Förbud mot utlämnande av socialvårdsuppgifter

Förbud mot utlämnande av socialvårdsuppgifter

Genom förbud mot utlämnande av klientuppgifter som finns registrerade inom socialvården kan du ange vilka av dina uppgifter som inte får lämnas ut till exempelvis ett annat välfärdsområde.

Om du vill kan du begränsa utlämnandet av uppgifter mer exakt genom att ange förbud mot utlämnande i klientuppgifter som registrerats av socialvården. Med förbud kan du ange vilka uppgifter som inte får lämnas ut från ett välfärdsområde till ett annat eller mellan den offentliga och den privata socialvården.

För att dina uppgifter via Kanta-tjänsterna ska kunna röra sig mellan tillhandahållarna av socialvårdstjänster, som välfärdsområdena, krävs det att organisationerna har lämpliga informationssystem för det.

Uppgifterna inom socialvården rör sig ännu inte mellan olika tjänstetillhandahållare med hjälp av Kanta-tjänsterna

Uppgifterna börjar röra sig mellan tjänstetillhandahållare inom socialvården allteftersom tjänstetillhandahållarna gör de ändringar som behövs i sina informationssystem. Enligt nuvarande bedömning kan det här fungera från och med sommaren 2024.

Vilka uppgifter kan man förbjuda att lämnas ut?

Ett förbud mot utlämnande kan gälla en enskild handling, en serviceuppgift, som tjänster för personer i arbetsför ålder eller barnfamiljer, eller en viss personuppgiftsansvarig, som ett välfärdsområde.

Om du använder socialservice som produceras av en privat aktör, till exempel med servicesedel eller som köpt tjänst som beviljas av ett välfärdsområde, kan du inte förbjuda att uppgifter lämnas ut mellan dessa organisationer.

Socialvårdsmyndigheterna har en lagstadgad rätt att få information i anslutning till vissa arbetsuppgifter. Det innebär att även om du inte har gett tillstånd för utlämnande eller om du har meddelat förbud mot utlämnande, har till exempel socialarbetare inom välfärdsområdet av grundad anledning rätt att få de uppgifter som behövs i samband med bedömningen av servicebehovet.

Var kan man meddela förbud?

Tills vidare kan du ge och återkalla förbud mot utlämnande endast i MittKanta. Senare kommer det att vara möjligt att göra det också i samband besök inom socialvården om tjänstetillhandahållaren har tagit i bruk den egenskapen. Du kan fråga din tjänstetillhandahållare när detta blir möjligt.

Sköta ärenden för en minderårig och förbud mot utlämnande av uppgifter inom socialservice

Det är inte möjligt att i MittKanta meddela förbud som gäller ett barns uppgifter. Vårdnadshavaren kan inte heller återkalla förbud i MittKanta. För att dessa ärenden ska kunna skötas för barnets räkning förutsätts att en yrkesperson inom socialvården bedömer barnets förutsättningar att besluta om behandlingen av sina egna uppgifter. Sådana här ärenden måste skötas tillsammans med en yrkesperson.

En person som har rätt att få uppgifter kan till exempel vara en nära anhörig till barnet som har rätt att se barnets uppgifter. Vårdnadshavaren har inte rätt att fatta beslut i barnets angelägenheter. Hen kan inte för barnets räkning meddela förbud mot utlämnande av uppgifter om barnet.

Läs mer om att sköta ärenden för barnets räkning på sidan Sköta ärenden för minderåriga.

Sköta ärenden för myndiga och förbud mot utlämnande av uppgifter inom socialservice

Det är möjligt att ​​​​​​ sköta ärenden för en annan myndig persons räkning med suomi.fi-fullmakt. Fullmaktshavaren kan i MittKanta förbjuda utlämnande av uppgifter för en annan vuxens räkning. Dessutom kan fullmaktshavaren återkalla förbud.

Av fullmaktsgivarens uppgifter framgår namnet på den person som har skött ärenden för hens räkning.

Sidan har uppdaterats 1.12.2023