Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun valtuutuksen käyttöönotto

Ostopalvelun järjestäjän ja tuottajan tulee selvittää, onko omissa järjestelmissä olemassa valmiudet toiminnallisuuden käyttöönottoon.

Käyttöönoton valmistelut

Ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden käyttöönotto edellyttää tiivistä yhteistyötä ja huolellisia valmisteluja ostopalvelun järjestäjän, ostopalvelun tuottajan, käytössä olevien tietojärjestelmien edustajien ja Kelan välillä.

Käyttöönotossa edetään vaiheittain: 

 1. Perehtyminen ja valmistelu 
 2. Aloituspalaveri 
 3. Tilannepalaverit 
 4. Käyttöönottokoe ja raportointi 
 5. Tuotantokäytön aloittaminen 

Ostopalvelun järjestäjä ja tuottaja sopivat keskenään palvelun tuottamisesta ja sen järjestelyistä. Osapuolten tulee myös mm. perehtyä Potilastiedon arkiston kansallisiin toimintamalleihin ostopalvelun osalta sekä selvittää, onko omissa järjestelmissä olemassa valmiudet toiminnallisuuden käyttöönottoon.

Alkuselvitysten jälkeen ostopalvelun järjestäjä ottaa yhteyttä Kanta-palveluihin (kanta@kanta.fi) ja sopii aloituspalaverista järjestäjän ja Kelan kesken. Aloituspalaverissa käydään läpi mm. valmistelevat tehtävät, mukaan lukien käyttöönoton tekniset edellytykset (ks. lista alempana), ja sovitaan aikatauluista.

Aloituspalaverin lisäksi pidetään yhteisiä tilannepalavereja järjestäjän, tuottajan, Kelan ja järjestelmätoimittajien edustajien kesken, kunnes voidaan olla varmoja käyttöönottovalmiudesta.

Perehtymismateriaalia

Käyttöönoton tekniset edellytykset 

Seuraavat tekniset seikat on varmistettava ennen käyttöönottoa

 • Järjestäjä ja tuottaja ovat Potilastiedon arkiston käyttäjiä. 
 • Ostopalveluun liittyvät OID-yksilöintitunnisteet (järjestäjän, tuottajan ja liityntäpisteen OID-yksilöintitunnisteet ja näiden riippuvuudet) ovat tiedossa. 
 • Järjestäjällä ja tuottajalla on käytössään sertifioitu tietojärjestelmä.  
  • Järjestäjän potilastietojärjestelmän/erillisjärjestelmän tulee kyetä tuottamaan ostopalvelun valtuutus ja siihen liittyvät toiminnot.
  • Tuottajan potilastietojärjestelmän tulee kyetä toteuttamaan esimerkiksi hakutoiminnot sekä potilastietojen tallennus järjestäjän rekisteriin.
 • Tekninen Kanta-yhteys, jonka kautta ostopalvelutoiminnallisuutta käytetään, on toteutettu ja todettu toimivaksi.  
  • Jos tekninen yhteys ei ole ennestään palvelujen antajan käytössä, yhteydestä on ilmoitettava Kanta-palveluille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituksella (docx).
  • Jos osana teknisiä tietoja ilmoitettavaa Kanta-liityntäpistettä ei ole toteutettu, liityntäpiste täytyy ensin perustaa (ks. Uuden Kanta-liityntäpisteen perustaminen).

Käyttöönottokoe ja materiaali 

Kun valmistelut on tehty, yhteyksien toimivuus on varmistettu ja osapuolet ovat valmiita tuotantokäyttöön, ostopalvelun valtuutus -toiminnallisuuden tekninen toimivuus varmistetaan vielä käyttöönottokokeella, jossa käydään läpi ohjeenmukainen testitapaus. 

Tarve käyttöönottokokeelle arvioidaan tapauskohtaisesti aloituspalaverin yhteydessä. Koe tehdään ainakin silloin, kun organisaatio ottaa toiminnallisuuden käyttöön tietyllä järjestelmällä ensimmäisen kerran, ja muulloinkin, jos tiedossa on jotain poikkeavaa. 

Käyttöönottokokeeseen osallistuu kaksi organisaatiota, palvelunjärjestäjä ja palveluntuottaja sekä heidän järjestelmätoimittajansa. Kumpikin organisaatio tekee oman osuutensa kokeesta ja kumpikin taho raportoi Kelalle, kun koe on tehty onnistuneesti. 

Onnistuneen käyttöönottokokeen jälkeen organisaatiot voivat päättää tuotantokäytön aloittamisen ajankohdasta.

Lisätietoja

kanta@kanta.fi

Last updated 25.03.2020