Utvecklande av nationellt datainnehåll

Utvecklande av nationellt datainnehåll

Datalagret för egna uppgifter är ett på FHIR-standarden baserat, nationellt och tillförlitligt datalager för medborgarens egna hälso- och välfärdsdata. Förslag till datainnehåll bedöms ur bland annat hälsans och välfärdens samt FHIR-standardens synvinkel. Därtill bedöms eventuella ändringar i plattformen samt interoperabiliteten med övrigt nationellt datainnehåll.

Eftersom genomdrivandet av den nya kunduppgiftslagen och finansieringsbesluten i anslutning till det har dragit ut på tiden, har utvecklingen av datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter tillfälligt avbrutits. Utvecklingsarbetet återupptas så fort det är möjligt.

Utveckling av datainnehållet i framtiden

Vi inbjuder alla intresserade att komma med och utveckla det nationella datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter. Datainnehållet bedöms och bearbetas i samråd med FPA, den som föreslår datainnehållet, Institutet för hälsa och välfärd, HL7-föreningen och andra aktörer som deltar i utvecklandet av datainnehållet.

Längden för datainnehållets utvecklingsprocess varierar från fall till fall. Om definitionen av datainnehållsförslaget är relativt enkel och inte kräver ändringar i plattformen, kan processen genomföras relativt snabbt inom ett par veckor eller månader. Om definitionen av datainnehållsförslaget däremot är komplicerad eller kräver ändringar i plattformen, kan processen ta flera månader. När förslaget till datainnehåll har behandlats och godkänts uppfyller den som föreslagit datainnehållet kriterierna för godkännande av välbefinnandeapplikationer och kan gå vidare till testningsfasen. Produktionsanvändningen börjar efter den ovannämnda processen.

De nuvarande FHIR STU3-innehållen i Datalagret för egna uppgifter finns beskrivna på webbplatsen Simplifier.net. Inom Datalagret för egna uppgifter håller man på att övergå till att använda FHIR R4-versionen. Därför tas nya profiler från FHIR STU3-versionen inte längre i användning för produktion, och det rekommenderas att man inte längre ansluter sig till Datalagret för egna uppgifter med en applikation som använder STU3-versionen. Allt nytt informationsinnehåll som sparas ska vara i FHIR R4-format och överensstämma med FHIR R4-profilerna för Datalagret för egna uppgifter.

I Sandbox kan man börja testa plattformens R4-stöd med de FHIR R4-profiler som publicerats i Simplifier i Finnish PHR R4-projektet och vilkas status i Simplifier är "Accepted". Antalet profiler som kan testas utökas vart efter som R4-stödet för dem blir färdigt. Vi informerar separat om när man kan anmäla sig till samtestning med FHIR R4-profiler. Preliminära versioner av R4-profiler för Datalagret för egna uppgifter finns i tjänsten Simplifier i Finnish PHR R4-projektet (simplifier.net).

Från förslag till datainnehåll till behandling och godkännande

Informationsinnehåll som just nu är under utveckling

Observera att utvecklingen av innehållet i Datalagret för egna uppgifter tills vidare har avgränsats till uppgifter om självbehandling. Med uppgifter om självbehandling avses i detta sammanhang uppgifter som medborgaren producerat på eget initiativ, separat från social- och hälsovårdens processer.

Utvecklingen av datainnehållet gäller för närvarande inte uppgifter som medborgaren producerat inom egenvård. Med egenvård avses i detta sammanhang vård som planerats tillsammans med social- och hälsovården men som genomförts av patienten själv.

Avgränsningen är inte slutgiltig utan ses över på nytt när helhetsarkitekturen för ärendehantering, egenvård och självbehandling samt Datalagret för egna uppgifters roll förtydligas i fråga om uppgifter som producerats vid egenvård. Avgränsningen innebär inte heller att uppgifter som sparats i Datalagret för egna uppgifter i framtiden inte skulle kunna lämnas ut för utnyttjande inom social- och hälsovården.

Om du är osäker på om det datainnehåll som sparas med din applikation är självbehandlingsuppgifter eller inte, lönar det sig ändå att skicka ett förslag till datainnehåll. Vi kan tillsammans fundera på hur förslaget till datainnehåll kan främjas.

