Införande av fullmakt för köpta tjänster

Införande av fullmakt för köpta tjänster

Fullmakten för köpta tjänster kan införas när både anordnaren och producenten använder Patientdataarkivet. Dessutom ska funktionerna för auktorisering av köpta tjänster vara genomförda i båda parternas patientdatasystem.

Funktionen Fullmakt för köpta Kanta-tjänster underlättar förmedlingen av patientuppgifter mellan producenten och anordnaren av den köpta tjänsten. Mer information om funktionen:

Förutsättningar för införande av fullmakt för köpta tjänster

Innan den som ordnar och producerar köpta tjänster kan ta i bruk funktionen ska parterna ha

  • ett inbördes avtal om köpta tjänster antingen per patient eller på registernivå
  • Patientdataarkivets i bruk
  • använda patientdatasystem som stöder funktionen Fullmakt för köpta tjänster.

Krav på patientdatasystemen

Patientdatasystemet för anordnaren och producenten av den köpta tjänsten ska stöda funktionerna för fullmakt av den köpta tjänsten:

  • Anordnarens patientdatasystem (eller ett separat system, till exempel ett servicesedelsystem) ska kunna producera en fullmaktshandling för köpta tjänster och tillhörande funktioner.
  • Producentens patientdatasystem ska med fullmakt kunna hämta uppgifter från anordnarens register i Patientdataarkivet samt spara patientuppgifterna i anordnarens register.

Patientdatasystemet ska ha testats antingen i fråga om anordnarens eller producentens egenskaper i samtestningen av Kanta-tjänsterna. System där fullmakten för köpta tjänster har samtestats finns ​​​​​​på sidan Läget i fråga om Patientdataarkivet.

Din systemleverantör ger närmare information om läget i det patientdatasystem du använder.

Införandeprocessen

När de nödvändiga förberedelserna har gjorts kan anordnaren eller producenten inleda processen för att införa fullmakten för köpta tjänster. Processen genomförs med tillhörande faser om det är fråga om anordnarens eller producentens första införande av fullmakt för köpta tjänster.

Anordnare eller producent som inför fullmakt för köpta tjänster

  1. utreder av systemleverantören hurdant stöd denna erbjuder för införandet av funktionen
  2. kan anmäla sig till utvidgningen av användningen av Patientdataarkivet om du behöver stöd av FPA för införandet
  3. bekantar sig med verksamhetsmodellerna för fullmakt för köpta tjänster
  4. gör ett införandeprov tillsammans med den andra parten i köptjänsten och systemleverantören innan användningen inleds.

Verksamhetsmodeller för fullmakt för köpta tjänster

Bekanta dig med verksamhetsmodeller för fullmakt för köpta tjänster

Producenten meddelar FPA om införande av fullmakt på registernivå

När producenten för första gången inför en fullmakt för köpta tjänster på registernivå ska producenten meddela FPA om detta per e-post (kanta@kanta.fi).

På basis av anmälan lägger FPA till nödvändiga köptjänstfunktioner på den anslutningspunkt som producenten använder, så att fullmakten för köpta tjänster på registernivå fungerar mellan anordnaren och producenten. Funktionerna ska läggas till vid anslutningspunkten endast en gång, så anmälan behövs endast i samband med det första införandet.

Införandeprov

Den som ordnar och producerar den köpta tjänsten gör ett införandeprov innan fullmakten för köpta tjänster börjar användas. Systemleverantören hjälper vid behov till att göra provet. Parterna kommer sinsemellan överens om tidpunkten för provet.

Genom införandeprovet säkerställs att fullmakten för köpta tjänster fungerar tekniskt mellan parterna. Införandeprovet ska göras alltid när anordnaren eller producenten inför funktionen för första gången.

Införandeprovet görs antingen enligt en patientspecifik anvisning eller anvisning för fullmakt för köpta tjänster på registernivå och enligt testfallet. Arrangören och producenten gör sin egen andel av provet.

​​​​​Införandeprovet rapporteras till FPA

En rapport om införandeprovet skickas till FPA så snart som möjligt efter ett lyckat prov. De anordnare och producenter som deltagit i provet kan lämna in var sin rapport eller en gemensam rapport, förutsatt att båda parternas uppgifter och system framgår av rapporten.

Mer information

Sidan har uppdaterats 23.1.2023