Då någon annan sköter dina ärenden

Då någon annan sköter dina ärenden

Du kan sköta ärenden för någon annan, till exempel för ett barn eller en äldre person, inom hälso- och sjukvården och på apoteken på olika sätt.

Vid behov får du ytterligare information från hälso- och sjukvårdsenheten eller apoteket om hur du sköter ärenden för någon annan. Möjligheten att sköta ärenden för någon annan på Mina Kanta-sidor tas i bruk etappvis. 

Sköta receptärenden

Om någon annan hämtar ut dina läkemedel på apoteket måste han eller hon ha med patientanvisningen som åtföljde ditt recept, eller också ditt FPA-kort. En person som hämtar ut dina läkemedel med FPA-kort ska känna till uppgifterna om det läkemedel som hämtas ut. Du kan också ge personen som hämtar ut dina läkemedel en elektronisk ärendefullmakt i e-tjänsten Suomi.fi. En person som sköter dina ärenden med fullmakt ska känna till din personbeteckning. 

För att sköta andra ärenden som gäller recept på apoteket krävs antingen en elektronisk ärendefullmakt för apotek via Suomi.fi eller en ifylld och undertecknad fullmaktsblankett för recept. På grund av patientsäkerheten och dataskyddet fås blanketterna endast från apoteket, hälso- och sjukvården och från FPA:s kontor.

Med fullmakt kan en annan person sköta följande ärenden för dig på apoteket:

 • reda ut din gällande medicinering
 • begära en sammanställning av de läkemedel du använder
 • begära att ett recept makuleras, då du inte längre behöver läkemedlet
 • begära förnyelse av ditt recept.

Inom hälso- och sjukvården krävs fullmaktsblankett för recept.

Inom hälso- och sjukvården och på apoteket säkerställs identiteten hos den som sköter ärenden för någon annan och att denna har rätt att sköta patientens ärenden. 

 

 

Behöver du hjälp med att sköta ärenden?

Du kan ge skriftlig fullamkt till exempelvis hemvården eller någon av servicehusets personal. Efter det kan personen sköta dina receptärenden.

Fullmaktsblanketterna för recept är:

 • fullmakt för att en person som företräder patienten sköter ärenden på apoteket
 • fullmakt för att en person som företräder patienten sköter patientens ärenden inom hälso- och sjukvården
 • fullmakt för att representant för en serviceproducent som tillhandahåller serviceboende eller hemvård företräder patienten i apoteks- och hälso- och sjukvårdsärenden
 • återkallande av fullmakt
 • samtycke till att hälso- och sjukvårdsenheten får ta del av uppgifterna i Receptcentret i andra situationer än vårdsituationer. 

Apoteken och hälso- och sjukvårdsenheterna ger råd om användningen av fullmaktsblanketterna.

Fullmakt för skötande av apoteksärenden kan ges antingen för ett enda ärende eller för 3 år. Med en elektronisk fullmakt för apoteksärenden kan man ge fullmakt för önskad tid, men högst för 25 år. Inom hälso- och sjukvården är fullmakten alltid i kraft tills vidare. 

Vårdnadshavare eller intressebevakare

Möjligheten att sköta ärenden för minderåriga som är över 10 år kommer att tas i bruk successivt från och med 1.10.2020. På apoteket och inom hälso- och sjukvården är uträttandet av ärenden möjligt. Vårdnadshavare och intressebevakare har samma rätt att sköta ärenden för en patient som patienten själv. De kan också meddela samtycken på patientens vägnar.

En laglig företrädare kan exempelvis vara ett minderårigt barns vårdnadshavare eller en intressebevakare som har förordnats att sköta ärenden som gäller patientens hälsa. Läs mer om att sköta ärenden för minderåriga.

Sköta ärenden som gäller patientuppgifter

 • Patientens lagliga företrädare har rätt att ge sitt tillstånd föt utlämnande av uppgifter, om patienten själv inte har förutsättningar att bedöma innebörden av tillståndet.
 • En vårdnadshavare kan inte förbjuda utlämnande av uppgifter på sin huvudmans vägnar på Mina Kanta-sidor, men nog inom hälso- och sjukvården.
 • Den lagliga företrädaren kan inte återkalla ett tillstånd för utlämnande som patienten tidigare gett.

Minderårig vårdnadshavare

Om vårdnadshavaren till ett barn är under 18 år, har han eller hon rätt att sköta ärenden för sitt barn både inom hälso- och sjukvården och på apoteket. I detta fall har den minderåriga samma rätt att sköta ärenden för sitt minderåriga barn som en myndig vårdnadshavare. En minderårig kan fungera som ombud för någon annan och exempelvis hämta ut läkemedel för någon annan. Inga andra samtycken som rör medicineringen kan emellertid ges för den som är minderårig.

Sköta ärenden för personer som fyllt 18 år

En myndig person som fyllt 18 år kan sköta ärenden för en annan person som fyllt 18 år, om han eller hon har fullmakt att göra det. Skötseln av ärenden sker med stöd av en elektronisk fullmakt med Suomi.fi-fullmakter (suomi.fi). För att ge fullmakt krävs stark autentisering med t.ex. bankkoder eller mobilcertifikat.

Läs mer

Sidan har uppdaterats 02.11.2021

Undersidor för delen Då någon annan sköter dina ärenden