Hälso- och vårdplan

Hälso- och vårdplan

En hälso- och vårdplan är en handling som upprätthålls i Patientdataarkivets Informationshanteringstjänst. All hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i patientens vård upprätthåller handlingen gemensamt.

En hälso- och vårdplan är avsedd för den övergripande samordningen och planeringen av patientens vård och som stöd för kontinuiteten i vården. Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter att en hälso- och vårdplan görs upp som stöd för patientens vård. Patienten och en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården gör upp planen tillsammans. I hälso- och vårdplanen antecknas de identifierade vårdbehoven samt målen för vården.

Hälso- och vårdplanen stöder genomförandet av en helhetsinriktad vård

Hälso- och vårdplanen ger en snabb överblick över helhetssituationen i fråga om vården. Med en gemensam plan kan man undvika överlappande undersökningar och slå ihop olika besök till ett och samma tillfälle.

Med hjälp av en hälso- och vårdplan kan man

 • samordna och planera patientens vård
 • motivera patienten att engagera sig i vården  
 • ge instruktioner till patienten eller patientens närstående.

Användningen av en hälso- och vårdplan är inte begränsad till ett enda informationssystem eller till behandling av en enda sjukdom.

För vem görs en hälso- och vårdplan upp?

En hälso- och vårdplan görs upp för alla patienter vars vård kräver samordning och som har nytta av en uppgjord plan. Som exempel kan nämnas långtidssjuka och multisjuka patienter, som man vill motivera att ta hand om sin hälsa.

En hälso- och vårdplan görs upp till exempel när ett eller flera av villkoren nedan uppfylls:

 • patienten anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i stor utsträckning
 • patientens sjukdom eller hälsotillstånd kräver långvarig uppföljning, vård eller rehabilitering
 • patienten har en akut åkomma som kräver undersökningar eller vård
 • hos flera aktörer (organisationer eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården)
 • patienten vill ha en egen hälso- och vårdplan.

Hälso- och vårdplanen upprätthålls i Informationshanteringstjänsten

En patient kan bara ha en giltig hälso- och vårdplan åt gången. När man vill uppdatera en hälso- och vårdplan hämtar den yrkesutbildade personen som vårdar patienten planen från Patientdataarkivets Informationshanteringstjänst till sitt eget patientdatasystem för att göra ändringar i den. Efter det arkiveras den uppdaterade planen i Informationshanteringstjänsten, där den igen är tillgänglig som uppdaterad patientinformation för alla som deltar i patientens vård.

Personuppgiftsansvarig för hälso- och vårdplanen är alltid den tjänstetillhandahållare inom hälso- och sjukvården som senast har gjort ändringar i planen.

Enhetligt informationsinnehåll

För hälso- och vårdplaner har det fastställts ett enhetligt informationsinnehåll, som förutom uppgifter om vårdbehovet, målen och metoderna är tänkt att även innefatta uppgifter om patientens hälsa som helhet. Planen innehåller både beskrivande information i textform och strukturerad patientinformation som dokumenterats med hjälp av klassifikationer.

Eftersom hälso- och vårdplanen är en handling som ska upprätthållas ska den alltid sparas i vyn HVP (YHOS på finska).

Tack vare den enhetliga informationsstrukturen kan hälso- och vårdplanen med patientens tillstånd utnyttjas inom vården oberoende av vårdplatsen eller vilket patientdatasystem som används.

Den strukturerade informationen i hälso- och vårdplanen består av sju huvudkomponenter:

 • grundläggande information om hälso- och vårdplanen
 • vårdbehovet
 • målet för vården
 • genomförandet av den planerade vården samt metoderna
 • det planerade stödet
 • uppföljning och utvärdering
 • en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården
 • tilläggsinformation om hälso- och vårdplanen.

Patienten ser planen i MittKanta och kan påverka utlämnandet av uppgifter

Patienten ser alltid den senast sparade versionen av hälso- och vårdplanen på en särskild sida i MittKanta.

Hälso- och vårdplanen kan användas av all hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i patientens vård, när patienten har gett tillstånd för utlämnande av uppgifterna.

Om patienten inte har gett tillstånd för utlämnande eller har förbjudit att uppgifter lämnas ut, visas hälso- och vårdplanen inte i full utsträckning för olika tjänstetillhandahållare. MittKanta påpekar automatiskt om detta.

På väg att införa funktionen Hälso- och vårdplan?

Studera materialet som rör införandet.

Läs mer