Specifikationer för Arkivet över bildmaterial

Specifikationer för Arkivet över bildmaterial

På den här sidan publiceras specifikationer som gäller det riksomfattande arkivet över bildmaterial inom hälso- och sjukvården. Sidan finns endast på finska.

Med gamla patientuppgifter avses patientuppgifter som sparats i hälso- och sjukvårdens informationssystem eller arkiverats i pappersform före införandet av tjänsten Implementeringen av arkivet över bildmaterial baserar sig på lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter (159/2007) samt på social- och hälsovårdsministeriets förordning om riksomfattande informationssystemtjänster (1257/2015).

Arkivet över bildmaterial byggs upp successivt.

Den här sidan är finskspråkig, eftersom specifikationerna för Patientdataarkivet endast finns på finska.

Mer information

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 16.12.2022