Fokusområden inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna

Fokusområden inom utvecklingen av Kanta-tjänsterna

I utvecklingen av Kanta-tjänsterna betonas år 2024 bland annat stödet för utvecklingen av digitaliseringen av social- och hälsovårdsorganisationerna samt förnyelsen av MittKanta.

Kanta-tjänsterna bildar en nationell digital servicehelhet inom social- och hälsovården, en helhet som också är kopplad till internationella informationssystem. Kanta-tjänsterna utvidgas och blir mångsidigare i och med att kundernas behov och lagstiftningen utvecklas. Eftersom Kanta fungerar i en ständigt föränderlig miljö kommer fokusområdena inom utvecklingen att ses över vid behov under årets lopp. Social- och hälsovårdsministeriet styr och finansierar utvecklingen av Kanta-tjänsterna.

Syftet med Kanta-utvecklingen och ibruktagandet är att svara på social- och hälsovårdens och medborgarnas behov samt på förändringar i verksamhetsmiljön. Informationsinnehållet i Kanta-tjänsterna utnyttjas också för sekundär användning och informationsledning.

Utveckling av tjänsterna

Genom att utveckla Kanta-tjänsterna främjas digitaliseringen av social- och hälsovårdstjänsterna och en bättre informationshantering.

Kanta-färdplan

Den kommande utvecklingen av Kanta-tjänsterna har sammanställts i Kanta-färdplanen. Färdplanen uppdateras till exempel på grund av behov av att utveckla lagstiftningen, den tekniska beredskapen och servicesystemet.

Publiceringstidtabell

I publiceringstidtabellen för Kanta-tjänsterna beskrivs den detaljerade etappindelningen för stora utvecklingsobjekt och nya funktioner under de kommande åren. Publiceringstidtabellen innehåller utvecklingstidtabeller för funktionerna i Kanta-tjänsterna samt tidsfristerna för ibruktagandet för social- och hälsovårdsaktörerna. Social- och hälsovårdsaktörerna kan utnyttja dessa tidtabeller i planeringen av den egna organisationens färdplan för informationshantering.

Fokusområden inom utvecklingen år 2024

Kanta-tjänsterna som stöd för social- och hälsovårdsorganisationerna och medborgarna

Utlämnande av uppgifter om välbefinnande till social- och hälsovårdspersonal

Kunduppgiftslagen möjliggör utlämnande av uppgifter om välbefinnande, som en medborgare har registrerat i Datalagret för egna uppgifter, till social- och hälsovårdspersonal. För utlämnandet behövs medborgarens samtycke. Utlämnandet av uppgifter

 • gör användningen av uppgifter om välbefinnande smidigare i kundens vård
 • stöder kunden i att främja sitt eget välbefinnande och delta i vården
 • utvecklar verksamhetsmodellerna för social- och hälsovården
 • möjliggör utveckling av social- och hälsovårdens serviceprocesser och kostnadsbesparingar.

För att en yrkesperson inom social- eller hälsovården ska kunna utnyttja de uppgifter om välbefinnande som en medborgare har registrerat i Datalagret för egna uppgifter måste yrkespersonen ha

 • en applikation för professionella som införts för utnyttjande av uppgifter om välbefinnande som registrerats i Datalagret för egna uppgifter och som anslutits till Datalagret för egna uppgifter
 • en gällande vårdrelation eller saklig anknytning till medborgaren.

Utlämnande av patientuppgifter till välbefinnandeapplikationer och välfärdsområdenas digitala tjänster

De nya gränssnitten för utlämnande av patientuppgifter till välbefinnandeapplikationer tas i bruk i december 2024.  Gränssnitten gör det möjligt att förutom via MittKanta även visa patientuppgifter för medborgaren med hjälp av välbefinnandeapplikationerna. Till välbefinnandeapplikationerna räknas också välfärdsområdenas egna digitala tjänster.

För att kunden ska kunna få patientuppgifter till applikationen eller e-tjänsten måste hen ta tjänsten i bruk och ge sitt samtycke till utlämnande av uppgifter. Leverantörer av välbefinnandeapplikationerna måste för sin del certifiera sina applikationer. De fördelar som kunden får beror på funktionerna i dessa tjänster och applikationer.

Utveckling av Klientdataarkivet för socialvården

I utvecklingen av tjänsten lägger vi sista handen vid funktionerna enligt kunduppgiftslagens anslutningsskyldighet, såsom registrering av anmälningar om utlämnande inom socialvården och utlämnande av klientuppgifter inom socialvården med en omfattande rätt till information via Kanta-tjänsterna. Läs mer om utvecklingsobjekten för Klientdataarkivet för socialvården.

