Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten ja lausuntojen käyttöönotto

Todistusten tai lausuntojen tallentamisen Kanta-palveluihin voi aloittaa, kun potilastietojärjestelmässä on siihen tekninen valmius. Tarvittaessa ennen aloitusta tulee vielä huomioida toimenpiteet Kanta-palvelujen suuntaan.

Jotta terveydenhuollon organisaatio voi aloittaa todistuksen tai lausunnon tallentamisen Potilastiedon arkistoon, Kanta-palvelujen ympäristöjen sekä organisaation käyttämän potilastietojärjestelmän tulee olla teknisesti valmiita kyseisen todistuksen tai lausunnon tallentamiseen tietyssä rakenteisessa muodossa. 

Jos on tarkoitus, että terveydenhuollon ulkopuolinen toimija voi hyödyntää todistuksen tai lausunnon tietoja, potilastietojärjestelmässä on oltava valmius myös tähän toiminnallisuuteen.

Tallennettavan todistuksen tai lausunnon on mm. läpäistävä Kanta-palvelujen ja järjestelmäntoimittajan välinen yhteistestaus, ennen kuin todistusta tai lausuntoa voidaan potilastietojärjestelmästä Potilastiedon arkistoon tallentaa. Lisätietoja löytyy yhteistestauksen sivuilta, joilta löytyy myös tieto siitä, mitkä todistukset on missäkin järjestelmässä jo yhteistestattu.

Tallentamisen aloittaminen ja käyttöönottokoe

Kun potilastietojärjestelmässä on valmius tietyn todistuksen tai lausunnon tallentamiseen Potilastiedon arkistoon, terveydenhuollon organisaatio voi järjestelmätoimittajan avustuksella aloittaa tallentamisen.

Tallentamisen aloittaminen ei välttämättä edellytä terveydenhuollon organisaatiolta mitään hallinnollisia toimenpiteitä Kanta-palvelujen suuntaan.

On kuitenkin huomattava, että silloin, kun potilastietojärjestelmällä tallennetaan tietty todistus tai lausunto Potilastiedon arkistoon ensimmäistä kertaa, Kela edellyttää terveydenhuollon organisaatiolta käyttöönottokokeen tekemistä järjestelmäntoimittajan avustuksella, jotta varmistetaan, että tallennus Potilastiedon arkistoon varmasti onnistuu.

Terveydenhuollon organisaatio voi tarvittaessa tehdä käyttöönottokokeen myös useamman todistuksen osalta samalla kerralla.

Ennen käyttöönottokokeen tekemistä organisaation tulee tarkistaa, onko sillä todistusten tallentamista varten jo käytössä tekninen yhteys (liityntäpiste) Kanta-palvelujen suuntaan.

Jos terveydenhuollon organisaation käyttöön tulee todistusten tallentamista varten uusi liityntäpiste, lisäyksestä tulee ilmoittaa Kanta-palveluille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajan teknisten tietojen muutosilmoituksella (docx). Jos liityntäpistettä ei ole Kanta-palvelujen päässä lisätty asiakkaalle, kokeen tekeminen ei onnistu. 

Jos todistusten tallentaminen aloitetaan kokonaan uudella liityntäpisteellä, jota ei ennestään ole olemassa, liityntäpiste täytyy ensin perustaa (kts. Muutostilanteet Kanta-välittäjille).

Käyttöönottokokeen materiaali

Käyttöönottokoe tehdään alla olevan ohjeen ja testitapauksen mukaisesti. Sama testitapaus käy pelkästään Potilastiedon arkistoon tallennettaviin todistuksiin sekä ulkopuolisten toimijoiden hyödyntämiin todistuksiin.

Kokeessa käytetään järjestelmätoimittajalta saatavaa testihenkilötunnusta niiden todistusten ja lausuntojen osalta, jotka ainoastaan tallennetaan Potilastiedon arkistoon. Käyttöönottokokeen raporttipohjalla on puolestaan nähtävissä ne testihenkilötunnukset, joita kokeessa tulee käyttää Kelan tai Traficomin todistusten/lausuntojen osalta.

Käyttöönottokokeen raportointi

Organisaatio raportoi onnistuneesti tehdystä käyttöönottokokeesta Kelalle. Onnistuneesti tehty koe tarkoittaa, että organisaatio on todentanut todistuksen tallentumisen Potilastiedon arkistoon ja mahdollisesti myös välitysominaisuuden toimimisen.

Lue lisää

Sidan har uppdaterats 03.01.2020