Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster inte har möjlighet att producera någon tjänst själv, kan den köpa tjänsten som köpt tjänst från en annan tillhandahållare.

Fullmakt för köpta tjänster är en funktion som ingår i Patientdataarkivet. Genom fullmakt ger en anordnare av köpta tjänster producenten rätt att använda de patientuppgifter som finns i anordnarens patientregister och tillåter producenten att i patientregistret lagra de patientuppgifter som uppkommer vid vård och behandling.

En fullmakt för köpta tjänster omfattar även produktion av sådana tjänster som ordnas med servicesedlar.

Köptjänstproducentens användnings- och arkiveringsrättigheter till anordnarens patientregister fastställs i fullmakten för köpta tjänster.

Köptjänstanordnaren

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster inte har möjlighet att producera någon tjänst själv, kan den köpa tjänsten som köpt tjänst från en annan tillhandahållare. Den tillhandahållare som beställer tjänsten är då köptjänstanordnare.

Köptjänstproducenten

Den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster från vilken tjänsten har köpts fungerar som köptjänstproducent och genomför den tjänst som anordnaren beställt. Journalhandlingarna som producerats inom den köpta tjänsten, till exempel journaluppgifter, undersökningsresultat och utlåtanden, hör emellertid till köptjänstanordnarens register.

Innehållet i fullmakten för köpta tjänster

En fullmakt för köpta tjänster är en handling i blankettform som skapas av köptjänstanordnaren innan den köpta tjänsten inleds, i det skede då köptjänstproducenten är känd. Fullmaktshandlingen lagras i Patientdataarkivet och uppgifterna i den fås ur patientdatasystemet eller ett separat system (servicesedel).

Fullmakten är alltid specifik för den enskilda producenten. I fullmakten anges förutom tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten också uppgifter om bl.a. fullmaktens giltighetstid, omfattning och typ (patientspecifik/befolkningsnivå).

En köptjänst på befolkningsnivå gäller en bred befolkningsgrupp, där patienterna inte specificeras i förväg (t.ex. screeningundersökningar). En patientspecifik köptjänst anordnas för en specificerad patient (t.ex. en åtgärd, operation).

Mera information

kanta@kanta.fi

Sidan har uppdaterats 19.08.2022