Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster

Fullmakt för köpta tjänster är en funktion som ingår i Patientdataarkivet. Genom fullmakt ger en anordnare av köpta tjänster producenten rätt att använda de patientuppgifter som finns i anordnarens patientregister och tillåter producenten att i patientregistret lagra de patientuppgifter som uppkommer vid vård och behandling.

Om en tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster inte har möjlighet att producera någon tjänst själv, kan den köpa tjänsten som köpt tjänst från en annan tillhandahållare. Den tillhandahållare som beställer tjänsten är då köptjänstanordnare.

Den tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster från vilken tjänsten har köpts fungerar som köptjänstproducent och genomför den tjänst som anordnaren beställt. Journalhandlingarna som producerats inom den köpta tjänsten, till exempel journaluppgifter, undersökningsresultat och utlåtanden, hör emellertid till köptjänstanordnarens register.

Inom den köpta tjänsten ges producenten åtkomsträttigheter till anordnarens patientregister i Patientdataarkivet i på förhand bestämd omfattning. Producenten kan i den överenskomna omfattningen läsa patientuppgifter som anordnaren lagrat. De patientuppgifter som producerats inom den köpta tjänsten lagras av producenten vanligen direkt i Patientdataarkivet, i köptjänstanordnarens register.

En fullmakt för köpta tjänster omfattar även produktion av sådana tjänster som ordnas med servicesedlar.

Köptjänstproducentens användnings- och arkiveringsrättigheter till anordnarens patientregister fastställs i fullmakten för köpta tjänster.

Innehållet i fullmakten för köpta tjänster

En fullmakt för köpta tjänster är en handling i blankettform som skapas av köptjänstanordnaren innan den köpta tjänsten inleds, i det skede då köptjänstproducenten är känd. Fullmaktshandlingen lagras i Patientdataarkivet och uppgifterna i den fås ur patientdatasystemet eller ett separat system (servicesedel).

Fullmakten är alltid specifik för den enskilda producenten. I fullmakten anges förutom tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten också uppgifter om bl.a. fullmaktens giltighetstid, omfattning och typ (patientspecifik/befolkningsnivå).

En köptjänst på befolkningsnivå gäller en bred befolkningsgrupp, där patienterna inte specificeras i förväg (t.ex. screeningundersökningar). En patientspecifik köptjänst anordnas för en specificerad patient (t.ex. en åtgärd, operation).

Förberedelser för införandet

Införandet av funktionen Fullmakt för köpta tjänster kräver ett nära samarbete och ingående förberedelser mellan köptjänstanordnaren, köptjänstproducenten, representanter för de informationssystem som används samt THL och FPA.

Införandet av funktionen sker i etapper:

 1. Studier och förberedelser
 2. Inledande möte
 3. Avstämningsmöten
 4. Ibruktagningsprov och rapportering
 5. Påbörjande av användning för produktion

Anordnaren och producenten av den köpta tjänsten kommer sinsemellan överens om hur tjänsten ska produceras och om arrangemangen kring den. Parterna ska också bland annat bekanta sig med Patientdataarkivets nationella verksamhetsmodeller för köpta tjänster samt reda ut om de egna systemen har beredskap för införandet av funktionen. 

Efter de första utredningarna tar köptjänstanordnaren kontakt med FPA (kanta@kanta.fi) och kommer överens om ett inledande möte mellan anordnaren, THL och FPA. Vid det inledande mötet går man bland annat igenom de förberedande uppgifterna, inbegripet de tekniska förutsättningarna för införandet (se checklista nedan) och kommer överens om en tidsplan.

Efter det inledande mötet håller man gemensamma avstämningsmöten mellan anordnaren, producenten, THL, FPA och representanter för systemleverantörerna, tills man kan vara säker på att allt är klart för att börja använda funktionen.

