Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett riksomfattande datalagret där medborgarna kan spara uppgifter om sitt välbefinnande.

I Datalagret för egna uppgifter kan medborgarna spara uppgifter om sitt välbefinnande med hjälp av olika hälsoapplikationer och mätinstrument som tagits fram för ändamålet. På sidorna under Uppgifter om välbefinnande finns ytterligare information om tjänsten samt de senaste nyheterna.

Vem som helst kan utveckla en ny hälsoapp som utnyttjar Datalagret för egna uppgifter. Apparna kan vara serverbaserade eller mobilapplikationer. Användargrupperna kan utgöras av medborgare eller av yrkespersoner eller av både och.

För dem som tar fram hälsoappar tillhandahåller Datalagret för egna uppgifter gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt informationsinnehåll som baserar sig på HL7 FHIR-standarden. FHIR Rest API gränssnitt har definierats i kompetensdeklarationen (Capability Statement). Informationsinnehållet utvecklas i samarbetet med olika aktörer.

Utvecklare av olika appar kan redan nu integrera sin egen applikation i Sandbox-miljön för Datalagret för egna uppgifter, för att där göra testningar på egen hand. Innan en applikation kan integreras i produktionsmiljön för Datalagret för egna uppgifter ska den uppfylla de nationella kriterierna (see kriterierna på finska eller see kriterierna på engelska) för hälsoappar och klara av samtestningen. 

Integreringen av en hälsoapplikation i Datalagret för egna uppgifter innebär att tjänsten får synlighet i Kanta-tjänsterna, vilket är gratis för dem som tagit fram appen. Uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter är tillgängliga för applikationerna och de kan användas som bas när det gäller att utveckla den egna tjänsten. 

De uppgifter som finns om medborgarna i Datalagret för egna uppgifter kan medborgarna dela med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, om de så vill. För att de krav som gäller professionella applikationer ska bli klara förutsätts att den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft. Utkastet till lagen behandlas som bäst i riksdagen.

Tills vidare kan Datalagret för egna uppgifter användas endast av personer som fyllt 16 år. Situationen kan förändras när den nya lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter har trätt i kraft.

Ordlistan  innehåller korta beskrivningar av termer och begrepp som anknyter till Datalagret för egna uppgifter. Beskrivningarna är specifika för datalagret och hälsoappar. Begrepp och termer som anknyter till Datalagret för egna uppgifter har definierats också i en Kanta-ordlista som Institutet för hälsa och välfärd har publicerat (tills vidare bara på finska).

De hälsoappar som integreras med Datalagret för egna uppgifter ska vara förenliga med gällande lagar, förordningar och författningar.

Aktuellt

  • Läs anvisningen om samtidig användning av STU3- och R4-stöd i anvisningen Finnish PHR support for STU3 & R4 (pdf, på engelska).
  • Inom Datalagret för egna uppgifter håller man på att övergå till att använda FHIR R4-versionen. Därför tas nya profiler från FHIR STU3-versionen inte längre i användning för produktion, och det rekommenderas att man inte längre ansluter sig till Datalagret för egna uppgifter med en applikation som använder STU3-versionen. Allt nytt informationsinnehåll som sparas ska vara i FHIR R4-format och överensstämma med FHIR R4-profilerna för Datalagret för egna uppgifter. I Sandbox kan man börja testa plattformens R4-stöd med de FHIR R4-profiler som publicerats i Simplifier i Finnish PHR R4-projektet och vilkas status i Simplifier är "Accepted". Antalet profiler som kan testas utökas vart efter som R4-stödet för dem blir färdigt. Vi informerar separat om när man kan anmäla sig till samtestning med FHIR R4-profiler.
  • Eftersom genomdrivandet av den nya kunduppgiftslagen och finansieringsbesluten i anslutning till det har dragit ut på tiden, har utvecklingen av datainnehållet i Datalagret för egna uppgifter tillfälligt avbrutits. Utvecklingsarbetet återupptas så fort det är möjligt.

Information

Sidan har uppdaterats 20.04.2021