Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter

Datalagret för egna uppgifter är ett nationellt datalager där medborgarna kan föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande.

Medborgarna sparar och behandlar sina uppgifter om välbefinnande med hjälp av välbefinnandeapplikationer och mätapparater som tagits fram för ändamålet. Läs mer om tjänsten på kanta.fi:

En sammanställning av de senaste specifikationsuppdateringarna finns på en särskild sida:

Framtagning av välbefinnandeapplikationer

Vem som helst kan ta fram en ny välbefinnandeapplikation som utnyttjar Datalagret för egna uppgifter. Applikationerna kan vara serverbaserade eller mobilappar. Användarkretsen kan bestå av medborgare, professionella eller vardera.

För skaparna av välbefinnandeapplikationer erbjuder Datalagret för egna uppgifter gränssnitt och ett öppet nationellt godkänt informationsinnehåll, som baserar sig på HL7 FHIR-standarden. FHIR Rest API gränssnitten specificeras i Capability Statement-beskrivningen. Informationsinnehållet tas fram i samarbete mellan olika aktörer.

Anslutning av en välbefinnandeapplikation i Datalagret för egna uppgifter

Applikationsutvecklarna kan redan nu ansluta sina applikationer i Sandbox-miljöerna för Datalagret för egna uppgifter, där de kan utföra egen testning av applikationerna. Innan en applikation anslutas i produktionsmiljön för Datalagret för egna uppgifter måste den uppfylla de nationella kriterierna för godkännande av välbefinnandeapplikationer samt klara samtestning. Mer information:

Anslutning av en välbefinnandeapplikation i Datalagret för egna uppgifter ger tjänsten synlighet via Kanta-tjänsterna. Uppgifterna i Datalagret för egna uppgifter är tillgängliga för applikationerna och kan användas som grund när man utvecklar sin egen tjänst.

Välbefinnandeapplikationer som anslutas till Datalagret för egna uppgifter måste vara förenliga med gällande lagar, förordningar och bestämmelser.

Applikationsleverantören ska godkänna leveransvillkoren och tjänstebeskrivningen för Datalagret för egna uppgifter innan välbefinnandeapplikationen ansluts till Datalagret för egna uppgifter.

Användning av Datalagret för egna uppgifter

I framtiden kan medborgarna, om de så önskar, genom sitt samtycke dela sina mätvärden samt uppgifter om livsstil och aktivitet med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården.

Arbetet med kraven i samband med professionell användning och applikationer för professionella går vidare i och med den nya kunduppgiftslagen. I kunduppgiftslagen är övergångstiden satt till 1.1.2024 – då ska Kanta-tjänsterna senast ha beredskap att lämna ut uppgifter om välbefinnande från Datalagret för egna uppgifter till tillhandahållare av social- och hälsotjänster.

Ordlista för Datalagret för egna uppgifter

Ordlistan innehåller korta beskrivningar av termer och begrepp som anknyter till Datalagret för egna uppgifter. Beskrivningarna är specifika för Datalagret för egna uppgifter samt välbefinnandeapplikationer. Begreppen har också definierats i Kanta-ordlistan som ges ut av Institutet för hälsa och välfärd.

Aktuellt i Datalagret för egna uppgifter

  • Kunduppgiftslagen som styr Datalagret för egna uppgifter trädde i kraft 1.11.2021. för applikationsleverantörer har uppdaterats i enlighet med den nya kunduppgiftslagen. Enligt kunduppgiftslagen ska välbefinnandeapplikationer som ansluts till Datalagret för egna uppgifter certifieras. Processerna för certifiering enligt klass A är under arbete och anvisningarna uppdateras.
  • Läs anvisningen om samtidig användning av STU3- och R4-stöd i anvisningen Finnish PHR support for STU3 & R4 (pdf, på engelska).
  • Inom Datalagret för egna uppgifter håller man på att övergå till att använda FHIR R4-versionen. Därför tas nya profiler från FHIR STU3-versionen inte längre i användning för produktion, och det rekommenderas att man inte längre ansluter sig till Datalagret för egna uppgifter med en applikation som använder STU3-versionen. Allt nytt informationsinnehåll som sparas ska vara i FHIR R4-format och överensstämma med FHIR R4-profilerna för Datalagret för egna uppgifter. I Sandbox kan man börja testa plattformens R4-stöd med de FHIR R4-profiler som publicerats i Simplifier i Finnish PHR R4-projektet och vilkas status i Simplifier är "Accepted". Vi informerar separat om när man kan anmäla sig till samtestning med FHIR R4-profiler. FHIR R4-samtestning kan utföras i samband med certifieringen enligt klass A.

Mer information

Sidan har uppdaterats 22.4.2022