Införande av fullmakt för köpta tjänster

Införande av fullmakt för köpta tjänster

Införandet av fullmakt för köpta tjänster förutsätter att anordnaren och producenten har kommit överens om arrangemangen i samband med köptjänsten, att vardera använder Patientdataarkivet och att de funktioner som hör till fullmakt för köpta tjänster finns i varderas system.

När tjänster köps som köptjänst ska de patientuppgifter som producerats inom köptjänsten fogas till tjänsteanordnarens eller beställarens register. Genom att använda Kanta-tjänsternas funktion Fullmakt för köpta tjänster kan patientuppgifterna arkiveras direkt i anordnarens register i Patientdataarkivet. 

Förutsättningar för införandet

Innan funktionen kan tas i bruk behövs ingående förberedelser och samarbete mellan köptjänstanordnaren, köptjänstproducenten, företrädare för de informationssystem som används samt FPA.

Förutsättningar för införandet:

  • Köptjänstanordnaren och köptjänstproducenten har ingått ett inbördes avtal om produktion av köptjänsten och om arrangemangen i samband med det.
  • Anordnaren och producenten är vardera användare av Patientdataarkivet.
  • Anordnarens patientdatasystem (eller separata system, t.ex. ett servicesedelsystem) ska kunna producera en fullmakt för köpta tjänster och tillhörande funktioner. Producentens patientdatasystem ska kunna utföra exempelvis sökfunktioner och kunna spara patientuppgifter i anordnarens register.

Inledande av införandeprocessen

Införandeprocessen startar på lite olika sätt beroende på om funktionen tas i bruk i år eller först 2021.

Om funktionen tas i bruk 2020

När man vill inleda införandeprocessen tar en företrädare för köptjänstanordnaren kontakt med FPA (kanta@kanta.fi). På basis av kontakten kommer man överens om ett inledande möte för införandeprocessen.

I mötet deltar åtminstone köptjänstanordnaren och FPA, vid behov också företrädare för systemleverantören och producenten.

Vid mötet går man igenom läget i fråga om beredskapen för införande, grunderna för funktionen och vad som ska beaktas i samband med införandet (t.ex. tekniska anslutningspunkter). Dessutom diskuterar man tidsplanen för införandet.

Anordnaren kan vid behov också starta ett separat införandeprojekt tillsammans med sin systemleverantör, så att de nödvändiga åtgärderna blir vidtagna.

Om funktionen tas i bruk 2021

Kanta-tjänsternas modell för stöd under införandet förändras från och med 2021. Vi övergår till införandeperioder och centraliserade stödmöten, som hålls några gånger per år i enlighet med tidsschemat för perioderna.

När det gäller fullmakt för köpta tjänster innebär övergången till den nya stödmodellen att tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster som tänkt ta i bruk funktionen under 2021 anmäler sig till en införandeperiod och deltar i de centraliserade stödmötena för perioden.

Vid mötena går man igenom de förberedande uppgifterna och verksamhetsmodellerna för fullmakten för köpta tjänster, på samma sätt som vid de nuvarande inledande mötena.

Ibruktagningsprov 

När alla förberedelser är gjorda och parterna är redo att börja använda funktionen, utförs ett ibruktagningsprov. Vid provet går man igenom ett i förväg bestämt testfall, med vars hjälp man säkerställer att hela processen i samband med fullmakt för köpta tjänster fungerar tekniskt och att övergången till produktion kan ske utan problem.

Behovet av ett ibruktagningsprov bedöms från fall till fall. Provet ska alltid utföras om anordnaren tar i bruk funktionen med ett visst system för första gången. Det rekommenderas att man utför provet även om det inte skulle vara ett krav.

I provet deltar tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten, vid behov med assistans från sina systemleverantörer. Vardera aktören utför sin del av provet och rapporterar separat till FPA när provet har utförts. 

Efter utfört ibruktagningsprov kan organisationerna bestämma den exakta tidpunkten för när de inleder användning för produktion.

Studiematerial

Mer information

Sidan har uppdaterats 05.01.2022