Meddelande om förändringar

Meddelande om förändringar

Systemleverantören ska underrätta FPA och bedömningsorgan för informationssäkerheten om ändringar i ett informationssystem som är anslutet till Kanta-tjänsterna. Alla ändringar som genomförs i informationssystemet behöver inte meddelas, utan endast ändringar med anknytning till Recepttjänstens, Patientdataarkivets, Informationshanteringstjänstens eller Klientdataarkivet för socialvårdens funktionalitet eller gränssnitt. Även förändringar i hälsoappar som integrerats i Datalagret för egna uppgifter ska anmälas till Kanta-tjänsterna.

Ändringsmeddelande görs med en blankett som skickas till FPA och bedömningsorgan för informationssäkerheten i ett så tidigt skede som möjligt, redan i planeringsfasen.

När ändringar planeras ska systemleverantören beakta vilken inverkan dessa eventuellt kan ha på interoperabiliteten mellan de informationssystem som är anslutna till Kanta-tjänsterna. Dessutom måste man bedöma om ändringarnas inverkan på interoperabiliteten kräver att samtestning koordinerad av FPA genomförs eller om det räcker med testning som systemleverantören själv genomför i Kanta-kundtestmiljön. Ändringar som i enlighet med lagstiftningen och nationell förändringshantering genomförs i Kanta-tjänsterna testas också i fortsättningen genom samtestning som koordineras av FPA.

Blanketten för ändringsmeddelande behandlas så snabbt som möjligt. Vid en brådskande korrigering som inte kräver samtestning kan korrigeringen inledas före svarsmeddelandet. Då det är fråga om en ändring som kräver av FPA koordinerad samtestning ska ändringsmeddelande lämnas in minst en månad innan planerad testning, för att FPA ska ha tid att planera den samtestning som behövs. Det är dessutom viktigt att beakta att samtestning inte ordnas i juli.

Ändringsmeddelande skickas till adressen

Sidan har uppdaterats 13.4.2022