Lagstiftning

Lagstiftning

Kanta-tjänsterna utgör en unik servicehelhet som grundar sig på lagstiftning.

Lagen om elektroniska recept

Enligt lagen om elektroniska recept ska Recepttjänsten obligatoriskt tas i bruk på apoteken, verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården och på mottagningarna för självständiga yrkesutövare som är verksamma i lokaler vid verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård.

Alla recept ska göras upp elektroniskt. Telefon- eller pappersrecept kan göras upp endast i undantagsfall. På apoteket överförs även de här recepten i elektronisk form och sparas i Receptcentret.

Lagen avser att stärka patient- och läkemedelssäkerheten och göra förskrivningen och expedieringen av läkemedel smidigare och effektivare.

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården

Lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (lagen om klientuppgifter) förpliktar offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer att lagra patientuppgifterna i den riksomfattande arkiveringstjänsten. För privata hälso- och sjukvårdsorganisationer är ibruktagandet av det centraliserade arkivet obligatoriskt, om långtidsförvaringen av deras journalhandlingar sköts elektroniskt. För verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården på Åland är införandet frivilligt.

Lagen om klientuppgifter avser att stärka datasäkerheten vid hanteringen av patientuppgifter, patienternas möjligheter att ta del av information samt patientsäkerheten och effektiviteten när det gäller hälso- och sjukvårdens tjänster.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 27.01.2021