Kunduppgiftslagen – övergångstider och etappindelning

Kunduppgiftslagen – övergångstider och etappindelning

På den här sidan finns information om de förändringar som den nya kunduppgiftslagen för med sig och om de lagstadgade övergångstiderna.

Kunduppgiftslagen trädde i kraft 1.11.2021. De förändringar som fastställs i kunduppgiftslagen genomförs inom övergångstiderna.

Förändringar i utlämnandet av uppgifter

 • Utlämnande av receptuppgifter till välbefinnandeapplikationer 1.12.2022
 • Slopande av samtycke i samband med gränsöverskridande recept 1.1.2023
 • Utlämnande av kunduppgifter inom socialvården mellan olika personuppgiftsansvariga 1.1.2023
 • Utlämnande av patientuppgifter till välbefinnandeapplikationer 1.12.2023
 • Omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter inom social- och hälsovården 1.1.2024
 • Förbud som gäller den privata företagshälsovårdens register 1.1.2024
 • Utlämnande av klient- och patientuppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården 1.1.2024
 • Utlämnande av uppgifter om välbefinnande till professionell vårdpersonal 1.1.2024
 • Utlämnande av klientuppgifter till välbefinnandeapplikationer 1.5.2025

Förändringar som gäller socialvården

Socialvården ansluter sig till Kanta-tjänsterna

Den nya kunduppgiftslagen ålägger alla tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården att ansluta sig till Klientdataarkivet för socialvården. Också serviceanordnare inom den privata socialvården ska ansluta sig till Kanta, om de använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klient- och patientuppgifter.

Socialvården inför Kanta-tjänster inom de fastställda övergångstiderna.

 • Tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården och privata tjänstetillhandahållare som arbetar för den offentliga socialvårdens räkning ska ansluta sig senast 1.9.2024.
 • Tjänstetillhandahållare inom den privata socialvården ska ansluta sig senast 1.1.2026.

Tidsschema för lagring av kundhandlingar inom socialvården

Den offentliga socialvården och tjänstetillhandahållare som arbetar för dess räkning ska börja spara kundhandlingar inom socialvården i den riksomfattande arkiveringstjänsten enligt följande:

 1. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter för barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre personer senast 1.9.2024
 2. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom barnskyddet senast 1.3.2025
 3. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom handikappservicen senast 1.9.2025
 4. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom missbrukarvården senast 1.3.2026
 5. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom familjerättsliga tjänster senast 1.9.2026.

Kundhandlingar som uppkommer inom privat socialvård som grundar sig på avtal mellan tjänstetillhandahållaren och kunden ska börja sparas i de riksomfattande informationssystemtjänsterna enligt följande:

 1. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter för barnfamiljer, personer i arbetsför ålder, äldre personer och handikappservicen senast 1.1.2026
 2. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom missbrukarvården senast 1.3.2026.

Video- och ljudupptagningar som uppkommer i serviceuppgifter inom socialvården ska börja sparas senast 1.10.2029.

Handlingarna ska sparas i strukturerad form

I och med lagreformen ska kundhandlingar sparas i strukturerad form i Klientdataarkivet för socialvården. Strukturerad lagring förutsätter att socialvårdsorganisationens klientdatasystem stöder funktionerna enligt fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården.

Under hösten 2021 kommer THL att meddela en föreskrift om tidsschemat för lagring av strukturerade handlingar.

Klientuppgifter inom socialvården börjar visas på Mina Kanta-sidor

I och med den nya kunduppgiftslagen kommer också socialvårdsuppgifter att visas för klienten på Mina Kanta-sidor. Uppgifterna börjar visas på Mina Kanta-sidor senast när anslutningsskyldigheten inom socialvården börjar.

Förändringar som gäller hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvård, Patientdataarkivet senast 1.10.2026

 • Handling över tidsbeställningar inom hälso- och sjukvården som reserverats för kunden och om vilka kunden har underrättats
 • Handlingar och laboratorieresultat som anknyter till radiologisk screening
 • Intyg och blanketter som anknyter till körhälsa
 • Intyg och blanketter som anknyter till olycksfall och anmälan av yrkessjukdom
 • Läkarutlåtande om hälsotillstånd (T-intyg)
 • läkarintyg (TOD)
 • Läkarintyg C
 • Dödsattest. (Nytt 8 mom.)

Lagring av handlingar som anknyter till bilddiagnostiska undersökningar senast 1.10.2029

 • Uppgifter om strålbelastning
 • Video- och ljudupptagningar samt fotografier
 • Patologiskt bildmaterial
 • Biosignaler
 • Bilder tagna av enheter för mun- och tandvård
 • Andra bilder: ritningar och illustrationer

Mer information

Sidan har uppdaterats 31.03.2022