Utlämnande av receptuppgifter på apoteken och inom hälso- och sjukvården

Utlämnande av receptuppgifter på apoteken och inom hälso- och sjukvården

Den här sidan berättar om hur kunden kan påverka utlämnandet av sina receptuppgifter via Kanta-tjänsterna genom att meddela förbud. I en vårdsituation behövs inget särskilt samtycke från kunden för att använda receptuppgifter.

Samtycke till utlämnande av receptuppgifter

Utlämnandet av receptuppgifter via Kanta-tjänsterna baserar sig på att kunden har informerats samt på förbud som kunden har meddelat.

Vårdpersonalen behöver inte längre be kunden ge separat samtycke till användning av receptuppgifter, när det är fråga om en vårdsituation. Om receptuppgifter hämtas för något annat ändamål, behövs kundens skriftliga samtycke till detta.

På apoteket krävs det att kunden gör en muntlig begäran för att kundens recept ska kunna hämtas för att expediera läkemedel.

Förbud mot utlämnande av receptuppgifter

Kunden har möjlighet att meddela förbud mot utlämnande av enskilda recept. Uppgifter i recept med förbud lämnas inte ut till tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården eller till apotek.

Trots ett förbud mot utlämnande kan den läkare som utfärdat receptet samt tjänstetillhandahållaren se receptuppgifterna, när vårdrelationen fortsätter. När välfärdsområdena har inlett sin verksamhet kan recepten med kundens förbud som utfärdats inom områdets tidigare offentliga social- och hälsovårdsorganisationer ses inom välfärdsområdets social- och hälsovård. Inom välfärdsområdet lämnas dock inte uppgifter i recept med förbud ut till andra välfärdsområden eller den privata hälso- och sjukvården.

Ett recept som kunden har förbjudit utlämnande av visas inte på apoteket när recept söks med personbeteckning. På apoteket ska kunden visa upp patientanvisningen eller en receptsammanställning som skrivits ut från MittKanta, för att receptet i fråga ska kunna lämnas ut till kunden.

Recept som kunden förbjudit utlämnande av kan inte heller lämnas ut till ett apotek utomlands.

Förbud kan inte meddelas för vissa receptuppgifter

Förbud mot utlämnande av recept gäller inte alla recept och deras expedieringsuppgifter.

Hälso- och sjukvårdspersonalen och tjänstetillhandahållaren ser kundens receptuppgifter trots förbud,

  • om det är fråga om ett recept som personen har utfärdat
  • när kunden begär att få ett recept förnyat
  • när kundens vårdrelation fortsätter.

Trots förbud mot utlämnande kan läkemedelsförskrivaren se uppgifter om de pappers- och telefonrecept som apoteket sparat i Receptcentret och där han eller hon har antecknats som läkemedelsförskrivare, samt expedieringsuppgifterna för dessa recept.

Om en läkare har tänkt förskriva HCI-läkemedel eller narkotiska läkemedel till en kund, får läkaren från Receptcentret uppgifter om motsvarande läkemedel som kunden tidigare förskrivits, samt expedieringsuppgifterna för dessa.

Vid störnings- och felsituationer i informationssystemen ser tjänstetillhandahållaren inom hälso- och sjukvården, FPA eller systemleverantörens tekniska personal receptuppgifter i den omfattning som krävs för att utreda störningssituationen.

Anvisningar om meddelande av förbud som rör receptuppgifter

Kunden kan meddela förbud mot utlämnande i MittKanta eller i samband med ett besök inom hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonalen antecknar kundens förbud mot utlämnande av recept i sitt patientdatasystem, varifrån uppgiften förmedlas till Kanta-tjänsternas Viljeyttringstjänst. Ett förbud mot utlämnande är i kraft tills vidare och kunden kan återta det när som helst.

På kundens begäran ska ett sammandrag av hans eller hennes förbud mot utlämnande skrivas ut. Ett sammandrag på papper behöver inte undertecknas och tjänstetillhandahållaren behöver inte heller arkivera det.

Under hösten 2021 publicerade THL närmare anvisningar om hur verksamhetsmodellerna inom hälso- och sjukvården och på apoteken förändras i och med ändringarna i receptlagen. Du kan också bekanta dig med utbildningsinspelningarna om de förändrade verksamhetsmodellerna.

Sidan har uppdaterats 5.9.2023