Utlämnande av uppgifter mellan verksamhetsområden inom social- och hälsovården

Kunduppgiftslagen möjliggör utlämnande av uppgifter mellan verksamhetsområden inom social- och hälsovården. Övergångstiden enligt kunduppgiftslagen fastställer att egenskapen ska vara införd i Kanta-tjänsterna och kundorganisationerna senast den 1 januari 2026. Utlämnandet av uppgifter grundar sig på kundens samtycke till utlämnande. Utlämnandet av uppgifter gör det lättare att få en helhetsbild av kundens situation.

Uppföljning av tillgången till vård: Främjande av Kanta-baserad verksamhet

Målet med Kanta är att tillgången till vård inom primärvården i fortsättningen ska kunna följas upp utifrån de uppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna. En enhetlig datastruktur och verksamhetsmodell för Kanta möjliggör en smidig användning av information i vårdprocessen. Uppgifterna kan utnyttjas både i välfärdsområdena och mellan dem och även mellan organisationer inom den offentliga hälso- och sjukvården.

I och med detta försvinner överlappande bedömningar av vårdbehovet. Förenhetligandet underlättar också vårdpersonalens arbete vid bedömningen av vårdbehovet, och bakgrundsinformation om patienten ger ett bättre underlag för vårdpersonalens beslut.

Tidsbokning inom hälso- och sjukvården

I Patientdataarkivet skapas möjlighet att arkivera och söka tidsbokningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Den Kanta-baserade tidsbokningsinformationen förenhetligar och främjar tillgången till tidsbokningsuppgifter via Kanta-tjänsterna. Kunduppgiftslagen förpliktar tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster att senast den 1 oktober 2026 i Patientdataarkivet registrera en tidsbokningshandling över kundens tidsbokningar inom hälso- och sjukvården.

I MittKanta blir det i framtiden möjligt för kunden att se sina tidsbokningsuppgifter och att dirigeras till tjänstetillhandahållarens tidsbokningssystem via en länk, till exempel för att annullera och flytta bokningar. Helhetsbilden av kundens situation blir mer precis när till exempel en yrkesutbildad person inom primärvården i fortsättningen kan se de tidsbokningar som gjorts för kunden inom den specialiserade sjukvården.

Utveckling av MittKanta

Förnyelsen av användargränssnittet i MittKanta som redan inletts fortsätter stegvis under år 2024. Nästa steg är att införa nya förbud enligt kunduppgiftslagen, ett avsnitt om hälsouppgifter och att förbättra receptfunktionerna utifrån användarresponsen.

I och med förnyelsen av MittKanta kan tjänsten bättre integreras i välfärdsområdenas egna e-tjänster. Till exempel kan användaren dirigeras från områdets e-tjänst till MittKanta för att förnya sina recept med enkel inloggning via Suomi.fi. På så sätt skulle användaren ha en så smidig servicestig som möjligt i de regionala och nationella digitala tjänsterna. När Kanta och välfärdsområdenas digitala tjänster kompletterar varandra uppnås den bästa kostnadseffektiviteten inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet har beslutat att ta i bruk mobilappen för MittKanta under år 2024. Appen är en förnyelse som användarna av MittKanta har önskat och som gör mobilanvändningen smidigare: identifieringen är snabb och säker, och appen kan till exempel påminna dig om att förnya ditt recept. Mobilappen underlättar särskilt uträttandet av ärenden för dem som använder MittKanta mycket. Den första versionen av appen publiceras uppskattningsvis i början av år 2025.

Utveckling av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen

Med hjälp av informationsförmedlings- och förfrågningsservicen kan intyg och utlåtanden som upprättats inom hälso- och sjukvården och registrerats i Kanta förmedlas elektroniskt även utanför hälso- och sjukvården på ett säkert och snabbt sätt. Förmedlingen kan göras på kundens begäran.

När intyg och utlåtanden förmedlas elektroniskt överförs endast nödvändiga uppgifter till mottagaren. Kunderna får snabbare service eftersom uppgifterna överförs direkt från Kanta genom ett knapptryck. Användningen av servicen är ekologisk och medför besparingar.

Användningen av servicen kommer att utvidgas inom den närmaste framtiden när den förutom FPA och Traficom får nya mottagare. Då kan grunden för förmedlingen utöver en begäran vara en begäran från en mottagare baserad på lagen eller skyldighet att lämna upplysningar baserad på lagen.

Sammandrag av en utländsk persons patientuppgifter i Finland

Ett sammandrag av patientuppgifter är en sammanställning av patientens hälsohistoria som är avsedd för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Sammandraget används för att hjälpa till med planeringen av patientens vård och dessutom förbättrar det patientsäkerheten och främjar kontinuiteten i vården inom EU. I sammandraget visas bland annat patientens riskuppgifter, medicinering, kroniska diagnoser och ingrepp som utförts på patienten.

