Fokusområden inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna

Fokusområden inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna

Under 2022 domineras utvecklingen av Kanta-tjänsterna bland annat av uppgifter i samband med klientuppgiftslagen och social- och hälsovårdsreformen.

Inom social- och hälsovården bildar Kanta-tjänsterna en nationell digital tjänstehelhet som också är kopplad till internationella informationssystem. Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i takt med att kundernas behov förändras och lagstiftningen utvecklas. Social- och hälsovårdsministeriet styr och finansierar utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Syftet med Kanta-utvecklingen och införandena är att reagera på social- och hälsovårdens och allmänhetens behov och förändringarna i omvärlden. Den information som Kanta-tjänsterna innehåller utnyttjas också för sekundär användning och kunskapsbaserad ledning. Vid utvecklingen beaktas de informationsbehov som social- och hälsovårdsreformen medför.

Utveckling av tjänsterna

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna bidrar till digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna och en bättre informationshantering.

Kanta-färdplan

Utvecklingen av Kanta-tjänsterna har sammanställts i Kanta-färdplanen. Färdplanen uppdateras till exempel på grund av behov att utveckla lagstiftningen, den tekniska beredskapen och servicesystemet. Bekanta dig med social- och hälsovårdens färdplan för 2022-2025.

Publiceringstidtabell

I publiceringstidtabellen beskrivs etappindelningen för stora utvecklingsobjekt och nya funktioner under de kommande åren. Publiceringstidtabellen innehåller utvecklingstidtabellerna för funktionerna och de tidsfrister som satts upp för social- och hälsovårdsaktörerna. Social- och hälsovårdsaktörerna kan utnyttja dessa tidtabeller när de planerar färdplanen för informationshanteringen i sin egen organisation.

Fokusområden inom utvecklingen under 2022

 1. Utvecklingsuppgifter som krävs för verkställigheten av den nya klientuppgiftslagen
 2. Utvecklingsarbete som krävs för att genomföra vårdreformen
 3. Utveckling av informationshanteringen inom läkemedelsbehandling
 4. Arbete för att främja utnyttjandet av Kanta-tjänsterna
  • Förbättring av informationens kvalitet under hela informationsproduktionens livscykel
  • Nya funktioner och nytt datainnehåll som främjar utnyttjandet av tjänsterna
 5. Förbättring av uppfyllandet av nationella krav och uppföljningen av införandena
 6. Främjande av sekundär användning av information
 7. Eventuellt arbete som föranleds av coronaviruset.

Införande av tjänsterna

FPA stöder och handleder social- och hälsovårdsorganisationerna när de inför Kanta-tjänster. De anmälda social- och hälsovårdsorganisationerna får stöd bland annat vid det förberedande mötet före införandet samt vid utbildningarna om verksamhetsmodeller och tillvägagångssätt.

Fokusområden vid införandena inom hälso- och sjukvården under 2022

 1. Ändringarna i klientuppgiftslagen och social- och hälsovårdslagarna
 2. Centrala hälsouppgifter
 3. Skötsel av ärenden för minderåriga
 4. Kanta-medicineringslistan fas 1: Strukturerad dosering
 5. Införande av Patientdataarkivet inom den privata hälso- och sjukvården.

Fokusområden vid införandena inom socialvården under 2022

 1. Basfunktioner enligt fas 2 av Klientdataarkivet för socialvården
 2. Åtkomsträtt till register.

Klientdataarkivet för socialvården kan införas med innehåll enligt fas 1 fram till utgången av 2022.

Mer information

Sidan har uppdaterats 17.06.2022