Tillgänglighetsutlåtande för Arkivariens användargränssnitt

Tillgänglighetsutlåtande för Arkivariens användargränssnitt

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller arkivariens användargränssnitt på adressen arkistonhoitaja.kanta.fi. Gränssnittet används för att läsa handlingar i Patientdatalagret och Socialvårdens klientdatalager. Utlåtandet har upprättats 18.6.2020.

FPA ansvarar för webbtjänsten. Webbtjänstens tillgänglighet har bedömts på FPA.

Hur tillgänglig är webbtjänsten?

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. (WCAG-riktlinjerna 2.1 nivåerna A och AA)

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortfarande stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Nedan följer en förteckning över problem som vi känner till. Om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte finns med i förteckningen ber vi dig meddela oss om saken.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är helt tillgängliga:

 • Namnen som beskriver element, bilder och länkar är delvis bristfälliga. (WCAG 1.1.1)
 • Riktlinjerna för semantisk kodning uppfylls inte. (WCAG 1.3.1)
 • Läs- och fokusordningen är ologisk när man använder skärmläsningsprogram. (WCAG 1.3.2) 
 • Definitionen av ändamålet med inmatningen är bristfällig. (WCAG 1.3.5)
 • Det går inte att navigera från en rubrikstruktur till en annan med skärmläsningsprogram. (WCAG 2.4.1)
 • Fokusordningen är inte till alla delar logisk i formulärfält och navigerbara element. (WCAG 2.4.3.) 
 • Språkval har inte implementerats i användargränssnittet (WCAG 3.1.1)
 • Färgkontrasterna är inte tillräckligt stora, och till exempel är rubriker och knappar inte tillräckligt urskiljbara. (WCAG 1.4.3) (WCAG 1.4.11)
 • Om man ändrar textstorleken kan det hända att sidan inte fungerar i sin helhet. (WCAG 1.4.4)
 • Elementen förstoras inte alltid korrekt. (WCAG 1.4.10) 
 • Tangentbordsmarkören har inte alltid tillräcklig kontrast och är inte tillräckligt urskiljbar. (WCAG 2.4.7) 

 

Ge respons på tillgängligheten

Har du upptäckt en tillgänglighetsbrist i vår tjänst? Meddela oss om saken så att vi kan göra vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Ge respons på tillgängligheten på en elektronisk blankett.

Tillgänglighetsresponsen tas emot av FPA:s tekniska support. 

Övervakning av tillgängligheten

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får svar inom 2 veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar om hur du kan göra anmälan och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar det här utlåtandet vart efter som vi avhjälper bristerna. 
Vi har förbundit oss att förbättra webbtjänsternas tillgänglighet. Vi säkerställer tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven när vi utvecklar tjänsterna.
•    Vi satsar på att språket ska vara lättfattligt.
•    Vi beaktar tillgänglighetskraven redan när vi gör upphandlingar. 
•    Vi tillhandahåller tillgänglighetsutbildning för vår personal.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 7.6.2024