Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Mitä tietoja minusta on tallennettu?

Sinulla on oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on Kanta-palveluihin tallennettu. Lisäksi sinulla on oikeus saada näiden tietojen käsittelyä koskevat lokitiedot. Tietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä.

Kanta-palveluihin tallennettuja tietojasi tai näiden tietojen käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää tietojen rekisterinpitäjältä. Rekisterinpitäjyys kunkin Kanta-palvelun ja tähän palveluun tallennettujen tietojen osalta on määritelty lainsäädännössä. 

Mitkä tiedot saan Kelalta?

OmaKannasta näet,

 • mitä tietoja sinusta on tallennettu Kanta-palveluihin
 • missä tietojasi on käsitelty.

Jos haluat tätä tarkemmin tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, voit tehdä tietopyynnön Kelalle. Tietopyynnöllä saat Kelalta

 • Reseptikeskukseen tallennetut lääkemääräystietosi ja lokitietosi
 • Tahdonilmaisupalveluun tallennetut tietosi ja luovutuslokitietosi
 • Tiedonhallintapalvelun luovutuslokitietosi
 • OmaKanta-palvelun kirjautumislokitietosi
 • Omatietovarannon lokitietosi
 • Kelaimen lokitietosi
 • kansallisen yhteyspisteen lokitietosi (potilastietojen yhteenveto ja rajat ylittävä resepti).

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja Kela ovat 1.1.2024 alkaen yhteisrekisterinpitäjiä toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien aineistoille. Kela toimii yhteyspisteenä, ja voit tehdä asiakirjoja koskevan tietopyynnön sähköpostitse osoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Kela välittää tietopyynnöt hyvinvointialueelle tai Helsingin kaupungille, joka huolehtii tietojen luovutuksesta asiakkaalle.

Tietosuojaselosteissa on tarkemmin kerrottu sinusta tallennettavat tiedot.

Tietopyyntöjä ovat tarkastuspyyntö ja lokitietopyyntö

Tarkastuspyynnöllä voit selvittää mitä tietoja sinusta on tallennettu palveluihin. Voit halutessasi pyytää tiedot vain rajatulta ajanjaksolta.

Tarkastuspyyntöön saat vastauksen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos vastausta tarkastuspyyntöösi ei pystytä toimittamaan tässä ajassa, pyynnön käsittelyä voidaan jatkaa enintään kahdella kuukaudella.

Lokitietopyynnöllä voit selvittää, miten tietojasi on käsitelty tai luovutettu sosiaali- ja terveydenhuollossa tai apteekeissa. Lokitiedot luovutetaan korkeintaan edellisen kahden vuoden ajalta. Tätä pidemmältä ajalta lokitiedot on mahdollista saada vain erityisestä syystä.

Lokitietopyyntöön vastaus toimitetaan kahden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Vastaus tietopyyntöön toimitetaan kirjattuna kirjeenä ja se on noudettavissa postista henkilöllisyystodistusta vastaan.

Yksityisten toimintansa lopettaneiden palveluntuottajien osalta tietopyyntöön vastaa ja tiedot luovuttaa hyvinvointialue tai Helsingin kaupunki.

Näin teet tarkastus- tai lokitietopyynnön

Voit tehdä tarkastus- tai lokitietopyynnön joko virallisella lomakkeella tai vapaamuotoisesti.

Tarkastuspyyntölomake

Lokitietopyyntölomake

Lomakkeita saat myös terveydenhuollosta, apteekista tai Kelan toimipisteestä.

Vapaamuotoiseen tarkastus- tai lokitietopyyntöön sinun pitää antaa

 • henkilötunnuksesi
 • nimi- ja yhteystietosi
 • tieto siitä, mitä tietoja haluat ja miltä ajalta.

Voit toimittaa pyynnön Kelaan

 • postilla (Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela)
 • Kelan toimipisteessä (kela.fi)
 • puhelimella (020 634 4588)
 • sähköpostilla (kirjaamo@kela.fi).

Huomioithan, että jos teet pyynnön sähköpostilla, suosittelemme käyttämään suojattua sähköpostia. Tutustu suojatun sähköpostin lähettämisen ohjeisiin (kela.fi, pdf).

Mitkä tiedot pyydän sosiaali- ja terveydenhuollon toimijalta?

Terveydenhuollon toimija on potilastietojen rekisterinpitäjä. Potilastietoja ovat terveydenhuollossa sinusta kirjatut tiedot.

Potilastietoja ja niiden käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää siltä terveydenhuollon toimijalta, joka tiedot on kirjannut.

Sosiaalihuollon asiakastietojen rekisterinpitäjänä toimii sosiaalihuollon toimija. Asiakastietoja ja niiden käsittelyä koskevia lokitietoja voit pyytää siltä sosiaalihuollon toimijalta, joka tiedot on kirjannut.

Kanta-palveluilla ei ole oikeutta luovuttaa asiakas- ja potilastietoja.

Keneen olen yhteydessä väärinkäytösepäilyssä?

Ole yhteydessä tietosuojavastaavaan siinä sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä tai apteekissa, jossa epäilet väärinkäytöksen tapahtuneen.

Tietojen väärinkäytösepäily ulkomailla

Jos epäilet, että resepti- tai potilastietojasi on käytetty väärin toisen Euroopan maan apteekissa tai terveydenhuollossa, tee selvityspyyntö ottamalla yhteyttä Kelan kirjaamoon:

 • Postiosoite: Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela
 • Sähköposti: kirjaamo@kela.fi
 • Puhelin: 020 634 7710

Lisätietoja

Sivua päivitetty 22.2.2024