Förslag till nytt datainnehåll

Ett nytt datainnehåll eller en utvidgning av nuvarande datainnehåll föreslås med en blankett (finns även på finska och engelska). Fyll i blanketten omsorgsfullt, eftersom ditt förslag till datainnehåll behandlas på basis av de uppgifter som du ger på blanketten. När du fyllt i blanketten skicka den till adressen  kantakehitys@kanta.fi.

Ditt förslag till datainnehåll behandlas på basis av den inskickade blanketten på verkstäder som hålls på torsdagar varannan vecka och leds av FPA och Institutet för hälsa och välfärd. Förbered dig att presentera ditt förslag till datainnehåll och en användningsfallsbeskrivning och/eller demonstrera din applikation i en verkstad efter att blanketten skickats. Om du har misstankar om tidtabellerna för skickandet och ditt deltagande i den första verkstaden, skicka blanketten ändå. Vi tar kontakt med dig och bjuder in dig till verkstaden.

Om ditt förslag innehåller en ny profil, CodeSystem, ValueSet, Questionnaire e.dyl. (eller en ändring till den nuvarande), bör du skapa FHIR-profilerna själv och skicka dem till FPA som en e-postbilaga för att påskynda processen. Profiler kan skapas till exempel med det officiella FHIR-verktyget Forge, vars kommersiella användning kräver en avgiftsbelagd licens. Ytterligare information om Forge och licenser finns på Simplifiers webbplats. Om det inte är möjligt för dig att skapa en profil själv, kan du ge de uppgifter som behövs för profileringen på en blankett och FPA skapar profilen.

Behandlingen av datainnehållet i utvecklingsverkstäder för datainnehåll

Datainnehållsförslaget behandlas i de ovannämnda verkstäderna för utvecklande av datainnehåll. Verkstäderna indelas efter behandlingen av datainnehållet i öppnings- och bearbetningsbehandling.

Öppningsbehandling

Syftet med öppningsbehandlingen är att få en helhetsbild av det föreslagna datainnehållet. I öppningsbehandlingen bedömer man förslaget till datainnehåll speciellt ur hälsans och välfärdens synvinkel och går igenom blanketten för förslag till datainnehåll och dess grunduppgifter samt datainnehållets användningsfallsbeskrivning och/eller en demonstration av välbefinnandeapplikationen.

Bearbetningsbehandling

I bearbetningen behandlas datainnehållsförslaget konkret från olika synvinklar. Bearbetningsfasen kan delas in i flera olika delområden och fortsätta i flera verkstäder. Till bearbetningen kan bjudas in utomstående experter. Syftet med bearbetningen är att hjälpa den som föreslagit datainnehållet i definitionen av datainnehållet.

Saker och idéer i anslutning till definitioner kan sökas och efterfrågas också i FHIR-chatten Zulip, där det finns både den internationella FHIR-sammanslutningen och FinnishPHR-kanalen för Datalagret för egna uppgifter.

Godkännandet av datainnehållet i stödprojektet för Datalagret för egna uppgifter

HL7-föreningen stöder utvecklandet av nationellt datainnehåll i Datalagret för egna uppgifter genom att anordna månadsmöten för stödprojektet för Datalagret för egna uppgifter. På månadsmöten för stödprojektet ger man råd och anvisningar för användning av FHIR-standarden och det nationella datainnehållet samt godkänner förslagen till ändringar i datainnehållet. När utvecklandet av datainnehållet har nått det skede att man vill få det godkänt, presenteras det på stödprojektsmötet av den som föreslår datainnehållet. På stödprojektsmötet presenteras datainnehåll som är under bearbetning och söks kommentarer och synergifördelar från utvecklare på samma temaområde. Datalagrets datainnehåll utvecklas i ett mångsektoriellt samarbete.

Efter godkännandet av datainnehållet fortsätter man att integrera välbefinnandeapplikationen med Datalagret för egna uppgifter.

Föreslå gärna information för främjande av hälsa och välfärd att lagras i Datalagret för egna uppgifter. Nyttiga webbplatser är bl.a.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 15.2.2021