Införande av Hälso- och vårdplanen

Införande av Hälso- och vårdplanen

En förutsättning för införande av Hälso- och vårdplanen är att tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården har anslutit sig till Patientdataarkivet. Dessutom ska det patientdatasystem som tjänstetillhandahållaren använder ha beredskap för att spara hälso- och vårdplaner.

En hälso- och vårdplan är en handling som upprätthålls i Patientdataarkivets Informationshanteringstjänst. Handlingen utarbetas i synnerhet som stöd för planeringen och samordningen av vården av långtidssjuka och multisjuka personer. Mer information om funktionen:

Krav på patientdatasystemet

Ett patientdatasystem i vilket man har tänkt införa funktionen Hälso- och vårdplan ska vara samtestat i fråga om funktionens innehåll. En lista över system där hälso- och vårdplanen har samtestats finns på sidan Läget i fråga om Patientdataarkivet.  

Införandeprocessen

  1. Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården utreder tillsammans med sin systemleverantör om det är möjligt att införa funktionen och vilka åtgärder som krävs för det.
  2. Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården kan anmäla sig till införande för att få nationellt stöd från FPA (anmälan är frivillig).
  3. Systemleverantören kan utföra ibruktagningsprovet tillsammans med en representant för tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården.

Ibruktagningsprov

Ett ibruktagningsprov ska alltid utföras när man för första gången börjar använda funktionen Hälso- och vårdplan i informationssystemet. Det rekommenderas att provet utförs också i andra fall, även om det inte skulle vara ett krav.

Vid provet går man igenom ett i förväg bestämt testfall, med vars hjälp man säkerställer att funktionen fungerar tekniskt och att övergången till produktion kan ske utan problem. Testfallet innehåller en testperson med vilken provet utförs.

Tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården kommer överens med sin systemleverantör om tidpunkten för ibruktagningsprovet och vilka som deltar i det. För provet måste nödvändiga personalresurser avdelas, till exempel en person som utför provet, applikations- och datakommunikationssupporten samt en person som har behörigheten Kanta-arkivarie.

En rapport över framgångsrikt utfört ibruktagningsprov skickas till FPA när provet har utförts.

Funktionen Hälso- och vårdplan kan börja användas efter att ibruktagningsprovet har utförts med framgång.