Samarbetspartner

Samarbetspartner

Kanta byggs upp i samarbete.

Kanta-tjänsterna används av den offentliga och privata hälso- och sjukvården, socialvården, apoteken och medborgarna. Kanta-tjänsterna utvecklas och utvidgas i samarbete med flera aktörer. I arbetet medverkar FPA, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (f.d. BRC) och Valvira samt hälso- och sjukvårdsaktörerna, apoteken och systemleverantörerna

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM)

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna strategiska styrningen och finansieringen av Kanta-tjänsterna. SHM svarar för målbilden för informationshanteringen inom social- och hälsovården och för målbilden och utvecklingsstigen för Kanta-tjänsterna samt följer resultaten. SHM sköter samarbetet med kunder och intressentgrupper på strategisk nivå samt bereder lagstiftningen om Kanta-tjänsterna.

Folkpensionsanstalten (FPA)

FPA svarar för planeringen och genomförandet av genomförandeprojekten för Kanta-tjänsterna samt för kommunikationen och samarbetet med kunder och intressentgrupper. FPA samordnar och stöder införandet av Kanta-tjänster samt har hand om samarbetet med kunderna under användningen av tjänsten. FPA ordnar möten och utbildningar i anslutning till införandena.

FPA svarar för underhållet och den tekniska utvecklingen av Kanta-tjänsterna, bakgrundsstödet och stödtjänsterna i anslutning till informationssystemen, den tekniska uppbyggnaden av den nationella kodtjänsten samt koordineringen av samtestningen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Institutet för hälsa och välfärd är myndighet för informationshanteringen inom social- och hälsovården och deltar i Kanta-utvecklingen. THL svarar för den funktionella planeringen av Kanta-tjänsterna och stöder den funktionella förändringen. THL deltar i införandena i egenskap av expert på innehåll och verksamhetsmodeller inom social- och hälsovården. THL stöder och utbildar den professionella social- och hälsovårdspersonalen till exempel i fråga om dokumentationen.

THL fastställer de väsentliga kraven på Kanta-systemen och informationssystemen i anslutning till dem. THL svarar för begreppsapparaten, datastrukturerna och klassifikationerna.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

Valvira svarar för de roll- och attributdatatjänster som behövs i de riksomfattande informationssystemen och som grundar sig på centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården (Terhikki och Suosikki -register), samt för de så kallade Valvira-kodverken.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB)

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för identifikations- och certifikattjänsterna i samband med informationssystemtjänsterna.

Personerna som använder patientdatasystemen, arkivtjänsterna och det elektroniska receptsystemet måste kunna identifieras och verifieras på ett tillförlitligt sätt. Journalhandlingarna och recepten måste också kunna signeras elektroniskt. Identifieringen av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och av övrig personal hos servicegivare inom hälso- och sjukvården samt den elektroniska signeringen genomförs med hjälp av MDB:s certifikattjänster och verksamhetsenheternas hantering av åtkomsträttigheter.

Sidan har uppdaterats 14.11.2023