvården

 • tar kontakt med Institutet för hälsa och välfärd (THL) på adressen kantapalvelut@thl.fi
 • kommer överens med sina systemleverantörer om genomförandet av projektet och om arbetsuppgifterna.

Material som behövs för ibruktagandet

Närmare information om fullmakt för köpta tjänster och ibruktagandet ges av Institutet för hälsa och välfärd (THL) på kantapalvelut@thl.fi eller av kundsupporten för Kanta-tjänsterna på kanta@kanta.fi.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 08.11.2019