Lagstiftning

Lagstiftning

På den här sidan finns information om den lagstiftning som styr Kanta-tjänsterna.

Kanta-tjänsterna bildar tillsammans en unik tjänstehelhet som grundar sig på lag.

Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården

Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (Kunduppgiftslagen) ålägger tjänstetillhandahållare inom den offentliga social- och hälsovården att spara klient- och patientuppgifter i de riksomfattande arkiveringstjänsterna.

Privata tillhandahållare av social- och hälsotjänster ska ansluta sig som användare av de riksomfattande informationssystemtjänsterna, om de använder ett informationssystem som är avsett för behandling av klient- och patientuppgifter. Privata tillhandahållare av hälso- och sjukvårdstjänster har ingen övergångstid för anslutning till Kanta-tjänsterna. De ska ansluta sig senast 1.11.2021, när lagen träder i kraft.

För privata och offentliga tillhandahållare av socialtjänster träder anslutningsskyldigheten i kraft inom övergångstiderna. Mer information om lagens ikraftträdande och övergångstiderna:

Syftet med kunduppgiftslagen är att främja och möjliggöra att kunduppgifter som produceras inom social- och hälsovården och uppgifter som kunden själv producerar om sitt välbefinnande behandlas på ett informationssäkert sätt i samband med ordnandet och produktionen av hälso- och sjukvård och socialtjänster. Ett syfte med lagen är också att främja kundens möjligheter att få information om behandlingen av de egna kunduppgifterna.

Lag om elektroniska recept

Lagen om elektroniska recept (receptlagen) föreskriver att apotek, tjänstetillhandahållare inom social- och hälsovården som gör upp elektroniska recept samt självständiga läkemedelsförskrivare är skyldiga att använda Recepttjänsten. Sjukhusapoteken kan ta i bruk Recepttjänsten men är inte skyldiga enligt lag att göra det.

Alla recept ska göras upp elektroniskt. Telefon- och pappersrecept kan göras upp endast i undantagsfall. På apoteket överförs även de här recepten i elektronisk form och sparas i Receptcentret.

Syftet med lagen är att förbättra patient- och medicineringssäkerheten samt underlätta och effektivisera förskrivningen och expedieringen av läkemedel.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 23.11.2023