Hur kunduppgiftslagen påverkar Kanta-tjänsterna

Hur kunduppgiftslagen påverkar Kanta-tjänsterna

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (kunduppgiftslagen 784/2021) trädde i kraft 1.11.2021.

Kunduppgiftslagen för med sig förändringar i Kanta-tjänsterna, bland annat i fråga om

  • utlämnandet av uppgifter inom social- och hälsovården samt mellan verksamhetsområdena
  • möjligheten att lämna ut uppgifter om välbefinnande från Datalagret för egna uppgifter till social- och hälsovårdsaktörer
  • skyldigheten för tjänstetillhandahållare inom socialvården att ansluta sig till Kanta.

Förändringarna träder i kraft i etapper. 

Utlämnande av uppgifter

I och med den nya kunduppgiftslagen är kundens uppgifter rörliga från en organisation till en annan inom hälso- och sjukvården och socialvården, om kunden har gett sitt tillstånd till utlämnande av uppgifter.

Information om Kanta-tjänsterna 

Innan klient- och patientuppgifter kan lämnas ut ska kunden informeras om Kanta-tjänsterna och deras funktionsprinciper samt om kundens rättigheter. Kanta-informationen ska ges på nytt, om kunden inte har informerats tidigare eller om det sker förändringar i tjänsterna.

När välfärdsområdena inleder sin verksamhet och den temporära rätten till uppgifter införs i Nylands område ska alla i hela landet få information om Kanta-tjänsterna på nytt. Den nya informationen om Kanta-tjänsterna ges på Mina Kanta-sidor eller i samband med besök inom hälso- och sjukvården. 

Den nya informationen omfattar alla Kanta-tjänster. Inom socialvården börjar informationsskyldigheten när en tjänstetillhandahållare har anslutit sig till Kanta-tjänsterna och det blir möjligt att lämna ut uppgifter inom verksamhetsområdet.

Kanta-informationen kommer senare att kunna laddas ned från vår materialbank.

Tillstånd för utlämnande, samtycken och förbud 

Det nuvarande samtycket som möjliggör utlämnande av uppgifter inom hälso- och sjukvården byter namn till tillstånd för utlämnande. Motsvarande tillstånd för utlämnande kommer också att införas för utlämnande av uppgifter inom socialvården. 

Samtycken som tidigare meddelats inom hälso- och sjukvården förblir i kraft och ger möjlighet att lämna ut uppgifter även i fortsättningen. Kunden kan begränsa tillståndet för utlämnande genom att meddela förbud. En vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare som sköter ärenden inom hälso- och sjukvården kan meddela förbud på en minderårigs vägnar.

Den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvården ska utan dröjsmål föra in uppgift i patientdatasystemet om att kunden har informerats om Kanta samt om meddelade tillstånd, samtycken och förbud eller andra viljeyttringar.

Kunden ska på begäran ges en utskrift av tillståndshandlingen, samtyckeshandlingen eller förbudshandlingen eller ges information om viljeyttringarna i fråga på något annat sätt som är tillgängligt. Efter att lagen har trätt i kraft behöver de ovan nämnda handlingarna inte undertecknas eller arkiveras vid verksamhetsenheterna.

Förändringar som kommer senare

I framtiden kan en klient eller patient meddela förbud som gäller hans eller hennes samtliga klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården (omfattande förbud mot utlämnande av uppgifter). I fortsättningen kan klienten på begäran ges ett sammandrag av alla förbud som är i kraft.

Utlämnandet av uppgifter mellan socialvårdens och hälso- och sjukvårdens verksamhetsområden baserar sig på ett nytt samtycke som kunden meddelat.

Uppgifter om välbefinnande som lagrats i Datalagret för egna uppgifter kan med medborgarens samtycke lämnas ut till en tjänstetillhandahållare för tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster.

Anslutningsskyldighet inom socialvården

Kunduppgiftslagen ålägger alla tjänstetillhandahållare inom den offentliga och privata socialvården att ansluta sig till Klientdataarkivet för socialvården. Lagen kommer också att medföra förändringar i lagringen av klienthandlingar inom socialvården. Tjänstetillhandahållare inom socialvården inför Kanta-tjänsterna inom loppet av de fastställda övergångstiderna.

 

Mer information

Sidan har uppdaterats 17.10.2022

Undersidor för delen Kunduppgiftslagen och Kanta-tjänsterna