Studiematerial

Tekniska förutsättningar för införandet hos anordnaren och producenten

Följande tekniska detaljer måste säkerställas före införandet:

 • Anordnaren och producenten är användare av Patientdataarkivet. 
 • De OID-koder som är relaterade till den köpta tjänsten (anordnarens, producentens och anslutningspunktens OID-koder och dessas beroenden) är kända.
 • Anordnaren och producenten använder ett certifierat informationssystem.
  • Anordnarens patientdatasystem/separata system ska kunna producera en fullmakt för köpta tjänster och tillhörande funktioner.
  • Producentens patientdatasystem ska kunna genomföra exempelvis sökfunktioner och kunna lagra patientuppgifter i anordnarens register.
 • Den tekniska Kanta-förbindelse via vilken köptjänstfunktionen används har upprättats och konstaterats fungera.
  • Om tjänstetillhandahållaren inte använder den tekniska förbindelsen sedan tidigare, ska förbindelsen anmälas till Kanta-tjänsterna med blanketten för anmälan om ändringar av tekniska uppgifter om tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster.
  • Om den Kanta-anslutningspunkt som ska anmälas som en del av de tekniska uppgifterna ännu inte existerar, måste den först skapas (se Skapande av en ny Kanta-anslutningspunkt).

Skapande av en ny Kanta-anslutningspunkt

En Kanta-anslutningspunkt kan administreras av antingen en tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster eller en Kanta-förmedlare som registrerat sig i THL - Kanta-förmedlarregistret (koodistopalvelu.kanta.fi). Se THL:s anvisning om anslutning till Kanta-förmedlarregistret (thl.fi, pdf) och anvisningen om OID-koder, nodklasser och Kanta-förmedlarregistret (slideshare.net).

Den aktör som är administratör för den nya anslutningspunkten måste beakta följande vid skapandet av anslutningspunkten:

 • Krav har ställts på anslutningspunkten bland annat i fråga om dataförbindelserna. Dessa krav presenteras i anvisningen Tekniska anslutningsmodeller (pdf). De datakommunikationsadresser som behövs för anslutningspunkten fås genom att skicka e-post till kanta@kanta.fi.   
 • En identifierande OID-kod skapas för anslutningspunkten. 
  • OID-koden för en anslutningspunkt som skapas av en förmedlare som är registrerad i THL - Kanta-förmedlarregistret (koodistopalvelu.kanta.fi) bildas under förmedlarorganisationens OID-kod enligt Kanta-förmedlarregistret i nod 13, så att anslutningspunktens OID har formen 1.2.246.537.6.918.18.xxx.13.n (där xxx är organisationens kod enligt Förmedlarregistret och n är en siffra som identifierar anslutningspunkten och som förmedlaren själv väljer). 
  • OID-koden för en anslutningspunkt hos en verksamhetsenhet för social- och hälsovård har formen 1.2.246.10.xxx.10.y.13.n (där xxx är organisationens kod enligt SOTE-organisationsregistret, y är en siffra som identifierar enheten och n är en siffra som identifierar anslutningspunkten och som organisationen själv väljer).
 • För anslutningspunkten ska man ansöka om ett SOTE-servercertifikat från BRC. Ansökan görs via BRC:s e-tjänst. Rätt typ av certifikat väljs i rullgardinsmenyn, i punkten Servicecertifikat. I ansökan om certifikat anges anslutningspunktens identifierande OID-kod, som skrivs in i fältet serialNumber i servercertifikatets avdelning Subject. I fältet commonName i avdelningen Subject anges datakommunikationsadressen för anslutningspunktens primära datakommunikationsförbindelse. Läs mer om SOTE-servercertifikat på BRC:s webbplats (thl.fi). 
 • Uppgifter om den nya anslutningspunkten meddelas till FPA:s Kanta-tjänster med blanketten Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkt (docx).

Ibruktagningsprov och material

När förberedelserna är klara och man har kontrollerat att förbindelserna fungerar och parterna är redo att börja använda fullmakt för köpta tjänster för produktion, säkerställer man ytterligare den tekniska funktionen genom ett ibruktagningsprov där man går igenom ett testfall enligt anvisning.

Behovet av ett ibruktagningsprov bedöms från fall till fall i samband med det inledande mötet. Provet ska utföras åtminstone när en organisation tar i bruk funktionen med ett visst system för första gången, och även annars om det finns någonting avvikande i informationen.

I ibruktagningsprovet deltar två organisationer, tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten samt deras systemleverantörer. Vardera organisationen utför sin del av provet och vardera rapporterar till FPA när provet utförts med framgång.

Efter ett framgångsrikt ibruktagningsprov kan organisationerna besluta när de inleder användning för produktion.

Närmare information

Sidan har uppdaterats 07.01.2020