Innehållspresentatör

Arkivet över bildmaterial i Kanta-tjänsterna klart att tas i bruk

Meddelande Skrivet 17.10.2018 Alla meddelanden

Samkommunen för social- och hälsovården i Norra Karelen (Siun sote) har som första aktör tagit i bruk arkivet över bildmaterial i Kanta-tjänsterna. Också andra hälso- och sjukvårdsorganisationer kan nu ansluta sig till den riksomfattande tjänsten.

Siun sote tog i bruk arkivet över bildmaterial i början av september. Arkiveringen har inletts gällande radiologiska undersökningar, såsom röntgenbilder. 

Det var ett medvetet val för Siun sote att gå in som pionjär i digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. 
– Vi ville främja en nationellt viktig sak och bidra till att lösningar som gäller arkivet är förnuftiga för organisationer inom hälso- och sjukvården, berättar Eija Käyhkö, datasystemplanerare vid Siun sote. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) beviljade Siun sote statsunderstöd för ibruktagningsprojektet.

Hälso- och sjukvården uppmanas att inleda förberedelserna för ibruktagandet 

Arkivet över bildmaterial är en del av Kanta-tjänsterna och har utvecklats av THL och FPA. Där arkiveras bildmaterial som uppkommit genom bilddiagnostiska undersökningar, såsom röntgen- och magnetbilder samt begäranden, undersökningsanteckningar och utlåtanden som gäller bilderna. 
En förutsättning för anslutning till arkivet är att organisationen använder ett datasystem som har samtestats för Kanta-tjänsterna och genomgått auditering av informationssäkerheten och att man har Patientdataarkivet och ett bildvisningsprogram i bruk. THL och Kanta-tjänsterna vid FPA ger anvisningar för hur arkivet kan tas i bruk på ett kontrollerat sätt.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) förbereder som bäst ibruktagningen av arkivet över bildmaterial. Den egentliga rusningstoppen i fråga om ibruktagning av tjänsten väntas infalla under nästa höst. 
– Det lönar sig att sätta i gång med förberedelserna genast. Annars fortsätter de långt in på 2020, säger utvecklingschef Riitta Konttinen vid THL.

Vilken nytta har hälso- och sjukvårdsorganisationer av arkivet?

Arkivet över bildmaterial gör det möjligt att komma åt bilder som arkiverats i Kanta-tjänsterna både riksomfattande och mellan privata och offentliga tjänsteproducenter. Bilderna kan användas bara av hälso- och sjukvårdspersonal och endast med patientens samtycke. 

Nyttan av arkivet ökar efter hand som allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer tar det i bruk. Med hjälp av arkivet kan bilder förmedlas snabbare, enklare och med större datasäkerhet mellan olika organisationer. Tjänsten förutsätter standardiserade sätt att notera bilddiagnostiska undersökningar, vilket gör det lättare för olika aktörer att använda bilderna och att undvika fel. I framtiden är det meningen att också bilder som finns i tandläkarnas och ögonläkarnas egna bildarkiv ska sparas i arkivet.

THL och Kanta-tjänsterna vid FPA vidareutvecklar beredskapen för mångsidigt utnyttjande av information i arkivet över bildmaterial. Man kommer att undersöka om det är möjligt att samla information om strålningsbelastning i arkivet. Med hjälp av den informationen skulle hälso- och sjukvårdspersonalen kunna bedöma behovet av en bilddiagnostisk undersökning och följa upp mängden strålning som en patient utsätts för. Ytterligare tar man fram tekniska specifikationer för EKG och bilder i synligt ljus. 

Arkivet stöder också patientens aktivitet 

Patienten kan via Mina Kanta-sidor ta del av utlåtanden som gäller bilddiagnostiska undersökningar, ge sitt samtycke till att hälsouppgifterna utnyttjas samt följa upp hur de lämnats ut till olika aktörer. Själva bilderna syns inte för patienten. 

Arkivet över bildmaterial ger möjlighet till gemensam användning och omfattande åtkomst till uppgifter, vilket också förbättrar patientsäkerheten, då överlappande och onödiga bilddiagnostiska undersökningar kan undvikas.

Läs också: 

Arkivet över bildmaterial

Ytterligare information:

Riitta Konttinen
THL, utvecklingschef
tfn 029 524 7178

Eija Käyhkö 
Siun sote, datasystemplanerare 
eija.kayhko@siunsote.fi

Marja-Leena Höylä
kundrelationsansvarig
FPA, Kanta-tjänsterna
marja-leena.hoyla@fpa.fi