Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakten för köpta tjänster underlättar förmedlingen av patientuppgifter mellan producenten och anordnaren av den köpta tjänsten. Med fullmakten kan producenten spara patientuppgifterna direkt i anordnarens register i Patientdataarkivet.

Med hjälp av funktionen Fullmakt för köpta Kanta-tjänster kan patientuppgifter som uppkommer i samband med köpta tjänster förmedlas elektroniskt och datasäkert mellan anordnaren och producenten.

Det är viktigt att informationen rör sig smidigt när den som ordnar hälso- och sjukvårdstjänster köper tjänsten av en utomstående producent. I en köpt tjänst vårdas patienten alltid för anordnarens räkning, så de patientuppgifter som uppkommer i samband med vård som produceras som köpta tjänster hör till anordnarens patientregister.

Med hjälp av fullmakt för köpta tjänster

  • kan producenten lagra uppgifterna från sitt eget patientdatasystem direkt i anordnarens register i Patientdataarkivet.
  • kan producenten läsa de uppgifter i anordnarens patientregister som behövs för att genomföra vården. Uppgifterna visas oberoende av om patienten har begränsat utlämnandet av sina uppgifter.

Hur fungerar fullmakten för köpta tjänster?

En fullmakt för köpta tjänster är i praktiken en fullmaktshandling med blankettstruktur, med vilken anordnaren fastställer rättigheter för producenten (visnings- eller lagringsrättigheter).

Fullmaktshandlingen sparas i Patientdataarkivet. Handlingen sparas i patientdatasystemet eller ett separat servicesedelsystem. Fullmakten för köpta tjänster kan alltså användas också för köpta tjänster som produceras med servicesedel.

Fullmakten ges till varje tjänsteproducent separat

Anordnaren av den köpta tjänsten sparar fullmakten för köpta tjänster separat för varje tjänsteproducent. Patientdataarkivet stöder inte att man skapar en kedja för köpta tjänster, dvs. en situation där producenten skaffar tjänsten som underleverans av från en tredje part. Då sparar anordnaren av tjänsten fullmakten för köpta tjänster även för underleverantören.

Fullmakten för köpta tjänster kan vara patientspecifik eller på registernivå

Fullmaktshandlingen kan beroende på den köpta tjänstens karaktär vara patientspecifik eller på registernivå (tidigare på befolkningsnivå).

En patientspecifik fullmaktshandling används när köpta tjänster eller servicesedeltjänster ordnas för en identifierad patient.

Med patientspecifik fullmakt har producenten av köpta tjänster

  • tillgång till antingen alla eller i fullmakten fastställda journalhandlingar som serviceanordnaren har sparat om patienten i fråga i Kanta-tjänsterna.
  • möjlighet att arkivera patientens handlingar direkt i anordnarens register.

En fullmakt på registernivå är avsedd för situationer där man inte på förhand kan känna till patienterna. Av en utomstående producent kan man köpa till exempel nattjoursverksamhet, laboratorietjänster eller bilddiagnostiska tjänster. Då kan fullmakten upprättas registervis så att den gäller alla patienter som hör till anordnarens patientregister.

Med patientspecifik fullmakt kan producenten av köpta tjänster

  • få tillgång till alla tjänsteanordnarens journalhandlingar från Kanta-tjänsterna. (Det är inte möjligt att göra en noggrannare avgränsning, producenten har antingen tillgång till alla uppgifter eller ingen tillgång alls.)
  • arkivera patientens handlingar direkt i anordnarens register.

Fullmakten för köpta tjänster omfattar även bildmaterial

Fullmakten för köpta tjänster har även omfattat bildmaterial som producerats i form av köpta tjänster sedan 2023. På det sättet kan producenten av bilddiagnostiska tjänster se bilddiagnostiska undersökningar och journalhandlingar som finns i serviceanordnarens register. Dessutom kan bilder och anknytande handlingar med hjälp av fullmakten för köpta tjänster föras in direkt i serviceanordnarens register.

Fullmakten för köpta tjänster utvecklas kontinuerligt

Den kommande uppdaterade fullmakten för köpta tjänster underlättar bland annat ordnandet av köpta tjänster som produceras med servicesedlar. I fortsättningen kan serviceanordnaren skapa en öppen fullmakt för köpta tjänster för patienten. På så sätt kan producenten senare, på patientens begäran, göra sig själv till producent av fullmakt för köpta tjänster. Kunden ser också sina servicesedlar i MittKanta.

Med fullmakten kan anordnaren dessutom förmedla uppgifter om den tjänst som genomförs till producenten.

Aktuellt att införa fullmakt för köpta tjänster?

Bekanta er med anvisningarna och stödmaterialet.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 28.2.2024