Övervakning av hur de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna behandlas

Övervakning av hur de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna behandlas

Behandlingen och utlämnandet av de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna övervakas med hjälp av loggdata. Tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården, apotek och FPA bidrar alla till att övervaka behandlingen av uppgifterna.

När de uppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna behandlas eller lämnas ut skapas en loggmarkering. Med hjälp av loggdata följer man upp att uppgifterna behandlas i enlighet med lagen och så att dataskyddet beaktas.

En tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller ett apotek ansvarar för uppgifterna i sitt register

Över behandlingen och utlämnandet av uppgifterna sparas en kundregisterspecifik logg. En tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller ett apotek övervakar behandlingen av de klient- och patientuppgifter som uppkommit i den egna verksamheten.

Vid misstanke om missbruk av uppgifter

Tjänstetillhandahållaren eller apoteket bör ha en plan för hur man agerar inom organisationen om det finns en misstanke om att uppgifterna missbrukas. Om det i samband med övervakningen noteras avvikelser i hur uppgifterna används initierar tjänstetillhandahållaren eller apoteket en utredning i enlighet med sin praxis.

Läs också anvisningen om åtgärder vid misstänkt personuppgiftsincident.

Övervakningen av behandlingen av uppgifterna stöds också av den informationssäkerhetsplan, som varje tjänstetillhandahållare eller apotek utarbetar innan man börjar använda Kanta-tjänsterna.

Kunden kan övervaka behandlingen av sina uppgifter

Kunden kan själv i MittKanta-sidor kontrollera inom vilka organisationer hans eller hennes uppgifter har behandlats eller lämnats ut. Namnen på de personer som behandlat uppgifterna visas inte i MittKanta på grund av skyddet för yrkespersonernas integritet.

Om kunden vill kontrollera behandlingen av sina uppgifter närmare, kan han eller hon begära loggdata från den tjänstetillhandahållare eller det apotek i vars register uppgifterna har registrerats.

Kunden kan också begära loggdata från FPA. FPA kan endast lämna ut loggdata för de register som FPA är registeransvarig för.

FPA kan lämna ut följande loggdata till kunderna:

  • Uppgifter om ordinerade läkemedel sparade i Receptcentret
  • Uppgifter om utlämnande sparade i Viljeyttringstjänsten
  • Uppgifter om utlämnande sparade i Informationshanteringstjänsten
  • Inloggningsuppgifter för MittKanta
  • Uppgifter i Datalagret för egna uppgifter

Läs mer om användarnas möjligheter att övervaka hur deras uppgifter behandlas.

Närmare information

Sidan har uppdaterats 6.9.2023