Det blir obligatoriskt att visa sammandraget av patientuppgifterna i och med den s.k. EHDS-förordningen (europa.eu). Under år 2024 implementeras ett gränssnitt i Kanta-tjänsterna med hjälp av vilket patientdatasystemet eller en portal som visar ett sammandrag av patientuppgifterna kan hämta ett dokument som motsvarar eHDSI-specifikationerna.

Modernisering av Kanta-tjänsterna: övergång från dokumentbaserat till datamodellsbaserat (HL7 FHIR):

Kanta-tjänsterna förenhetligas och moderniseras genom en övergång från dokumentbaserade strukturer till datamodellsbaserade strukturer. HL7 FHIR-standarden gör utvecklingen av det nationella informationsinnehållet smidigare såväl i systemen kopplade till Kanta som i Kanta-tjänsterna. Informationen är då i ett format som är lättare att utnyttja, mer enhetlig och följer de senaste internationella standarderna.

Det långsiktiga målet för Kanta är att alla tekniska gränssnitt i Kanta ska baseras på HL7 FHIR-standarden. Övergången genomförs stegvis och år 2024 görs det nya informationsinnehållet som är under arbete (tidsbokning inom hälso- och sjukvården, anmälningar om utlämnande inom socialvården och utlämnande av uppgifter om välbefinnande som användaren själv har registrerat i MittKanta till social- och hälsovårdspersonal) enligt FHIR-standarden.

Främjande av uppgifternas kvalitet och sekundära användning

Kanta-dataplattformen är en centraliserad källa för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter – uppgifterna i flera register hos tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster blir tillgängliga för granskning på ett och samma ställe. Utvecklingen av dataplattformen fortsätter år 2024. När uppgifterna produceras via Kanta-tjänsterna behöver social- och hälsovårdspersonalen inte separat producera uppgifter för till exempel statistikföring eller uppföljning. Informationen är också tillgänglig för effektivitetsbaserad styrning och ledning av social- och hälsovårdstjänster. Uppgifternas kvalitet förbättras i olika skeden av dess livscykel i samarbete mellan alla aktörer.

Uppgifterna registreras av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovårdstjänsterna och överförs till Kanta-tjänsterna och därifrån vidare till exempel till THL:s uppföljnings- och kvalitetsregister. Samtidigt som Kanta-tjänsterna och användningen av dem utvidgas inom social- och hälsovården, ökar också mängden informationsinnehåll som kommer för sekundär användning.

Utveckling av hanteringen av läkemedelsuppgifter i Kanta

Kanta-medicineringslistan erbjuder en tydlig bild av medborgarens läkemedelsuppgifter för medborgaren själv och de aktörer som deltar i vården, och läkemedelsuppgifterna behöver inte längre hämtas från olika källor. Medborgarens medicineringssäkerhet förbättras när användningen av överlappande läkemedel minskar. Vårdpersonalens arbete effektiviseras i och med engångsregistreringen, och strukturen i dokumentationen främjar utnyttjandet av uppgifterna.

I arbetet med att utveckla medicineringslistan har man också inkluderat organisationer inom social- och hälsovården, apotek och systemleverantörer samt läkemedelsanvändare. Utvecklingen fortsätter år 2024.

Ibruktagande av tjänster

FPA stöder och styr social- och hälsovårdsorganisationerna i ibruktagandet av Kanta-tjänsterna. De social- och hälsovårdsorganisationer som anmält sig till ibruktagandet får stöd och handledning bland annat under handledningslektionerna i ibruktagande samt vid evenemang och utbildningar som ordnas av Kanta-tjänsterna. Dessutom erbjuder Kanta-tjänsterna avgiftsfria webbskolor som är riktade till social- och hälsovårdspersonal och studerande inom branschen.

Fokusområden i ibruktagandet inom hälso- och sjukvården under år 2024

 1. Verkställande av de ändringar som kunduppgiftslagen kräver
 2. Stöd för tillhandahållare av socialvårdstjänster vid ibruktagande av ett klientdatasystem som uppfyller den lagstadgade anslutningsskyldigheten
 3. Funktioner hos ett klientdatasystem i Klientdataarkivet för socialvården som uppfyller anslutningsskyldigheten enligt kunduppgiftslagen
 4. Utbyte av information mellan den privata och offentliga sektorn i situationer med köpta tjänster med hjälp av Kanta-tjänsterna
 5. Kanta-medicineringslistan, fas 1
 6. Ibruktagande av Kanta-tjänsterna inom den privata sektorn
 7. Sammandrag av centrala hälsouppgifter (nivåhöjning 2016)

Mer information

Sidan har uppdaterats 5.2.2024