Samtestning

Samtestning

Samtestning är en lagstadgad skyldighet för informationssystem av klass A. Informationssystem som används för behandling av klient- och patientuppgifter inom socialvården samt hälso- och sjukvården ska uppfylla väsentliga krav på interoperabilitet, informationssäkerhet, dataskydd och funktionalitet.

I lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (finlex.fi), senare kundtuppgiftslagen, föreskrivs att informationssystem och förmedlingsservice av klass A som används för behandling av klient- och patientuppgifter inom socialvården samt hälso- och sjukvården ska certifieras innan de används för produktion. I certifieringen ingår samtestning som koordineras av Kanta-tjänsterna samt auditering av informationssäkerheten, vilken utförs tillsammans med ett bedömningsorgan.

Samtestningar ordnas för:

Samtestning utförs också när det görs ändringar i kunduppgiftslagen. Informationssystemleverantörerna är skyldiga att anmäla om ändringar till Kanta-tjänsterna med ändringsmeddelande, på basis av vilken behovet av ändringstestning bedöms.

Vid samtestningen säkerställs att informationssystemet har genomförts enligt de nationella specifikationerna som gäller interoperabilitet. Samtestning är inte detsamma som godkännandetestning av informationssystemet eller testning av systemets användbarhet, eftersom man på FPA inte granskar informationssystemets användargränssnitt eller dess funktion.

Arbetsspråket vid samtestningen är finska och därför finns allt testmaterial och alla anvisningar endast på finska. Kanta-tjänsterna ansvarar inte för översättning av testmaterialet för samtestning till andra språk och inte heller för de eventuella kostnaderna för detta.

Sidan har uppdaterats 22.3.2023