Kunduppgiftslagen – övergångstider och etappindelning

Kunduppgiftslagen – övergångstider och etappindelning

Den nya lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården, det vill säga kunduppgiftslagen, trädde i kraft den 1 januari 2024. Se tidtabellen för ändringarna på denna sida.

På den här sidan berättar vi om de ändringar som den reformerade kunduppgiftslagen för med sig. Vi berättar också om de övergångstider som anges i den gällande och den reformerade lagen.

Ändringar i fråga om utlämnande av uppgifter

 • Utlämnande av patientuppgifter till välbefinnandeapplikationer: genomförs i de riksomfattande informationssystemtjänsterna senast den 1 december 2024 
 • Omfattande förbud mot att lämna ut personuppgifter inom social- och hälsovården ska införas senast den 1 januari 2024
 • Förbud som gäller den privata företagshälsovårdens register ska införas senast den 1 januari 2024 
 • Rätt att få uppgifter mellan socialvården och hälso- och sjukvården: genomförs i de riksomfattande informationssystemtjänsterna senast den 1 januari 2026
 • Utlämnande av uppgifter om välbefinnande till yrkespersoner: genomförs i de riksomfattande informationssystemtjänsterna senast den 1 januari 2026
 • Patientuppgifter som uppkommer inom socialvården ska sparas i Patientdataarkivet senast den 1 oktober 2026
 • Utlämnande av receptuppgifter till välbefinnandeapplikationer: genomförs i de riksomfattande informationssystemtjänsterna senast den 1 oktober 2027. Övergångsbestämmelsen finns i: Lag om ändring av lagen om elektroniska recept 1232/2022 (finlex.fi)

Ändringar som gäller socialvården

Socialvården ansluter sig till Kanta-tjänsterna

Kunduppgiftslagen ålägger alla offentliga tjänstetillhandahållare inom socialvården att ansluta sig till Klientdataarkivet för socialvården. Också serviceanordnare inom den privata socialvården ska ansluta sig till Kanta-tjänsterna om de använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klientuppgifter. 

Socialvården inför Kanta-tjänsterna inom loppet av övergångsperioderna.

 • Tjänstetillhandahållare inom den offentliga socialvården och privata tjänstetillhandahållare som verkar för den offentliga socialvårdens räkning ska ansluta sig senast den 1 september 2024.
 • Privata tjänstetillhandahållare inom socialvården ska ansluta sig senast den 1 januari 2026.

Om tidsfristen för tjänstetillhandahållarens skyldighet att lagra handlingar går ut efter dessa tidpunkter, ska tjänstetillhandahållaren ansluta sig till Kanta-tjänsterna senast när lagringsskyldigheten inträder.

Tidsplan för lagring av klienthandlingar inom socialvården

Tjänstetillhandahållare inom socialvården ska börja lagra klienthandlingar inom socialvården i strukturerad form i det riksomfattande kunddatalagret. Lagrandet ska inledas enligt följande:

 1. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom tjänster för barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre personer senast från tidpunkten för anslutningen (den 1 september 2024/den 1 januari 2026)
 2. Handlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom barnskyddet och skolkuratorstjänster senast den 1 mars 2025
 3. Klienthandlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom tjänster för personer med funktionsnedsättning senast den 1 september 2025
 4. Klienthandlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom missbrukarvården senast den 1 mars 2026
 5. Klienthandlingar som uppkommer i serviceuppgifter inom familjerättsliga tjänster senast den 1 september 2026

Lagringen av video- och ljudinspelningar som uppkommer i serviceuppgifter inom socialvården ska inledas senast den 1 oktober 2029.

Klientuppgifter inom socialvården i MittKanta

Socialvårdsuppgifter börjar successivt visas för klienterna i MittKanta. Uppgifterna visas i MittKanta senast när anslutningsskyldigheten för socialvården börjar.

Ändringar som gäller hälso- och sjukvården

Tidsplan för lagring av handlingar som införs i Patientdataarkivet och Arkivet över bildmaterial

Senast den 1 januari 2025

 • Utlämnande av patientuppgifter till utlandet

Senast den 1 mars 2025

 • Handlingar som upprättats av skolpsykologer

Senast den 1 oktober 2026

 • Patienthandlingar i anslutning till hälsovårdstjänster som tillhandahålls i samband med socialvård
 • Tidsbokningshandlingar över tidsbokningar inom hälso- och sjukvården som gjorts för och meddelas klienten
 • Laboratorieresultat som uppkommer i screeningundersökningar
 • Intyg och blanketter i anslutning till förares hälsotillstånd
 • Intyg och blanketter i anslutning till olycksfall och anmälningar om yrkessjukdom
 • Läkarutlåtanden om hälsotillstånd (T-intyg)
 • Läkarintyg (TOD)
 • Läkarintyg C
 • Dödsattester 

Senast den 1 oktober 2029

 • Dagliga anteckningar inom vårdarbete
 • Handlingar i anslutning till bilddiagnostiska undersökningar som uppkommer i screeningundersökningar
 • Video- och ljudinspelningar samt bilder av synligt ljus
 • Bilder som lagrats av enheter inom mun- och tandvården
 • Övriga bilder

Mer information

Sidan har uppdaterats 15.1.2024