Kanta-förmedlare

Kanta-förmedlare

Kanta-förmedlare

Med Kanta-förmedlare avses en tjänstetillhandahållare som en organisation som ansluter sig till Kanta-tjänsterna anlitar för att förmedla en Kanta-anslutningspunkt, och som i denna roll har möjlighet att se okrypterade kunduppgifter t.ex. i samband med underhållsåtgärder, se Kanta-ordlistan (thl.fi). 

Rollerna och ansvaren hos Kanta-förmedlaren och tillhandahållaren av Kanta-förmedlingstjänsten beskrivs i THL:s anvisning 3/2015 Certifiering av Kanta-förmedlingsservice samt Kanta-förmedlare (pdf, thl.fi).

Egenkontroll

Kanta-förmedlaren är skyldig att utföra egenkontroll. Mer information på sidan Certifiering och i THL:s anvisning 3/2015 Certifiering av Kanta-förmedlingsservice samt Kanta-förmedlare (pdf, thl.fi).

Kanta-förmedlare genomgår inte extern auditering av informationssäkerheten, om förmedlaren inte tillhandahåller den tekniska Kanta-förmedlingstjänsten.

Att gå med i förmedlarregistret

I THL-Kanta-förmedlarregistret sammanställs uppgifter om producenter av informationssystemtjänster som har fullmakt att fungera som förmedlare vid anslutning till Kanta-tjänsterna, men inte är apotek eller social- eller hälsovårdsorganisationer. Kanta-förmedlarregistret fungerar inte som register över förmedlaruppdrag eller -fullmakter, utan där sparas endast uppgift om att en organisation fungerar som Kanta-förmedlare.

Anvisning om hur man går med i Kanta-förmedlarregistret (pdf, thl.fi, endast på finska).

Kanta-anslutningspunkten

Varje kund hos Kanta-tjänsterna har minst en Kanta-anslutningspunkt i användning. Med anslutningspunkt avses den punkt i telekommunikationen via vilken kundsystemet hos en kund som infört en Kanta-tjänst ansluter sig till Kanta-tjänsterna.

Läs mer i anvisningen Tekniska anslutningsmodeller (pdf).

I Kanta-förmedlarens anslutningspunkt ska antingen en förmedlingstjänst som är certifierad för användning av Kanta-tjänster eller ett certifierat informationssystem av klass A användas. Mer information i THL:s anvisning 3/2015 Certifiering av Kanta-förmedlingsservice samt Kanta-förmedlare (pdf, thl.fi).

Ansökan om servercertifikat

I Kanta-anslutningspunkter som används för produktion har ett servercertifikat som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) installerats. Läs mer på MDB:s sida Servicecertifikat (dvv.fi).

Anmälan av uppgifter om anslutningspunkten till Kanta-tjänsten

Den organisation som administrerar anslutningspunkten ska anmäla uppgifterna om anslutningspunkten till Kanta-tjänsten. Den organisation som administrerar anslutningspunkten är den aktör (tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster eller Kanta-förmedlare) som ansvarar för utförandet av anslutningspunkten och ansöker om servercertifikat för anslutningspunkten.

Genom Anmälan om ändring av uppgifter om anslutningspunkten anmäler den organisation som administrerar anslutningspunkten till Kanta-tjänsten  

  • en ny anslutningspunkt 
  • en anslutningspunkt som tas ur bruk
  • ändringar av anslutningspunktens teleförbindelser.

En ny Kanta-förmedlares anslutningspunkt kan anmälas till Kanta-tjänsten, när uppgifterna om Kanta-förmedlaren finns i THL - Kanta-förmedlarregistret och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat servercertifikat för anslutningspunkten.

Tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster som använder Kanta-tjänsterna anmäler i förändringssituationer vilken anslutningspunkt och vilket system de använder i Kanta-tjänsterna med blanketten för  anmälan om ändring av tekniska uppgifter (pdf). Se anvisningen på sidan Förändringssituationer inom social- och hälsovården.

Uppgifterna i förmedlarregistret i samband med organisationsförändringar

Om det finns behov av att ändra uppgifterna om en Kanta-förmedlare i Förmedlarregistret på grund av företagsförvärv, fusion eller motsvarande organisationsförändring, utreds lösningsalternativen i samråd mellan sakkunniga från de berörda organisationerna, FPA, THL och MDB. Strävan är att förändringarna i registret ska vara så små som möjligt för att säkerställa att Kanta-tjänsterna fungerar utan avbrott och störningar i en förändringssituation. Beroende på förändringssituationen försöker man bibehålla Kanta-förmedlarens OID-kod medan namnen, kontaktinformationen och FO-numret uppdateras i tillämpliga delar. Frågor som gäller förändringar i uppgifterna i Kanta-förmedlarregistret besvaras av den Nationella kodtjänsten, e-post: koodistopalvelu(at)thl.fi.

Sidan har uppdaterats 19.05.2020